With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2018) 286
Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166
Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugenund Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge imHinblick auf ihre...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og...
Commission Regulation (EU) 2019/1939 of 7 November 2019 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards Auxiliary Emission Strategies (AES), access to vehicle OBD information and vehicle repair and maintenance information, measurement of emissions during cold engine start periods and use of portable emissions measurement systems (PEMS) to measure particle numbers, with respect to heavy duty vehicles
Verordnung (EU) 2019/1939 der Kommission vom 7. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 hinsichtlich zusätzlicher Emissionsstrategien, des Zugangs zu Fahrzeug-OBD-Informationen und zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, der Messung von Emissionen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1939 frá 7. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar aukalosunaraðferðir (AES), aðgang að upplýsingum úr innbyggðu greiningarkerfi og upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja, mælingar á losun á...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til hjelpestrategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til opplysninger fra OBD-systemet og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, måling av utslipp...
Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers
Verordnung (EU) 2019/1892 der Kommission vom 31. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 hinsichtlich der Anforderungen an die Typgenehmigung bestimmter Kraftfahrzeuge mit verlängerten Führerhäusern und aerodynamischer Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1892 frá 31. október 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1230/2012 að því er varðar kröfur um gerðarviðurkenningu tiltekinna vélknúinna ökutækja með framlengdu stýrishúsi og tækja og búnaðar sem dregur úr loftnúningsviðnámi...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 når det gjelder krav til typegodkjenning av visse motorvogner utstyrt med forlenget førerhus og av aerodynamiske innretninger og utstyr til motorvogner og deres tilhengere
Commission Regulation (EU) 2019/543 of 3 April 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Annexes I, III and IV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards updating the references to and including certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles
Verordnung (EU) 2019/543 der Kommission vom 3. April 2019 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Anhänge I, III und IV der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/543 frá 3. apríl 2019 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009 og I., III. og IV. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar uppfærslu tilvísana í tilteknar...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av henvisningene til og innarbeiding av...
C(2019)1774
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/839 of 7 March 2019 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems
Delegierte Verordnung (EU) 2019/839 der Kommission vom 7. März 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/839 frá 7. mars 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 540/2014 um hljóðstig vélknúinna ökutækja og hljóðdeyfikerfa til endurnýjunar
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg
Commission Regulation (EU) 2019/318 of 19 February 2019 amending Regulation (EU) 2017/2400 and Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards the determination of the CO2 emissions and fuel consumption of heavy-duty vehicles
Verordnung (EU) 2019/318 der Kommission vom 19. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/2400 sowie der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Bestimmung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs von schweren...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/318 frá 19. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2017/2400 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB að því er varðar ákvörðun koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar þungra ökutækja
Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 om endring av forordning (EU) 2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til bestemmelse av CO2-utslipp og drivstofforbruk for tunge kjøretøyer
Commission Regulation (EU) 2020/49 of 21 January 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2017/1151 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008
Verordnung (EU) 2020/49 der Kommission vom 21. Januar 2020 zur Berichtigung der deutschen Fassung der Verordnung (EU) 2017/1151 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/49 frá 21. janúar 2020 um leiðréttingu á þýsku útgáfunni af reglugerð (ESB) 2017/1151 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 715/2007 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja með tilliti til losunar frá léttum...
Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og...
COM(2018) 137
Regulation (EU) 2019/129 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
Verordnung (EU) 2019/129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Januar 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 hinsichtlich der Anwendung der Stufe Euro 5 auf die Typgenehmigung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/129 frá 16. janúar 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar beitingu Euro 5-þrepsins við gerðarviðurkenningu ökutækja á tveimur eða þremur hjólum og fjórhjóla
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. januar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-standarden på typegodkjenning av to- eller trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler
COM(2018) 397
Regulation (EU) 2019/26 of the European Parliament and of the Council of 8 January 2019 complementing Union type-approval legislation with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Verordnung (EU) 2019/26 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Januar 2019 zur Ergänzung der Unionsvorschriften über die Typgenehmigung angesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/26 frá 8. janúar 2019 um viðbót við löggjöf Sambandsins um gerðarviðurkenningu að því er varðar útgöngu Bretlands úr Sambandinu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/26 av 8. januar 2019 om utfylling av EUs typegodkjenningsregelverk i forbindelse med Det forente kongerikes utmelding av Unionen

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.