With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2010/692/EU of 15 November 2010 recognising the fully operational character of the Latvian database for bovine animals
Beschluss der Kommission vom 15. November 2010 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der lettischen Rinderdatenbank (2010/692/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. nóvember 2010 um viðurkenningu á því að lettneski gagnagrunnurinn yfir nautgripi sé að öllu leyti rekstrarhæfur (Einungis lettneski textinn hefur lagagildi) (2010/692/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 15. november 2010 om godkjenning av at den latviske databasen for storfe er i full drift (2010/692/EU)
Commission Regulation (EU) No 1031/2010 of 12 November 2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community
Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission vom 12. November 2010 über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über ein...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 frá 12. nóvember 2010 um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for...
Commission Regulation (EU) No 1022/2010 of 12 November 2010 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2010 in certain wine-growing zones
Verordnung (EU) Nr. 1022/2010 der Kommission vom 12. November 2010 zur Genehmigung einer Anhebung der Grenzwerte für die Anreicherung von Wein aus Trauben der Ernte 2010 in bestimmten Weinbauzonen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1022/2010 frá 12. nóvember 2010 um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 2010 á tilteknum vínræktarsvæðum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1022/2010 av 12. november 2010 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2010 i visse vindyrkingssoner
Commission Regulation (EU) No 1026/2010 of 12 November 2010 fixing a single percentage for acceptance of the amounts notified by the Member States to the Commission concerning the applications for the grubbing-up premium for the wine year 2010/2011
Verordnung (EU) Nr. 1026/2010 der Kommission vom 12. November 2010 zur Festsetzung eines einzigen Annahmeprozentsatzes für die der Kommission von den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Anträgen für die Rodungsprämie mitgeteilten Beträge für das Weinwirtschaftsjahr 2010/11
Commission Decision 2010/684/EU of 10 November 2010 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings
Beschluss der Kommission vom 10. November 2010 zur Änderung des Anhangs E Teil 1 der Richtlinie 92/65/EWG des Rates hinsichtlich der Muster-Veterinärbescheinigung für Tiere aus Betrieben (2010/684/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 1. hluta viðauka E við tilskipun ráðsins 92/65/EBE varðandi fyrirmynd að heilbrigðisvottorði fyrir dýr frá bújörðum (2010/684/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 10. november 2010 om endring av del 1 i vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr fra driftsenheter (2010/684/EU)
Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers
Verordnung (EU) Nr. 1016/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsgeschirrspülern
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1016/2010 frá 10. nóvember 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun uppþvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1016/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner
Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines
Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission vom 10. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1015/2010 frá 10. nóvember 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun þvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1015/2010 av 10. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner
Commission Decision of 10 November 2010 amending Chapter 3 of Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks
Beschluss der Kommission vom 10. November 2010 zur Änderung von Kapitel 3 des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen (2010/685/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. nóvember 2010 um breytingu á 3. kafla I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2009 um skilyrði fyrir aðgangi að flutningskerfum fyrir jarðgas
Kommisjonsbeslutning av 10. november 2010 om endring av kapittel 3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til transmisjonsnett for naturgass
Commission Directive 2010/77/EU of 10 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the expiry dates for inclusion in Annex I of certain active substances
Richtlinie 2010/77/EU der Kommission vom 10. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG hinsichtlich des Ablaufs der Fristen für die Aufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I
Commission Regulation (EU) No 1014/2010 of 10 November 2010 on monitoring and reporting of data on the registration of new passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 1014/2010 der Kommission vom 10. November 2010 über die Erfassung und Meldung von Daten über die Zulassung neuer Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1014/2010 frá 10. nóvember 2010 um vöktun og skýrslugjöf gagna um skráningu nýrra fólksbifreiða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1014/2010 av 10. november 2010 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Decision 2010/680/EU of 9 November 2010 releasing Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material, beet seed, vegetable seed and seed of oil and fibre plants respectively
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 zur Entbindung Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, Estlands, Finnlands, Frankreichs, Irlands, Lettlands, Litauens, Maltas, der Niederlande, Polens, Schwedens, der Slowakei, Sloweniens, Spaniens, der Tschechischen Republik, des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um að leysa Búlgaríu, Tékkland, Danmörku, Þýskaland, Eistland, Írland, Spán, Frakkland, Kýpur, Lettland, Litháen, Möltu, Holland, Pólland, Slóveníu, Slóvakíu, Finnland, Svíþjóð og Bretland undan þeirri skyldu að beita, að því...
Kommisjonsavgjerd av 9. november 2010 om fritak for Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket for plikta til å...
Commission Regulation (EU) No 1008/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for windscreen wiper and washer systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor
Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die Typgenehmigung von Windschutzscheiben-Wischanlagen und Windschutzscheiben-Waschanlagen bestimmter Kraftfahrzeuge und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1008/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar framrúðuþurrku og -sprautubúnað tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1008/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av vindusvisker- og vindusspyleranlegg for frontruten for visse motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den...
Commission Decision (2010/713/EU) of 9 November 2010 on modules for the procedures for assessment of conformity, suitability for use and EC verification to be used in the technical specifications for interoperability adopted under Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 über Module für die Verfahren der Konformitäts- und Gebrauchstauglichkeitsbewertung sowie der EG-Prüfung, die in den gemäß Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates angenommenen technischen Spezifikationen für...
