With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs
Richtlinie 2006/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel sowie der Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/52/EB frá 5. júlí 2006 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni og tilskipun 94/35/EB um sætuefni til notkunar í matvælum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler
Commission Directive 2006/59/EC of 28 June 2006 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for carbaryl, deltamethrin, endosulfan, fenithrothion, methidathion and oxamyl
Richtlinie 2006/59/EG der Kommission vom 28. Juni 2006 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates bezüglich der Rückstandshöchstgehalte für Carbaryl, Deltamethrin, Endosulfan, Fenithrothion, Methidathion und Oxamyl
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/59/EB frá 28. júní 2006 um breytingu á viðaukunum við tilskipanir ráðsins 76/895/EBE, 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir karbarýl, deltametrín, endósúlfan, fenítróþíon, metídaþíon og oxamýl
Kommisjonsdirektiv 2006/59/EF av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder av karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oksamyl
COM(2004) 486
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)
Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/48/EB frá 14. júní 2006 um stofnun og rekstur lánastofnana (endursamin)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding)
Directive 2006/49/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)
Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (Neufassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana (endursamin)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (omarbeiding)
COM(2004) 725
Directive 2006/46/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 amending Council Directives 78/660/EEC on the annual accounts of certain types of companies, 83/349/EEC on consolidated accounts, 86/635/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions and 91/674/EEC on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings
Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 83/349/EWG über den konsolidierten Abschluss, 86/635/EWG über den...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/46/EB frá 14. júní 2006 um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð, 83/349/EBE um samstæðureikninga, 86/635/EBE um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana og 91/674/...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/46/EF av 14. juni 2006 om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse selskapsformer, 83/349/EØF om konsoliderte regnskaper, 86/635/EØF om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper og...
Commission Directive 2006/55/EC of 12 June 2006 amending Annex III to Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum weight of seed lots
Richtlinie 2006/55/EG der Kommission vom 12. Juni 2006 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 66/402/EWG des Rates im Hinblick auf das Höchstgewicht von Saatgutpartien
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/55/EB frá 12. júní 2006 um breytingu á III. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE að því er varðar hámarksþyngd framleiðslueininga fræs
Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF med omsyn til den høgste vekta til parti med frø
Commission Directive 2006/53/EC of 7 June 2006 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residue levels of fenbutatin-oxide, fenhexamid, cyazofamid, linuron, triadimephon/triadimenol, pymetrozine, and pyraclostrobin
Richtlinie 2006/53/EG der Kommission vom 7. Juni 2006 zur Änderung der Richtlinie 90/642/EWG des Rates bezüglich der dort festgesetzten Rückstandshöchstgehalte für Fenbutatinoxid, Fenhexamid, Cyazofamid, Linuron, Triadimefon/Triadimenol, Pymetrozin und Pyraclostrobin
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/53/EB frá 7. júní 2006 um breytingu á tilskipun ráðsins 90/642/EBE að því er varðar hámarksgildi leifa fyrir fenbútatinoxíð, fenhexamíð, sýasófamíð, línúrón, tríadímefón/tríadímenól, pýmetrósín og pýraklóstróbín
Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF av 7. juni 2006 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av fenbutatinoksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin
Commission Directive 2006/51/EC of 6 June 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Annex I to Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Annexes IV and V to Directive 2005/78/EC as regards requirements for the emission control monitoring system for use in vehicles and exemptions for gas engines.
Richtlinie 2006/51/EG der Kommission vom 6. Juni 2006 zur Änderung, zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt, von Anhang I der Richtlinie 2005/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Anhänge IV und V der Richtlinie 2005/78/EG hinsichtlich der...
Kommisjonsdirektiv 2006/51/EF av 6. juni 2006 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/55/EF og vedlegg IV og V til direktiv 2005/78/EF med hensyn til krav til utslippskontrollsystemet til bruk i...
Commission Directive 2006/50/EC of 29 May 2006 amending Annexes IVA and IVB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market.
Richtlinie 2006/50/EG der Kommission vom 29. Mai 2006 zur Änderung der Anhänge IVA und IVB der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/50/EB frá 29. maí 2006 um breytingu á IV. viðauka A og IV. viðauka B við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB um markaðssetningu sæfiefna
Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF av 29. mai 2006 om endring av vedlegg IVA og IVB til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter
Commission Directive 2006/47/EC of 23 May 2006 laying down special conditions concerning the presence of Avena fatua in cereal seed
Richtlinie 2006/47/EG der Kommission vom 23. Mai 2006 zur Festlegung besonderer Voraussetzungen im Hinblick auf das Vorhandensein von Avena fatua in Getreidesaatgut (kodifizierte Fassung)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/47/EB frá 23. maí 2006 um sérstök skilyrði að því er varðar flughafra, Avena fatua, í sáðkorni
Kommisjonsdirektiv 2006/47/EF av 23. mai 2006 om fastsetjng av særlege vilkår for innhald av Avena fatua i såkorn
COM(2000) 899
Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)
Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB frá 17. maí 2006 um vélarbúnað og um breytingu á tilskipun 95/16/EB (endursamin)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (omarbeiding)
COM(2003) 448
Directive 2006/38 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 amending Directive 1999/62 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
Richtlinie 2006/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/38/EB frá 17. maí 2006 um breytingu á tilskipun 1999/62/EB um álagningu gjalda á þungaflutningabifreiðar fyrir notkun á tilteknum grunnvirkjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/38/EF av 17. mai 2006 om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur
COM(2004) 177
Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/43/EB frá 17. maí 2006 um lögboðna endurskoðun ársreikninga og samstæðureikninga, um breytingu á tilskipunum ráðsins 78/660/EBE og 83/349/EBE og um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/253/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 84/253/EØF
Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC.
Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/40/EB frá 17. maí 2006 um losun frá loftjöfnunarkerfum í vélknúnum ökutækjum og um breytingu á tilskipun ráðsins 70/156/EBE
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 om utslipp fra klimaanlegg i motorvogner og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF
Commission Directive 2006/45/EC of 16 May 2006 amending Council Directive 91/414/EEC as regards the specification of the active substance propoxycarbazone.
Richtlinie 2006/45/EG der Kommission vom 16. Mai 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates hinsichtlich der Spezifikation des Wirkstoffs Propoxycarbazon
Kommisjonsdirektiv 2006/45/EF av 16. mai 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet propoksykarbason
COM(2003) 319
Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC
Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG - Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/21/EB frá 15. mars 2006 um meðhöndlun úrgangs frá námuiðnaði og breytingu á tilskipun 2004/35/EB
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF av 15. mars 2006 om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien og om endring av direktiv 2004/35/EF
Commission Directive 2006/39/EC of 12 April 2006 amending Council Directive 91/414/EEC to include clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl and triticonazole as active substances.
Richtlinie 2006/39/EG der Kommission vom 12. April 2006 zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme der Wirkstoffe Clodinafop, Pirimicarb, Rimsulfuron, Tolclofos-Methyl und Triticonazol
Kommisjonsdirektiv 2006/39/EF av 12. april 2006 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofosmetyl og tritikonazol som aktive stoffer
COM(2003) 739
Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC
Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates
COM(1994) 284
Directive 2006/25/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation)
Richtlinie 2006/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (künstliche optische Strahlung) (19. Einzelrichtlinie im Sinne...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/25/EB frá 5. apríl 2006 um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlis- fræðilegra áhrifavalda (tilbúinnar ljósgeislunar) (nítjánda sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/25/EF av 5. april 2006 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (nittende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i...
COM(2003) 731
Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste
Richtlinie 2006/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über Abfälle
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om avfall
COM(2004) 473
Directive 2006/23 EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community Air Traffic Controller Licence
Richtlinie 2006/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über eine gemeinschaftliche Fluglotsenlizenz
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/23/EB frá 5. apríl 2006 um Bandalags- skírteini fyrir flugumferðarstjóra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om et fellesskapssertifikat for flygeledere
Directive 2006/31/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 amending directive 2004/39/EC on markets in financial instruments, as regards certain deadlines
Richtlinie 2006/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 zur Änderung der Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf bestimmte Fristen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/31/EB frá 5. apríl 2006 um breytingu á tilskipun 2004­/39/EB um markaði fyrir fjármálagerninga að því er varðar tiltekna lokafresti
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/31/EF av 5. april 2006 om endring av direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter med hensyn til visse frister
Commission Directive 2006/37/EC of 30 March 2006 amending Annex II to Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain substances
Richtlinie 2006/37/EG der Kommission vom 30. März 2006 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme bestimmter Stoffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/37/EB frá 30. mars 2006 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/46/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna
Kommisjonsdirektiv 2006/37/EF av 30. mars 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF med hensyn til oppføring av visse stoffer
Commission Directive 2006/34/EC of 21 March 2006 amending the Annex to Directive 2001/15/EC as regards the inclusion of certain substances
Richtlinie 2006/34/EG der Kommission vom 21. März 2006 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2001/15/EG zwecks Aufnahme bestimmter Stoffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/34/EB frá 21.mars 2006 um breytingu á viðaukanum við tilskipun 2001/15/EB að því er varðar skráningu tiltekinna efna
Kommisjonsdirektiv 2006/34/EF av 21. mars 2006 om endring av vedlegget til direktiv 2001/15/EF med hensyn til oppføring av visse stoffer
Commission Directive 2006/33/EC of 20 March 2006 amending Directive 95/45/EC as regards sunset yellow FCF (E 110) and titanium dioxide (E 171)
Richtlinie 2006/33/EG der Kommission vom 20. März 2006 zur Änderung der Richtlinie 95/45/EG hinsichtlich Gelborange S (E 110) und Titandioxid (E 171)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/33/EB frá 20. mars 2006 um breytingu á tilskipun 95/45/EB að því er varðar sólsetursgult FCF (E 110) og títandíoxíð (E171)
Kommisjonsdirektiv 2006/33/EF av 20. mars 2006 om endring av direktiv 95/45/EF med hensyn til paraoransje (E 110) og titandioksid (E 171)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.