With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and Directive 88/314/EEC on consumer protection in the indication of the prices of non-food products
Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 zur Änderung der Richtlinie 79/581/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise für Lebensmittel und der Richtlinie 88/314/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/EB frá 29. nóvember 1995 um breytingu á tilskipun 79/581/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á matvælum er tilgreint og á tilskipun 88/314/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á vörum öðrum en matvörum er...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/58/EF av 29. november 1995 om endring av direktiv 79/581/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på næringsmidler og direktiv 88/314/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er næringsmidler
Commission Decision of 28 November 1995 on a common technical regulation for attachment requirements for terminal equipment for digital european cordless telecommunications (DECT), public access profile (PAP) applications
Entscheidung der Kommission vom 28. November 1995 über eine gemeinsame technische Vorschrift über Anschaltebedingungen für Endeinrichtungen für die europäische schnurlose Digitalkommunikation (DECT), PAP- Anwendungen (Public Access Profile) (95/525/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/525/EB frá 28. nóvember 1995 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum fyrir endabúnað fyrir evrópsk stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT), almennan aðgang (PAP)
Kommisjonsvedtak 95/525/EF av 28. november 1995 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr for offentleg tilgjengeleg (PAP) bruk av digital europeisk snorlaus telekommunikasjon (DECT)
Decision No 160 of 28 November 1995 concerning the scope of Article 71 (1) (b) (ii) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 relating to the right to unemployment benefits of workers, other than frontier workers, who, during their last employment, were residing in the territory of a Member State other than the competent State
Beschluß Nr. 160 vom 28. November 1995 zum Geltungsbereich des Artikels 71 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer ii) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Leistungen wegen Arbeitslosigkeit bei anderen Arbeitnehmern als Grenzgängern, die während...
Ákvörðun nr. 160 frá 28. nóvember 1995 um gildissvið ii-liðar í b-lið 1. mgr. 71. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 varðandi rétt launþega, annarra en þeirra sem sækja vinnu yfir landamæri, sem voru búsettir í öðru aðildarríki en hinu lögbæra ríki þegar þeir höfðu síðast...
Beslutning nr. 160 av 28. november 1995 om virkeområdet for artikkel 71 nr. 1 bokstav b) ii) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til rett til ytelser ved arbeidsløshet for arbeidstakere som ikke er grensearbeidere, og som under sitt seneste arbeid var bosatt på...
Administrative Commission Decision No 158 of 27 November 1995 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 201 to E 215)
Beschluß Nr. 158 vom 27. November 1995 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 201 bis E 215) (96/732/EG)
Ákvörðun nr. 158 frá 27. nóvember 1995 um eyðublöð sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 201 - E 215)
Beslutning nr. 158 av 27. november 1995 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201 - E 215)
Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism
Richtlinie 95/57/EG des Rates vom 23. November 1995 über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus
Tilskipun ráðsins 95/57/EB frá 23. nóvember 1995 um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Rådsdirektiv 95/57/EF av 23. november 1995 om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Commission Regulation (EC) No 2624/95 of 10 November 1995 amending Commission Regulation (EEC) No 3220/90 laying down conditions for the use of certain oenological practices provided for in Council Regulation (EEC) No 822/87
Verordnung (EG) Nr. 2624/95 der Kommission vom 10. November 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3220/90 mit Durchführungsvorschriften für bestimmte önologische Verfahren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 822/87 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2624/95 frá 10. nóvember 1995 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3220/90 um skilyrði fyrir notkun tiltekinna aðferða í vínfræðum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2624/95 av 10. november 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for anvendelsen av visse ønologiske framstillingsmåter fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 822/87
Commission Regulation (EC) No 2626/95 of 10 November 1995 amending Regulation (EEC) No 1014/90 laying down detailed implementing rules on the definition, description and presentation of spirit drinks
Verordnung (EG) Nr. 2626/95 der Kommission vom 10. November 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1014/90 mit Durchführungsvorschriften für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung von Spirituosen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 2626/95 frá 10. nóvember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1014/90 um ítarlegar framkvæmdarreglur varðandi skilgreiningu, lýsingu og kynningu á brenndum drykkjum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2626/95 av 10. november 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 1014/90 om gjennomføringsregler med hensyn til definisjon av, betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke drikker
95/483/EC: Commission Decision of 9 November 1995 determining the specimen certificate for intra-Community trade in ova and embryos of swine
Entscheidung der Kommission vom 9. November 1995 über das Muster der Bescheinigung für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Eizellen und Embryonen von Schweinen (95/483/EG)
Commission Directive 95/56/EC, Euratom of 8 November 1995 adapting to technical progress Council Directive 74/61/EEC relating to devices to prevent the unauthorized use of motor vehicles
Richtlinie 95/56/EG, Euratom der Kommission vom 8. November 1995 zur Anpassung der Richtlinie 74/61/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/56/EB frá 8. nóvember 1995 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/61/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi búnað til að koma í veg fyrir notkun vélknúins ökutækis án leyfis
Kommisjonsdirektiv 95/56/EF av 8. november 1995 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/61/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner
Commission Regulation (EC) No 2603/95 of 8 November 1995 amending Regulation (EEC) No 3201/90 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts
Verordnung (EG) Nr. 2603/95 der Kommission vom 8. November 1995 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3201/90 über Durchführungsbestimmungen für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Traubenmoste
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2603/95 frá 8. nóvember 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2603/95 av 8. november 1995 om endring av forordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost
95/479/EC: Commission Decision of 7 November 1995 approving the programme on infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia submitted by Finland (Only the Finnish text is authentic)
Entscheidung der Kommission vom 7. November 1995 zur Genehmigung des von Finnland vorgelegten Programms hinsichtlich der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose und der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (Nur der finnische Text ist verbindlich) (95/479/EG)
Commission Directive 95/55/EC of 31 October 1995 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Richtlinie 95/55/EG der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/55/EB frá 31. október 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri
Kommisjonsdirektiv 95/55/EF av 31. oktober 1995 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Directive 95/54/EC of 31 October 1995 adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles and amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 95/54/EG der Kommission vom 31. Oktober 1995 zur Anpassung der Richtlinie 72/245/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Funkentstörung von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung an den technischen Fortschritt und zur Änderung...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/54/EB frá 31. október 1995 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 72/245/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir gegn rafsegultruflunum frá hreyflum með neistakveikju í vélknúnum ökutækjum og breytingu á tilskipun...
