With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 1142/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EC) No 1266/2007 as regards the period of application of the transitional measures concerning the conditions for exempting certain animals from the exit ban provided for in Council Directive 2000/75/EC
Verordnung (EU) Nr. 1142/2010 der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich des Zeitraums der Anwendung der Übergangsmaßnahmen im Hinblick auf die Bedingungen für die Ausnahme bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1142/2010 frá 7. desember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1266/2007 að því er varðar gildistímabil aðlögunarráðstafananna varðandi skilyrðin fyrir því að undanþiggja tiltekin dýr brottfararbanninu sem kveðið er á um í tilskipun...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1142/2010 av 7. desember 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 når det gjelder tidsrommet for overgangstiltak med hensyn til vilkårene for å innvilge unntak for visse dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF
Commission Decision 2010/761/EU of 7 December 2010 amending Annexes I and II to Decision 2010/221/EU as regards approved national measures by Hungary and the United Kingdom for spring viraemia of carp
Beschluss der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Anhänge I und II des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich genehmigter nationaler Maßnahmen Ungarns und des Vereinigten Königreichs in Bezug auf die Frühlingsvirämie des Karpfens (2010/761/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2010 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar samþykktar landsráðstafanir Ungverjalands og Bretlands vegna vorveiru í vatnakarpa (tilkynnt með númeri C(2010) 8617) (2010/761/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 7. desember 2010 om endring av vedlegg I og II til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjende nasjonale tiltak frå Ungarn og Det sameinte kongeriket mot vårviremi hjå karpe (2010/761/EU)
Commission Directive 2010/90/EU of 7 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include pyridaben as active substance and amending Decision 2008/934/EC
Richtlinie 2010/90/EU der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Pyridaben und zur Änderung der Entscheidung 2008/934/EG
Commission Regulation (EU) No 1141/2010 of 7 December 2010 laying down the procedure for the renewal of the inclusion of a second group of active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and establishing the list of those substances
Verordnung (EU) Nr. 1141/2010 der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Festlegung des Verfahrens für die erneute Aufnahme einer zweiten Gruppe von Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Erstellung der Liste dieser Wirkstoffe
Commission Regulation (EU) No 1143/2010 of 7 December 2010 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the period of application of the transitional provisions for certain ornamental aquatic animals intended for closed ornamental facilities
Verordnung (EU) Nr. 1143/2010 der Kommission vom 7. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 hinsichtlich der Anwendungsdauer der Übergangsbestimmungen für bestimmte Wassertiere zu Zierzwecken, die für geschlossene Einrichtungen für Ziertiere bestimmt sind
Commission Directive 2010/89/EU of 6 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include quinmerac as active substance and amending Decision 2008/934/EC
Richtlinie 2010/89/EU der Kommission vom 6. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Quinmerac und zur Änderung der Entscheidung 2008/934/EG
Commission Directive 2010/87/EU of 3 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include fenbuconazole as active substance and amending Decision 2008/934/EC
Richtlinie 2010/87/EU der Kommission vom 3. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fenbuconazol und zur Änderung der Entscheidung 2008/934/EG
Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA)
Verordnung (EU) Nr. 1117/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung einer Zubereitung aus Zitronensäure, Sorbinsäure, Thymol und Vanillin als Zusatzstoff in Futtermitteln für entwöhnte Ferkel (Zulassungsinhaber: Vetagro SpA)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1117/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir blöndu úr sítrónusýru, sorbínsýru, þýmóli og vanillíni sem fóðuraukefni fyrir fráfærugrísi (handhafi leyfis er Vetagro SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1117/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av eit preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Vetagro SpA)
Commission Regulation (EU) No 1118/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Janssen Pharmaceutica NV) and amending Regulation (EC) No 2430/1999
Verordnung (EU) Nr. 1118/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Diclazuril als Futtermittelzusatzstoff für Masthühner (Zulassungsinhaber: Janssen Pharmaceutica N.V.) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1118/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir díklasúríli sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga (leyfishafi er Janssen Pharmaceutica NV) og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2430/1999
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1118/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Janssen Pharmaceutica NV) og om endring av forordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EU) No 1119/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for dairy cows and horses and amending Regulation (EC) No 1520/2007 (holder of the authorisation Prosol SpA)
Verordnung (EU) Nr. 1119/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als Futtermittelzusatzstoff für Milchkühe und Pferde sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1520/2007 (Zulassungsinhaber: Prosol SpA)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1119/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 sem fóðuraukefni fyrir mjólkurkýr og hesta og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1520/2007 (handhafi leyfis er Prosol SpA)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1119/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester og om endring av forordning (EF) nr. 1520/2007 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)
Commission Regulation (EU) No 1120/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Lallemand SAS)
Verordnung (EU) Nr. 1120/2010 der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Zulassung von Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M als Futtermittelzusatzstoff für Absetzferkel (Zulassungsinhaber: Lallemand SAS)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1120/2010 frá 2. desember 2010 um leyfi fyrir Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M sem fóðuraukefni fyrir fráfæru- grísi (handhafi leyfis er Lallemand SAS)
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1120/2010 av 2. desember 2010 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga: Lallemand SAS)
