With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 208/2005 of 4 February 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards polycyclic aromatic hydrocarbons
Verordnung (EG) Nr. 208/2005 der Kommission vom 4. Februar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 im Hinblick auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 208/2005 frá 4. febrúar 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar fjölhringa, arómatísk vetniskolefni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2005 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner
Commission Regulation (EC) No 123/2005 of 26 January 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards ochratoxin A
Verordnung (EG) Nr. 123/2005 der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 in Bezug auf Ochratoxin A
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 123/2005 frá 26. janúar 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar okratoxín A
Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2005 av 26. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til okratoksin A
Commission Directive 2005/5/EC of 26 January 2005 amending Directive 2002/26/EC as regards sampling methods and methods of analysis for the official control of the levels of ochratoxin A in certain foodstuffs
Richtlinie 2005/5/EG der Kommission vom 26. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie 2002/26/EG zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Ochratoxin-A-Gehalte in Lebensmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/5/EB frá 26. janúar 2005 um breytingu á tilskipun 2002/26/EB að því er varðar aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með magni okratoxíns A í tilteknum matvælum
Kommisjonsdirektiv 2005/5/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 2002/26/EF med omsyn til prøvetakings- og analysemetodar for offentleg kontroll av innhaldet av okratoksin A i visse næringsmiddel
Commission Regulation (EC) No 78/2005 of 19 January 2005 amending Regulation (EC) No 466/2001 as regards heavy metals
Verordnung (EG) Nr. 78/2005 der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 hinsichtlich Schwermetallen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 78/2005 frá 19. janúar 2005 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar þungmálma
Kommisjonsforordning (EF) nr. 78/2005 av 19. januar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 466/2001 med hensyn til tungmetaller
Commission Directive 2005/4/EC of 19 January 2005 amending Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury and 3-MCPD in foodstuffs
Richtlinie 2005/4/EG der Kommission vom 19. Januar 2005 zur Änderung der Richtlinie 2001/22/EG zur Festlegung von Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle auf Einhaltung der Höchstgehalte für Blei, Cadmium, Quecksilber und 3-MCPD in Lebensmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/4/EB frá 19. janúar 2005 um breytingu á tilskipun 2001/22/EB um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með magni blýs, kadmíums, kvikasilfurs og 3-MCPD í matvælum
Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler
Commission Regulation (EC) No 37/2005 of 12 January 2005 on the monitoring of temperatures in the means of transport, warehousing and storage of quick-frozen foodstuffs intended for human consumption
Verordnung (EG) Nr. 37/2005 der Kommission vom 12. Januar 2005 zur Überwachung der Temperaturen von tief gefrorenen Lebensmitteln in Beförderungsmitteln sowie Einlagerungs- und Lagereinrichtungen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 37/2005 frá 12. janúar 2005 um eftirlit með hitastigi í flutningatækjum, geymslum og pakkhúsum fyrir hraðfryst matvæli
Kommisjonsforordning (EF) nr. 37/2005 av 12. januar 2005 om temperaturkontroll i forbindelse med transport, oppbevaring og lagring av dypfryste næringsmidler beregnet på konsum

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.