With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Decision No 206 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 15 December 2005 concerning the methods of operation and the composition of the Audit Board of the Administrative Commission on Social Security for Migrant Workers
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 206 vom 15. Dezember 2005 über die Arbeitsweise und die Zusammensetzung des Rechnungsausschusses bei der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der...
Beslutning nr. 206 av 15. desember 2005 om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget for Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere (2006/352/EF)
Decision No 205 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 17 October 2005 on the scope of the notion of ‘partial unemployment’ with regard to frontier workers
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluss Nr. 205 vom 17. Oktober 2005 zur Bedeutung des Begriffs Kurzarbeit im Hinblick auf Grenzgänger (2006/351/EG)
Avgjerd nr. 205 av 17. oktober 2005 om verkeområdet for omgrepet «delvis arbeidsløyse» med omsyn til grensearbeidarar (2006/351/EF)
Decision No 204 of 6 October 2005 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 200 series).
Beslutning nr. 204 av 6. oktober 2005 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 200-serien) (2006/613/EF)
Decision Nr 203 of the Administrative Commission of the European Communities on Social Security for Migrant Workers of 26 May 2005 amending Decision Nr 170 of 11 June 1998 concerning the compilation of the lists provided for in Articles 94(4) and 95(4) of Council Regulation (EEC) No 574/72
Beschluss Nr. 203 vom 26. Mai 2005 zur Änderung des Beschlusses Nr. 170 vom 11. Juni 1998 über die Aufstellung der in Artikel 94 Absatz 4 und Artikel 95 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vorgesehenen Verzeichnisse (2005/965/EG)
Ákvörðun nr. 203 frá 26. maí 2005 um breytingu á ákvörðun nr. 170 frá 11. júní 1998 um samantekt skránna sem kveðið er á um í 4. mgr. 94. gr. og 4. mgr. 95. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (2005/965/EB)
Beslutning nr. 203 av 26. mai 2005 om endring av beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 om utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (2005/965/EF)
Decision No 202 of 17 March 2005 on model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 100, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 and E 127)
Beschluss Nr. 202 vom 17. März 2005 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E...
Framkvæmdaráð Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega ákvörðun nr. 202 frá 17. mars 2005 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E...
Beslutning nr. 202 av 17. mars 2005 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E ...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.