With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2017) 742
Directive (EU) 2018/597 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 amending Council Directive 92/66/EEC introducing Community measures for the control of Newcastle disease
Richtlinie (EU) 2018/597 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 zur Änderung der Richtlinie 92/66/EWG des Rates über Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Newcastle-Krankheit
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/597 av 18. april 2018 om endring av rådsdirektiv 92/66/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe Newcastle disease
Directive 2014/64/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States
Richtlinie 2014/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich der elektronischen Datenbanken, die Teil der Überwachungsnetze in den Mitgliedstaaten sind
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/64/ESB frá 15. maí 2014 um breytingu á tilskipun ráðsins 64/432/EBE að því er varðar tölvugagnagrunna sem eru hluti af eftirlitskerfum í aðildarríkjunum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/64/EU av 15. mai 2014 om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til databaser som inngår i overvåkingsnettene i medlemsstatene
Commission Implementing Directive 2014/22/EU of 13 February 2014 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards infectious salmon anaemia (ISA)
Durchführungsrichtlinie 2014/22/EU der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die infektiöse Anämie der Lachse (ISA)
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/22/ESB frá 13. febrúar 2014 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar blóðþorra
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2014/22/EU av 13. februar 2014 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til infeksiøs lakseanemi (ILA)
Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets
Richtlinie 2013/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Hunden, Katzen und Frettchen innerhalb der Union und deren Einfuhr in die Union
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/31/EU av 12. juni 2013 om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel innenfor og import til Unionen av hunder, katter og ildrer
Commission Implementing Directive 2012/31/EU of 25 October 2012 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards the list of fish species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia and the deletion of the entry for Epizootic ulcerative syndrome
Durchführungsrichtlinie 2012/31/EU der Kommission vom 25. Oktober 2012 zur Änderung des Anhangs IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die Liste der Fischarten, die für virale hämorrhagische Septikämie empfänglich sind, und zur Streichung des Eintrags bezüglich des...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/31/ESB frá 25. október 2012 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar skrána yfir fisktegundir, sem eru smitnæmar fyrir veirublæði, og brottfellingu færslunnar fyrir húðsveppadrep
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/31/EU av 25. oktober 2012 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til listen over fiskearter som er mottakelige for hemoragisk virusseptikemi og sletting av posten for epizootisk ulcerativt syndrom
Directive 2012/5/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Directive 2000/75/EC as regards vaccination against bluetongue
Richtlinie 2012/5/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Richtlinie 2000/75/EG des Rates hinsichtlich der Impfung gegen die Blauzungenkrankheit
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2012/5/ESB frá 14. mars 2012 um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/75/EB að því er varðar bólusetningu gegn blátungu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/5/EF av 14. mars 2012 om endring av rådsdirektiv 2000/75/EF med hensyn til vaksinasjon mot blåtunge
Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species (codified version)
Richtlinie 2009/157/EG des Rates vom 30. November 2009 über reinrassige Zuchtrinder
Rådsdirektiv 2009/157/EF av 30. november 2009 om renrasede avlsdyr av storfe
Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (codified version)
Richtlinie 2009/158/EG des Rates vom 30. November 2009 über die tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern sowie für ihre Einfuhr aus Drittländern
Tilskipun ráðsins 2009/158/EB frá 30. nóvember 2009 um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan Bandalagsins með alifugla og útungunaregg og á innflutning þeirra frá þriðju löndum (kerfisbundin útgáfa)
Rådsdirektiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg (kodifisert utgave)
Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third countries of equidae
Richtlinie 2009/156/EG des Rates vom 30. November 2009 zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Verbringen von Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern
Rådsdirektiv 2009/156/EF av 30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning av dyr av hestefamilien og import av slike dyr fra tredjestater
Commission Directive 2008/82/EC of 30 July 2008 amending Directive 2008/38/EC as regards feedingstuffs intended for the support of the renal function in case of chronic renal insufficiency
Richtlinie 2008/82/EG der Kommission vom 30. Juli 2008 zur Änderung der Richtlinie 2008/38/EG hinsichtlich Futtermitteln, die zur Unterstützung der Nierenfunktion bei chronischer Niereninsuffizienz bestimmt sind
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/82/EB frá 30. júlí 2008 um breytingu á tilskipun 2008/38/EB að því er varðar fóður sem ætlað er sem stuðningur við nýrnastarfsemi vegna langvinnrar nýrnabilunar
Kommisjonsdirektiv 2008/82/EF av 30. juli 2008 om endring av direktiv 2008/38/EF med hensyn til fôrvarer beregnet på støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt
Commission Directive 2008/53/EC of 30 April 2008 amending Annex IV to Council Directive 2006/88/EC as regards Spring viraemia of carp (SVC)
Richtlinie 2008/53/EG der Kommission vom 30. April 2008 zur Änderung von Anhang IV der Richtlinie 2006/88/EG des Rates in Bezug auf die Frühlingsvirämie des Karpfens (SVC)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/53/EB frá 30. apríl 2008 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins 2006/88/EB að því er varðar vorveiru í vatnakarpa
Kommisjonsdirektiv 2008/53/EF av 30. april 2008 om endring av vedlegg IV til rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vårviremi hos karpe (SVC)
Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Richtlinie 2008/38/EG der Kommission vom 5. März 2008 mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke (kodifizierte Fassung)
Kommisjonsdirektiv 2008/38/EF av 5. mars 2008 om utarbeiding av en liste over bruksområdene for fôrvarer med særlige ernæringsformål
Commission Directive 2007/10/EC of 21 February 2007 amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the measures to be taken within a protection zone following an outbreak of swine vesicular disease