Commission Decision 2010/749/EU of 2 December 2010 amending Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of India, Peru, Panama and South Korea
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Entscheidung 2007/453/EG hinsichtlich des BSE-Status von Indien, Peru, Panama und Südkorea (2010/749/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um breytingu á ákvörðun 2007/453/EB að því er varðar stöðu Indlands, Perú, Panama og Suður-Kóreu með tilliti til kúariðu (tilkynnt með númeri C(2010) 8352) (2010/749/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om endring av vedtak 2007/453/EF med omsyn til BSE-status for India, Peru, Panama og Sør-Korea (2010/749/EU)
Commission Decision of 2 December 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards steel sheets with polyester coating and with plastisol coating (notified under document C(2010) 389)
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Stahlbleche mit Polyester- bzw. Plastisol-Beschichtung) (2010/737/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar stálþynnur með pólýesterhúð og plastisólhúð (2010/737/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (stålplater med polyesterbelegg og plastisolbelegg) (2010/737/EU)
Commission Decision of 2 December 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards fibrous gypsum plaster casts (notified under document C(2010) 392)
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Formteile aus faserverstärktem Gips) (2010/738/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar mót úr trefjastyrktu gifsi (2010/738/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (fiberhaldige støypte gipselement) (2010/738/EU)
Commission Directive 2010/85/EU of 2 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include zinc phosphide as active substance and amending Decision 2008/941/EC
Richtlinie 2010/85/EU der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Zinkphosphid und zur Änderung der Entscheidung 2008/941/EG
Commission Directive 2010/86/EU of 2 December 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include haloxyfop-P as an active substance
Richtlinie 2010/86/EU der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Haloxyfop-P
Commission Regulation (EU) No 1114/2010 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings and repealing Commission Regulation (EC) No 2454/97
Verordnung (EU) Nr. 1114/2010 der Kommission vom 1. Dezember 2010 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates in Bezug auf Mindeststandards für die Qualität der HVPI-Gewichtung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2454/97 der Kommission
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1114/2010 frá 1. desember 2010 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla fyrir gæði á vogum samræmdrar vísitölu neysluverðs og um niðurfellingu...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1114/2010 av 1. desember 2010 om fastsetjing av nærmare reglar for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for kvaliteten av vekter i HKPI, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97
Commission Directive 2010/83/EU of 30 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC to include napropamide as active substance
Richtlinie 2010/83/EU der Kommission vom 30. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Napropamid
Commission Decision 2010/731/EU of 30 November 2010 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste
Beschluss der Kommission vom 30. November 2010 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbrennung von Abfällen (2010/731/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. nóvember 2010 um spurningalista sem nota skal við skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/76/EB um brennslu úrgangs (2010/731/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 30. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall (2010/731/EU)
Commission Decision of 30 November 2010 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2006/415/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza
Beschluss der Kommission vom 30. November 2010 zur Änderung der Entscheidungen 2005/692/EG, 2005/734/EG, 2006/415/EG, 2007/25/EG und 2009/494/EG bezüglich der aviären Influenza (2010/734/EU)
Commission Decision 2010/728/EU of 29 November 2010 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Beschluss der Kommission vom 29. November 2010 zur Festlegung eines Fragebogens für die Berichterstattung über die Durchführung der Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU)
Kommisjonsbeslutning av 24. november 2010 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (2010/728/EU)
Commission Directive 2010/82/EU of 29 November 2010 amending Council Directive 91/414/EEC as regards an extension of the use of the active substance tetraconazole
Richtlinie 2010/82/EU der Kommission vom 29. November 2010 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich einer Erweiterung der Verwendungszwecke des Wirkstoffs Tetraconazol
Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards capacity labelling of portable secondary (rechargeable) and automotive batteries and accumulators
Verordnung (EU) Nr. 1103/2010 der Kommission vom 29. November 2010 zur Festlegung — gemäß der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates — von Vorschriften für die Angabe der Kapazität auf sekundären (wiederaufladbaren) Gerätebatterien und -akkumulatoren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1103/2010 frá 29. nóvember 2010 um reglur um merkingar sem sýna rýmd færanlegra, endurhlaðanlegra rafhlaðna og rafgeyma og rafhlaðna og rafgeyma fyrir vélknúin ökutæki samkvæmt tilskipun Evrópu- þingsins og ráðsins 2006/66/EB
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1103/2010 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF, av regler for kapasitetsmerking av bærbare (oppladbare) sekundærbatterier og -akkumulatorer samt kjøretøybatterier og kjøretøyakkumulatorer
Commission Regulation (EU) No 1097/2010 of 26 November 2010 implementing Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for business registers for statistical purposes, as regards the exchange of confidential data between the Commission (Eurostat) and central banks
Verordnung (EU) Nr. 1097/2010 der Kommission vom 26. November 2010 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister für statistische Zwecke im Hinblick auf den Austausch...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1097/2010 frá 26. nóvember 2010 um framkvæmd á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 177/2008 um að setja sameiginlegan ramma fyrir fyrirtækjaskrár vegna hagskýrslugerðar að því er varðar skipti á trúnaðargögnum milli...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1097/2010 av 26. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk med hensyn til utveksling av fortrolige data mellom Kommisjonen (...
Commission Regulation (EU) No 1099/2010 of 26 November 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin
Verordnung (EU) Nr. 1099/2010 der Kommission vom 26. November 2010 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 669/2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf verstärkte amtliche Kontrollen bei der...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.