With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2004/99/EC of 1 October 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include acetamiprid and thiacloprid as active substances
Richtlinie 2004/99/EG der Kommission vom 1. Oktober 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Acetamiprid und Thiacloprid(Text von
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/99/EB frá 1. október 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum asetamípríði og þíaklópríði
Kommisjonsdirektiv 2004/99/EF av 1. oktober 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av acetamiprid og tiakloprid som aktive stoffer
Commission Directive 2004/98/EC of 30 September 2004 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of pentabromodiphenyl ether in aircraft emergency evacuation systems for the purpose of adapting its Annex I to technical progress.
Richtlinie 2004/98/EG der Kommission vom 30. September 2004 zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates hinsichtlich der Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Pentabromdiphenylether in Notevakuierungssystemen von Flugzeugen zwecks Anpassung ihres...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/98/EB frá 30. september 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE að því er varðar takmörkun á sölu og notkun pentabrómdífenýletra í neyðarrýmingarkerfi loftfara, með tilliti til aðlögunar I. viðauka við tilskipunina að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2004/98/EF av 30. september 2004 om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av markedsføring og bruk av pentabromdifenyleter i luftfartøyers nødevakueringssystemer for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling
Commission Directive 2004/96/EC of 27 September 2004 amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of nickel for piercing post assemblies for the purpose of adapting its Annex I to technical progress.
Richtlinie 2004/96/EG der Kommission vom 27. September 2004 zur Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 hinsichtlich der Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Nickel für nach dem Durchstechen von Körperteilen eingeführte Erststecker...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/96/EB frá 27. september 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/769/EBE að því er varðar takmörkun á markaðs-setningu og notkun nikkels í byrjunarlokka og pinna fyrir húðgötun, með tilliti til aðlögunar I. viðauka við tilskipunina að...
Kommisjonsdirektiv 2004/96/EF av 27. september 2004 om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av markedsføring og bruk av nikkel i piercing-smykker for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling
Commission Directive 2004/97/EC of 27 September 2004 amending Commission Directive 2004/60/EC as regards time limits.
Richtlinie 2004/97/EG der Kommission vom 27. September 2004 zur Änderung der Richtlinie 2004/60/EG hinsichtlich der Fristen(Text von
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/97/EB frá 27. september 2004 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/60/EB að því er varðar fresti
Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister
COM(2003) 333
Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 frá 29. apríl 2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni og um breytingu á tilskipun 79/117/EBE
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF
Commission Directive 2004/73/EC of 29 April 2004 adapting to technical progress for the twenty-ninth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances.
Richtlinie 2004/73/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur neunundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnunggefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/73/EB frá 29. apríl 2004 um tuttugustu og níundu aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 2004/73/EF av 29. april 2004 om 29. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
Commission Directive 2004/71/EC of 28 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include Pseudomonas chlororaphis as active substance
Richtlinie 2004/71/EG der Kommission vom 28. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Pseudomonas chlororaphis
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/71/EB frá 28. apríl 2004 breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta Pseudomonas chlororaphis við sem virku efni
Kommisjonsdirektiv 2004/71/EF av 28. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av Pseudomonas chlororaphis som aktivt stoff
Commission Directive 2004/62/EC of 26 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include mepanipyrim as active substance
Richtlinie 2004/62/EG der Kommission vom 26. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffes Mepanipyrim
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/62/EB frá 26. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu mepanípýrími
Kommisjonsdirektiv 2004/62/EF av 26. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av mepanipyrim som aktivt stoff
Commission Regulation (EC) No 775/2004 of 26 April 2004 amending Annex I to Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of dangerous chemicals
Verordnung (EG) Nr. 775/2004 der Kommission vom 26. April 2004 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 304/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien
Commission Directive 2004/58/EC of 23 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil and phenmedipham as active substances
Richtlinie 2004/58/EG der Kommission vom 23. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Alpha-Cypermethrin, Benalaxyl, Bromoxynil, Desmedipham, Ioxynil und Phenmedipham
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/58/EB frá 23. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum alfa-sýpermetríni, benalaxýli, brómxýníli, desmedífami, joxýníli og fenmedífami
Kommisjonsdirektiv 2004/58/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av alfa-cypermetrin, benalaksyl, bromoksynil, desmedifam, ioksynil og fenmedifam som aktive stoffer
Commission Directive 2004/60/EC of 23 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include quinoxyfen as active substance
Richtlinie 2004/60/EG der Kommission vom 23. April 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Quinoxyfen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/60/EB frá 23. apríl 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu kínoxýfeni
Kommisjonsdirektiv 2004/60/EF av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av kinoksyfen som aktivt stoff
COM(2002) 485
Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 648/2004 frá 31. mars 2004 um þvotta- og hreinsiefni
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler
Commission Directive 2004/30/EC of 10 March 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include benzoic acid, flazasulfuron and pyraclostrobin as active substances
Richtlinie 2004/30/EG der Kommission vom 10. März 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Benzoesäure, Flazasulfuron und Pyraclostrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/30/EB frá 10. mars 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virku efnunum bensósýru, flasasúlfúroni og pýraklóstróbíni
Kommisjonsdirektiv 2004/30/EF av 10. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av benzosyre, flazasulfuron og pyraklostrobin som aktive stoffer
Commission Directive 2004/20/EC of 2 March 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorpropham as an active substance
Richtlinie 2004/20/EG der Kommission vom 2. März 2004 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Chlorpropham
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/20/EB frá 2. mars 2004 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE í því skyni að bæta við virka efninu klórprófami
Kommisjonsdirektiv 2004/20/EF av 2. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klorprofam som aktivt stoff
Commission Directive 2004/21/EC of 24 February 2004 relating to restrictions on the marketing and use of "azo colourants" (thirteenth adaptation to technical progress of Council Directive 76/769/EEC)
Richtlinie 2004/21/EG der Kommission vom 24. Februar 2004 betreffend Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von "Azofarbstoffen" (dreizehnte Anpassung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates an den technischen Fortschritt)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/21/EB frá 24. febrúar 2004 varðandi takmörkun á sölu og notkun „asólitarefna“ (þrettánda aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/769/EBE)
Kommisjonsdirektiv 2004/21/EF av 24. februar 2004 om begrensning av markedsføring og bruk av azofargestoffer (13. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/769/EØF)
COM(2002) 529
Directive 2004/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP) (Codified version).
Richtlinie 2004/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Inspektion und Überprüfung der Guten Laborpraxis (GLP) (kodifizierte Fassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/9/EB frá 11. febrúar 2004 um skoðun og sannprófun á góðum starfsvenjum við rannsóknir
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/9/EF av 15. februar 2004 om tilsyn med og kontroll av god laboratoriepraksis (GLP)
COM(2002) 530
Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances good laboratory practice).
Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Grundsätze der Guten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen mit chemischen Stoffen (...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/10/EB frá 11. febrúar 2004 um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um beitingu meginreglna varðandi góðar starfsvenjur við rannsóknir og sannprófun á beitingu þeirra vegna prófana á íðefnum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2006 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer
Commission Decision 2004/140/EC of 11 February 2004 concerning the non-inclusion of fenthion in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance.
Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 2004 über die Nichtaufnahme von Fenthion in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2004/140/EG)
Commission Decision 2004/141/EC of 12 February 2004 concerning the non-inclusion of amitraz in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance.
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2004 über die Nichtaufnahme von Amitraz in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (2004/141/EG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.