Kommisjonsdirektiv 95/54/EF av 31. oktober 1995 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 72/245/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner og om endring av direktiv 70/156/EØF om...
95/461/EC: Commission Decision of 27 October 1995 on protection measures in relation to Venezuelan equine encephalomyelitis in Venezuela and in Colombia
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 1995 über Schutzmaßnahmen gegen die Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis in Venezuela und in Kolumbien (95/461/EG)
95/473/EC: Commission Decision of 27 October 1995 establishing the list of approved fish farms in France
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 1995 mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Frankreich (95/473/EG)
95/470/EC: Commission Decision of 25 October 1995 establishing the list of approved fish farms in Belgium
Entscheidung der Kommission vom 25. Oktober 1995 über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Belgien (95/470/EG)
Council Directive 95/52/EC of 25 October 1995 amending Directive 90/675/EEC laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries
Richtlinie 95/52/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 90/675/EWG zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnissen
Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the field of animal nutrition
Richtlinie 95/53/EG des Rates vom 25. Oktober 1995 mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen
Tilskipun ráðsins 95/53/EB frá 25. október 1995 um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu
Rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet
Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle
Richtlinie 95/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 über das Brennverhalten von Werkstoffen der Innenausstattung bestimmter Kraftfahrzeugklassen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/28/EB frá 24. október 1995 varðandi brunaeiginleika efna sem eru notuð við innréttingar á ökutækjum í tilteknum flokkum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/28/EF av 24. oktober 1995 om forbrenningsegenskapene til materialer som benyttes til innvendig innredning av visse grupper motorvogner
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger
Directive 95/47/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the use of standards for the transmission of television signals
Richtlinie 95/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 über die Anwendung von Normen für die Übertragung von Fernsehsignalen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/47/EB frá 24. október 1995 um notkun staðla við merkjasendingar fyrir sjónvarp
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/47/EF av 24. oktober 1995 om bruk av standarder for overføring av fjernsynssignaler
Council Regulation (EC) No 2494/95 of 23 October 1995 concerning harmonized indices of consumer prices
Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates vom 23. Oktober 1995 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2494/95 frá 23. október 1995 um samræmdar vísitölur neysluverðs
Rådsforordning (EF) nr. 2494/95 av 23. oktober 1995 om harmoniserte konsumprisindeksar
Council Regulation (EC) No 2597/95 of 23 October 1995 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic
Verordnung (EG) Nr. 2597/95 des Rates vom 23. Oktober 1995 über die Vorlage von Fangstatistiken durch Mitgliedstaaten, die in bestimmten Gebieten außerhalb des Nordatlantiks Fischfang betreiben
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2597/95 frá 23. október 1995 um að aðildarríki sem stunda fiskveiðar á tilteknum svæðum utan Norðvestur-Atlantshafs leggi fram aflaskýrslur
Rådsforordning (EF) nr. 2597/95 av 23. oktober 1995 om framlegging av statistiske opplysninger om nominelle fangster tatt av medlemsstater som driver fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
Commission Directive 95/51/EC of 18 October 1995 amending Directive 90/388/EEC regarding the abolition of the restrictions on the use of cable television networks for the provision of already liberalised telecommunications services (Article 90 Directive)
Richtlinie 95/51/EG der Kommission vom 18. Oktober 1995 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG hinsichtlich der Aufhebung der Einschränkungen bei der Nutzung von Kabelfernsehnetzen für die Erbringung bereits liberalisierter Telekommunikationsdienste
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/51/EB frá 18. október 1995 um breytingu á tilskipun 90/388/EBE að því er varðar afnám hafta á notkun kapalsjónvarpsneta þegar látin er í té fjarskiptaþjónusta sem búið er að gefa frjálsa
Kommisjonsdirektiv 95/51/EF av 18. oktober 1995 om endring av direktiv 90/388/EØF med hensyn til oppheving av begrensninger på bruk av kabelfjernsynsnett for yting av teletjenester som allerede er avmonopolisert
Decision No 159 of 3 October 1995 amending Decision No 86 of 24 September 1973 concerning the methods of operation and the composition of the Audit Board of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers
Beschluß Nr. 159 vom 3. Oktober 1995 zur Änderung des Beschlusses Nr. 86 vom 24. September 1973 über die Arbeitsweise und die Zusammensetzung des Rechnungsausschusses bei der Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer...
Ákvörðun nr. 159 frá 3. október 1995 um breytingu á ákvörðun nr. 86 frá 24. september 1973 um starfshætti og samsetningu endurskoðunarnefndar framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 159 av 3. oktober 1995 om endring av beslutning nr. 86 av 24. september 1973 om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.