Richtlinie 2007/10/EG der Kommission vom 21. Februar 2007 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/119/EWG des Rates hinsichtlich der nach einem Ausbruch der vesikulären Schweinekrankheit innerhalb einer Schutzzone zu treffenden Maßnahmen
Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF av 21. februar 2007 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til tiltak som skal treffes innenfor en vernesone etter et utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals
Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten
Tilskipun ráðsins 2006/88/EB frá 24. október 2006 um heilbrigðiskröfur að því er varðar lagareldisdýr og afurðir þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum
Rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om krav til dyrehelse for akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr
COM(2005) 171
Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC
Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Aviären Influenza und zur Aufhebung der Richtlinie 92/40/EWG
Rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa, og om oppheving av direktiv 92/40/EØF
Council Directive 2005/24/EC of 14 March 2005 with regard to the use of ova and embryos and storage centres for semen from pure-bred breeding animals of the bovine species
Richtlinie 2005/24/EG des Rates vom 14. März 2005 zur Änderung der Richtlinie 87/328/EWG hinsichtlich Samendepots sowie der Verwendung von Eizellen und Embryonen reinrassiger Zuchtrinder
Rådsdirektiv 2005/24/EF av 14. mars 2005 om endring av direktiv 87/328/EØF med hensyn til sædlagre og bruk av egg og embryoer fra renrasede avlsdyr av storfe
Commission Directive 2005/7/EC of 27 January 2005 amending Directive 2002/70/EC establishing requirements for the determination of levels of dioxins and dioxin-like PCBs in feedingstuffs
Richtlinie 2005/7/EG der Kommission vom 27. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie 2002/70/EG der Kommission zur Festlegung von Anforderungen an die Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und dioxinähnlichen PCB in Futtermitteln -
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/7/EB frá 27. janúar 2005 um breytingu á tilskipun 2002/70/EB um kröfur við ákvörðun á magni díoxína og PCB-efna, sem líkjast díoxíni, í fóðri
Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF av 27. januar 2005 om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer
Commission Directive 2005/6/EC of 26 January 2005 amending Directive 71/250/EEC as regards reporting and interpretation of analytical results required under Directive 2002/32/EC
Richtlinie 2005/6/EG der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie 71/250/EWG hinsichtlich der gemäß der Richtlinie 2002/32/EG vorgeschriebenen Angabe und Auswertung der Analyseergebnisse
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/6/EB frá 26. janúar 2005 um breytingu á tilskipun 71/250/EBE að því er varðar skýrslugjöf og túlkun niðurstaðna greininga sem krafist er samkvæmt tilskipun 2002/32/EB
Kommisjonsdirektiv 2005/6/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 71/250/EØF med hensyn til rapportering og tolkning av analyseresultatene som kreves i henhold til direktiv 2002/32/EF
Commission Directive 2004/116/EC of 23 December 2004 amending the Annex to Council Directive 82/471/EEC as regards the inclusion of Candida guilliermondii
Richtlinie 2004/116/EG der Kommission vom 23. Dezember 2004 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 82/471/EWG des Rates zwecks Aufnahme von Candida guilliermondii
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/116/EB frá 23. desember 2004 um breytingu á viðaukanum við tilskipun ráðsins 82/471/EBE að því er varðar skráningu Candida guilliermondii
Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF med hensyn til oppføring av Candida guilliermondii
COM(2003) 570
Council Directive 2004/68/EC of 26.4.2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC
Richtlinie 2004/68/EG des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung der Veterinärbedingungen für die Einfuhr und die Durchfuhr bestimmter lebender Huftiere in bzw. durch die Gemeinschaft, zur Änderung der Richtlinien 90/426/EWG und 92/65/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 72/462...
Rådsdirektiv 2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av dyrehelseregler for import til og transitt gjennom Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om oppheving av direktiv 72/462/EØF
Commission Directive 2003/126/EC of 23 December 2003 on the analytical method for the determination of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs
Richtlinie 2003/126/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 über die Analysemethode zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der amtlichen Untersuchung von Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/126/EB frá 23. desember 2003 um greiningaraðferð til að ákvarða innihaldsefni úr dýraríkinu vegna opinbers eftirlits með fóðri
Kommisjonsdirektiv 2003/126/EF av 23. desember 2003 om analysemetoden for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer
COM(2002) 736
Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC
Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom 29. September 2003 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche, zur Aufhebung der Richtlinien 85/511/EWG sowie der Entscheidungen 89/531/EWG und 91/665/EWG und zur Änderung der Richtlinie 92/46/EWG .)
Rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF
COM(2002) 504
Council Directive 2003/50/EC of 11 June 2003 amending Directive 91/68/EEC as regards reinforcement of controls on movements of ovine and caprine animals
Richtlinie 2003/50/EG des Rates vom 11. Juni 2003 zur Änderung der Richtlinie 91/68/EWG hinsichtlich der Verstärkung der Kontrollen bei der Verbringung von Schafen und Ziegen
Rådsdirektiv 2003/50/EF av 11. juni 2003 om endring av direktiv 91/68/EØF med hensyn til styrking av kontrollen med forflytning av sau og geit
COM(2002) 527
Council Directive 2003/43/EC of 26 May 2003 amending Directive 88/407/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species
Richtlinie 2003/43/EG des Rates vom 26. Mai 2003 zur Änderung der Richtlinie 88/407/EWG zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Rindern und an dessen Einfuhr
Rådsdirektiv 2003/43/EF av 26. mai 2003 om endring av direktiv 88/407/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med sæd fra storfe innenfor Fellesskapet og innførsel av slik sæd
COM(2000) 438
Council Directive 2002/99/EC of 16 December 2002 laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption
Richtlinie 2002/99/EG des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Festlegung von tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Herstellen, die Verarbeitung, den Vertrieb und die Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs
Rådsdirektiv 2002/99/EF av 16. desember 2002 om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og innførsel av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.