Kommisjonsbeslutning av 9. november 2010 om moduler for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF (2010/713/EU)
Commission Regulation (EU) No 1009/2010 of 9 November 2010 concerning type-approval requirements for wheel guards of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor
Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die Typgenehmigung von Radabdeckungen an bestimmten Kraftfahrzeugen und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1009/2010 frá 9. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar hjólhlífar tiltekinna vélknúinna ökutækja og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1009/2010 av 9. november 2010 om krav til typegodkjenning av hjulavskjerming på visse motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner...
Commission Decision of 9 November 2010 amending Decision 97/555/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cements, building limes and other hydraulic binders (notified under document C(2010) 7603)
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 97/555/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zement, Baukalk und andere hydraulische Binder/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 97/555/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni (2010/...
Kommisjonsavgjerd av 9. november 2010 om endring av vedtak 97/555/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sement, byggjekalk og andre hydrauliske bindemiddel (2010/683/EU)
Commission Directive 2010/74/EU of 9 November 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to extend the inclusion in Annex I thereto of the active substance carbon dioxide to product type 18
Richtlinie 2010/74/EU der Kommission vom 9. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kohlendioxid in Anhang I unter der Produktart 18
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/74/ESB frá 9. nóvember 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að rýmka færsluna um virka efnið koltvísýring í I. viðauka við tilskipunina svo að færslan nái yfir sæfiefnaflokk 18
Kommisjonsdirektiv 2010/74/EF av 9. november 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for å utvide oppføringen av karbondioksid som et aktivt stoff i vedlegg I til å omfatte produkttype 18
Commission Decision 2010/681/EU of 9 November 2010 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations during the period 2011-2013
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 über einen Fragebogen für Berichte der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Durchführung der Richtlinie 1999/13/EG des Rates über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar ráðsins 1999/13/EB um takmörkun á losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda vegna notkunar lífrænna l eysiefna við tiltekna starfsemi og í tilteknum...
Kommisjonsbeslutning av 9. november 2010 om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av rådsdirektiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg i...
Commission Decision of 8 November 2010 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market
Beschluss der Kommission vom 8. November 2010 über die Nichtaufnahme bestimmter Wirkstoffe in Anhang I, IA oder IB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (2010/675/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2010 um að færa tiltekin efni ekki á skrá í I. viðauka, I. viðauka A eða I. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna (tilkynnt með númeri C(2010) 7579) (2010/675/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 8. november 2010 om at visse stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter (2010/675/EU)
Commission Regulation (EU) No 1005/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for motor vehicle towing devices and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor
Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die Typgenehmigung von Abschleppeinrichtungen an Kraftfahrzeugen und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen,...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1005/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av slepeinnretninger for motorvogner og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerheten for motorvogner,...
Commission Regulation (EU) No 1003/2010 of 8 November 2010 concerning type-approval requirements for the space for mounting and the fixing of rear registration plates on motor vehicles and their trailers and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor
Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die Typgenehmigung der Anbringungsstelle und der Anbringung der hinteren amtlichen Kennzeichen an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1003/2010 frá 8. nóvember 2010 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar flöt fyrir uppsetningu og festingu á skráningarmerki að aftan á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra og um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1003/2010 av 8. november 2010 om krav til typegodkjenning av plasseringen og monteringen av bakre kjennemerke på motorvogner og deres tilhengere og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning...
Commission Decision of 8 November 2010 amending Decision 95/467/EC implementing Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Beschluss der Kommission vom 8. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 95/467/EG über die Durchführung von Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte (2010/679/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2010um breytingu á ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur (2010/679/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 8. november 2010 om endring av vedtak 95/467/EF om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer (2010/679/EU)
Commission Regulation (EU) No 998/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Lactosan GmbH & Co KG)
Verordnung (EU) Nr. 998/2010 der Kommission vom 5. November 2010 zur Zulassung von Enterococcus faecium DSM 7134 als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Lactosan GmbH & Co KG)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 998/2010 frá 5. nóvember 2010 um leyfi fyrir Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (handhafi leyfis er Lactosan GmbH & Co KG)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 998/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Lactosan GmbH & Co KG)
Commission Regulation (EU) No 999/2010 of 5 November 2010 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 17594) as a feed additive for sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)
Verordnung (EU) Nr. 999/2010 der Kommission vom 5. November 2010 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Aspergillus oryzae (DSM 17594) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Sauen (Zulassungsinhaber: DSM Nutritional Products Ltd.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 999/2010 frá 5. nóvember 2010 um leyfi fyrir 6- fýtasa (EB 3.1.3.26), sem er framleiddur með Aspergillus oryzae (DSM 17594), sem fóðuraukefni fyrir gyltur (handhafi leyfis er DSM Nutritional Products Ltd)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 999/2010 av 5. november 2010 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for purker (innehavar av godkjenninga: DSM Nutritional Products Ltd)
Commission Decision 2010/667/EU of 4 November 2010 amending Decision 2007/66/EC on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC
Beschluss der Kommission vom 4. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/66/EG über einen zeitlich begrenzten Versuch im Rahmen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates über den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut im Hinblick auf die Erhöhung des Höchstgewichts einer Partie (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/66/EB um tímabundna tilraun varðandi aukningu á hámarksþyngd vörueiningar fræs tiltekinna fóðurjurta samkvæmt tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2010) 7474) (2010/667/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 4. november 2010 om endring av vedtak 2007/66/EF om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF (2010/667/EU)
Commission Directive 2010/71/EU of 4 November 2010 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include metofluthrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2010/71/EU der Kommission vom 4. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Metofluthrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/71/ESB frá 4. nóvember 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu metóflútríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2010/71/EF av 4. november 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av metoflutrin som et aktivt stoff i vedlegg I

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.