With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 97/73/EC of 15 December 1997 including an active substance (imazalil) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market
Richtlinie 97/73/EG der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Aufnahme des Wirkstoffs Imazalil in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/73/EB frá 15. desember 1997 um að bæta virku efni (ímasalíli) við í I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna
Kommisjonsdirektiv 97/73/EF av 15. desember 1997 om oppføring av et aktivt stoff (imazalil) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter
Council Directive 97/74/EC of 15 December 1997 extending, to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Council Directive 94/45/EC of 22 September 1994 on the establishment of a European Works Council
Richtlinie 97/74/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Ausdehnung der Richtlinie 94/45/EG über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und...
Tilskipun ráðsins 97/74/EB frá 15. desember 1997 um rýmkun tilskipunar 94/45/EB um stofnun evrópsks samstarfsráðs eða samþykkt reglna í fyrirtækjum og fyrirtækjahópum er starfa á bandalagsvísu varðandi upplýsingamiðlun og samráð við starfsmenn, þannig að hún nái til hins...
Rådsdirektiv 97/74/EF av 15. desember 1997 om utviding av direktiv 94/45/EF om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å...
Council Directive 97/75/EC of 15 December 1997 extending Council Directive 96/34/EC of 3 June 1996 on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Richtlinie 97/75/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zur Änderung und Ausdehnung der Richtlinie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rahmenvereinbarung über Elternurlaub auf das Vereinigte Königreich
Tilskipun ráðsins 97/75/EB frá 15. desember 1997 um breytingu og rýmkun á tilskipun 96/34/EB um rammasamninginn um foreldraorlof sem UNICE, CEEP og ETUC hafa gert svo að hún taki til Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bretlands og Norður-Írlands
Rådsdirektiv 97/75/EF av 15. desember 1997 om endring og utviding av direktiv 96/34/EF om rammeavtalen om foreldrepermisjon inngått mellom UNICE, CEEP og EFF til å omfatte Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland
COM(1997) 624
Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex
Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
Tilskipun ráðsins 97/80/EB frá 15. desember 1997 um sönnunarbyrði í málum er varða mismunun vegna kynferðis
Rådsdirektiv 97/80/EF av 15. desember 1997 om provtyngsla i samband med skilnadshandsaming på grunnlag av kjønn
COM(1997) 392
Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC
Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP and EGB geschlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit - Anhang : Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit
Tilskipun ráðsins 97/81/EB frá 15. desember 1997 um rammasamninginn um hlutastörf sem UNICE, CEEP og ETUC stóðu að
Rådsdirektiv 97/81/EF av 15. desember 1997 om rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EFF
Commission Decision 98/24/EC of 15 December 1997 amending Decision 96/490/EC on certain protective measures with regard to Gyrodactylus salaris in salmonids
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 96/490/EG über bestimmte Schutzmaßnahmen bezüglich von Gyrodactylus salaris in Salmoniden (98/24/EG)
Commission Decision 97/869/EC of 11 December 1997 amending Decision 97/467/EC on drawing up provisional lists of third-country establishments from which the Member States authorise imports of rabbit meat and farmed game meat
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 97/467/EG zur Aufstellung der vorläufigen Listen der Drittlandsbetriebe, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Kaninchen- und Zuchtwildfleisch zulassen (97/869/EG)
COM(1996) 255
Council Directive 97/70 setting up a Harmonized Safety Regime for Fishing Vessels of 24 meters in length and over.
Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997 über eine harmonisierte Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr
Tilskipun ráðsins 97/70/EB frá 11. desember 1997 um að setja samræmdar reglur um öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd eða lengri
Rådsdirektiv 97/70/EF av 11. desember 1997 om etablering av en harmonisert sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over
COM(1996) 190
Council Regulation (EC) No 11/98 of 11 December 1997 amending Regulation (EEC) No 684/92 on common rules for the international carriage of passenger by coach and bus
Verordnung (EG) Nr. 11/98 des Rates vom 11. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 684/92 zur Einführung gemeinsamer Regeln für den grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Kraftomnibussen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 11/98 frá 11. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 684/92 um setningu sameiginlegra reglna um farþegaflutninga milli landa með hópbifreiðum
Rådsforordning (EF) nr. 11/98 av 11. desember 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 684/92 om innføring av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss
COM(1995) 729
Council Regulation (EC) No 12/98 of 11 December 1997 laying down the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member State
Verordnung (EG) Nr. 12/98 des Rates vom 11. Dezember 1997 über die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 12/98 frá 11. desember 1997 um skilyrði fyrir því að flutningafyrirtæki geti stundað farþegaflutninga á vegum innanlands í aðildarríki sem þau hafa ekki aðsetur í
Rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om fastsetjing av vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport på veg i ein medlemsstat der dei ikkje høyrer heime
Commission Decision 97/830/EC of 11 December 1997 repealing Commission Decision 97/613/EC and imposing special conditions on the import of pistachios and certain products derived from pistachios originating in, or consigned from Iran
Entscheidung der Kommission vom 11. Dezember 1997 zur Aufhebung der Entscheidung 97/613/EWG und zur Einführung von Sonderbedingungen für die Einfuhr von Pistazien und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen mit Ursprung in oder Herkunft aus dem Iran (97/830/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/830/EB frá 11. desember 1997 um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/613/EB og setningu sérstakra skilyrða vegna innflutnings á pistasíuhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr pistasíuhnetum, sem eru upprunnar í Íran eða sendar...
Kommisjonsvedtak 97/830/EF av 11. desember 1997 om oppheving av vedtak 97/613/EF og om særskilde vilkår for import av pistasienøtter og visse produkt framstilte av pistasienøtter som har opphav i eller er sende frå Iran
Commission Regulation (EC) No 2454/97 of 10 December 1997 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the quality of HICP weightings
Verordnung (EG) Nr. 2454/97 der Kommission vom 10. Dezember 1997 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung (EG) Nr. 2494/95 in bezug auf Mindeststandards für die Qualität der HVPI-Gewichtung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2454/97 frá 10. desember 1997 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla fyrir vægi liða í samræmdri vísitölu neysluverðs
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2454/97 av 10. desember 1997 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for kvaliteten av veging i HKPI
Commission Regulation (EC) No 2433/97 of 8 December 1997 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport
Verordnung (EG) Nr. 2433/97 der Kommission vom 8. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1102/89 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1101/89 des Rates über die Strukturbereinigung in der Binnenschiffahrt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2433/97 frá 8. desember 1997 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1102/89 um sérstakar ráðstafanir vegna framkvæmdar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1101/89 um skipulagsumbætur í flutningum á skipgengum vatnaleiðum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2433/97 av 8. desember 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 1102/89 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EØF) nr. 1101/89 om strukturell sanering av fart på innlands vannveier
Commission Decision 97/864/EC of 5 December 1997 modifying Decision 96/304/EC of 22 April 1996 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed linen and T-shirts
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidung 96/304/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens bei Bettwäsche und T-Shirts (97/864/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/864/EB frá 5. desember 1997 um breytingu á ákvörðun 96/304/EB frá 22. apríl 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir sængurföt og T-boli
Kommisjonsvedtak 97/864/EF av 5. desember 1997 om endring av vedtak 96/304/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til sengetøy og T-skjorter
Commission Directive 97/69/EC of 5 December 1997 adapting to technical progress for the 23rd time Council Directive 67/548/EEC on the laws, regs and admin provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Richtlinie 97/69/EG der Kommission vom 5. Dezember 1997 zur dreiundzwanzigsten Anpassung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/69/EB frá 5. desember 1997 um tuttugustu og þriðju aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna
Kommisjonsdirektiv 97/69/EF av 5. desember 1997 om 23. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer
98/279/EC: Commission Decision of 5 December 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and, sometimes, concrete
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend nichtlasttragende Schalungssysteme/-bausätze, bestehend aus Hohlkörperelementen aus...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/279/EB frá 5. desember 1997 um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar varanlegt mótauppsláttarkerfi sem ekki er burðarvirki og í eru notaðir holsteinar eða plötur...
Kommisjonsvedtak 98/279/EF av 5. desember 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som er samansette av holblokker eller isolasjonsplater...
Commission Decision 97/835/EC of 3 December 1997 amending Decisions 93/24/EEC and 93/224/EEC and concerning additional guarantees relating to Aujeszky’s disease for pigs destines for regions free of the disease in Germany
Entscheidung der Kommission vom 3. Dezember 1997 zur Änderung der Entscheidungen 93/24/EWG und 93/244/EWG der Kommission und zur Festlegung zusätzlicher Garantien hinsichtlich der Aujeszky- Krankheit für Schweine, die für seuchenfreie Regionen in Deutschland bestimmt sind (97/...
Commission Regulation (EC) No 2406/97 of 3 December 1997 amending Regulation (EC) No 1141/97 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 820/97 as regards the labelling of beef and beef products.
Verordnung (EG) Nr. 2406/97 der Kommission vom 3. Dezember 1997 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1141/97 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 820/97 betreffend die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen
Decision No 2535/97/EC of the European Parliament and of the Council of 1 December 1997 adapting for the second time Decision No 1110/94/EC concerning the fourth framework programme of the European Community activities in the field of research and technological development and demonstration (1994 to 1998)
Beschluß Nr. 2535/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 1. Dezember 1997 zur zweiten Anpassung des Beschlusses Nr. 1110/94/EG über das Vierte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration (1994-...
Commission Decision 97/805/EC of 26 November 1997 concerning certain protective measures with regard to certain fishery products originating in China and amending Decision 97/368/EC
Entscheidung der Kommission vom 26. November 1997 über Schutzmaßnahmen gegenüber bestimmten Fischereierzeugnissen mit Ursprung in China und zur Änderung der Entscheidung 97/368/EG (97/805/EG)
Commission Directive 97/65/EC of 26 November 1997 adapting, for the third time, to technical progress Council Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work
Richtlinie 97/65/EG der Kommission vom 26. November 1997 zur dritten Anpassung der Richtlinie 90/679/EWG des Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/65/EB frá 26. nóvember 1997 um þriðju aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 90/679/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna líffræðilegra áhrifavalda á vinnustöðum
Kommisjonsdirektiv 97/65/EF av 26. november 1997 om tredje tilpassinga til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 90/679/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
COM(1996) 594
Directive 97/63/EEC of the European Parliament and of the Council of 24 November 1997 amending Directives 76/116/EEC, 80/876/EEC, 89/284/EEC and 89/530/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to fertilizers
Richtlinie 97/63/EG des Europaïschen Parlaments und des Rates vom 24. November 1997 zur Änderung der Richtlinien 76/116/EWG, 80/876/EWG, 89/284/EWG und 89/530/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Düngemittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/63/EB frá 24. nóvember 1997 um breytingu á tilskipunum 76/116/EBE, 80/876/EBE, 89/284/EBE og 89/530/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um tilbúinn áburð
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/63/EF av 24. november 1997 om endring av direktiv 76/116/EØF, 80/876/EØF, 89/284/EØF og 89/530/EØF om tilnærming av lovgjevinga om gjødsel i medlemsstatane
Commission Decision 97/804/EC of 21 November 1997 amending Decision 93/73/EEC concerning the status of Ireland with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 21. November 1997 zur Änderung der Entscheidung 93/73/EWG betreffend den Status Irlands im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (97/804/EG)
Commission Regulation (EC) No 2317/97 of 21 November 1997 on the country nomenclature for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission vom 21. November 1997 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2317/97 frá 21. nóvember 1997 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og verslun milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2317/97 av 21. november 1997 om standarden for landkodar for statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane
Commission Decision of 20 November 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings
Entscheidung der Kommission vom 20. November 1997 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bodenbeläge (97/808/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/808/EB frá 20. nóvember 1997 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar gólfefni og slitlag
Kommisjonsvedtak 97/808/EF av 20. november 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.