With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2002/1005/EC of 23 December 2002 amending for the second time Decision 2002/308/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2002 zur zweiten Änderung der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der viralen hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der infektiösen hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete und...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/1005/EB frá 23. desember 2002 um aðra breytingu á ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og iðradreps
Kommisjonsvedtak 2002/1005/EF av 23. desember 2002om andre endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
COM(2002) 533
Commission Decision of 23 December 2002 implementing Council Regulation (EEC) No 1612/28 as regards the clearance of vacancies and applications for employment
Entscheidung der Kommission vom 23. Dezember 2002 zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates hinsichtlich der Zusammenführung und des Ausgleichs von Stellenangeboten und Arbeitsgesuchen (2003/8/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/8/EB frá 23. desember 2002 til framkvæmdar reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1612/68 að því er varðar atvinnutilboð og auglýsingar eftir atvinnu [tilkynnt með númeri C(2002) 5236]
Kommisjonsvedtak 2003/8/EF av 23. desember 2002 om gjennomføring av rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 med omsyn til formidling av tilbod og søknader om arbeid [meldt under nummeret K(2002) 5236]
Decision No 2367/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the Community statistical programme 2003 to 2007
Entscheidung Nr. 2367/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über das Statistische Programm der Gemeinschaft 2003-2007
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2367/2002/EB frá 16. desember 2002 um hagskýrsluáætlun Bandalagsins 2003 til 2007
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/2002/EF av 16. desember 2002 om Fellesskapets statistikkprogram 2003?2007
Commission Decision 2002/986/EC of 13 December 2002 amending Decisions 2001/881/EC drawing up a list of border inspection posts approved for veterinary checks on animals and animal products from third countries, and 2002/459/EC listing the units in the ANIMO computer network
Entscheidung der Kommission vom 13. Dezember 2002 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen und 2002/459/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/986/EB frá 13. desember 2002 um breytingu á ákvörðunum 2001/881/EB um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og 2002/459/EB um að skrá einingar í...
Kommisjonsvedtak 2002/986/EF av 13. desember 2002 om endring av vedtak 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og av 2002/459/EF om utarbeiding...
Commission Decision 2002/975/EC of 12 December 2002 on introducing vaccination to supplement the measures to control infections with low pathogenic avian influenza in Italy and on specific movement control measures
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2002 über ein Impfprogramm in Ergänzung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Infektionen mit schwach pathogenen Geflügelpestviren in Italien und über spezifische Verbringungsbeschränkungen (2002/975/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/975/EF av 12. desember 2002 om innføring av vaksinasjon for å utfylle vernetiltaka mot svakt sjukdomsframkallande aviær influensa-virus i Italia, og om særlege tiltak for kontroll med flytting
Administrative Commission Decision No 188 of 10 December 2002 on the model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 574/72 (E 210 and E 211)
Beschluss Nr. 188 vom 10. Dezember 2002 über die Muster der zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 210 und E 211) (2003/306/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 188 frá 10. desember 2002 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 (E 210 og E 211) (2003/306/EB)
Beslutning gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere nr. 188 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 (E 210 og E 211) (2003/306/EF)
Commission Decision 2003/31/EC of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwaters and amending Decision 1999/427/EC
Entscheidung der Kommission vom 29. November 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Maschinengeschirrspülmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/427/EG (2003/31/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/31/EB frá 29. nóvember 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar og um breytingu á ákvörðun 1999/427/EB
Kommisjonsvedtak 2003/31/EF av 29. november 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til maskinoppvaskmiddel, og om endring av vedtak 1999/427/EF
Commission Decision 2002/906/EC of 15 November 2002 amending Decision 2001/783/EC as regards the protection and surveillance zones in relation to bluetongue in Italy
Entscheidung der Kommission vom 15. November 2002 zur ?nderung der Entscheidung 2001/783/EG über die Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit in Italien (2002/906/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/906/EF av 15. november 2002 om endring av vedtak 2001/783/EF om verne- og overvakingssoner i samband med Blue Tongue i Italia
Commission Decision 2002/907/EC of 15 November 2002 temporarily recognising the surveillance network system for bovine holdings introduced in France under Council Directive 64/432/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. November 2002 zur befristeten Anerkennung des Systems von Überwachungsnetzen für Rinderhaltungsbetriebe in Frankreich gemäß der Richtlinie 64/432/EWG des Rates (2002/907/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/907/EF av 15. november 2002 om mellombels godkjenning av systemet for overvakingsnett for driftseiningar for storfe, som er innført i Frankrike i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF
COM(2002) 357
Commission Decision of 7 November 2002 amending Council Directive 96/49/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by rail must comply with it
Entscheidung der Kommission vom 7. November 2002 zur Änderung der Richtlinie 96/49/EG des Rates hinsichtlich der Fristen bis zu ihrer Anwendung auf Druckfässer, Flaschenbündel und Tanks für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (2002/885/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/885/EB frá 7. nóvember 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/49/EB að því er varðar frestina sem gefnir eru til að þrýstitromlur, hólkasamstæður og tankar til flutnings með járnbrautum á hættulegum farmi uppfylli kröfur hennar
Kommisjonsvedtak 2002/885/EF av 7. november 2002 om endring av rådsdirektiv 96/49/EF med omsyn til fristane for når trykkfat, flaskebatteri og tankar til jarnbanetransport av farleg gods må stette føresegnene i direktivet
COM(2002) 358
Commission Decision of 7 November 2002 amending Council Directive 94/55/EC as regards the time-limits within which pressure drums, cylinder racks and tanks for the transport of dangerous goods by road must comply with it
Entscheidung der Kommission vom 7. November 2002 zur Änderung der Richtlinie 94/55/EG des Rates hinsichtlich der Fristen bis zu ihrer Anwendung auf Druckfässer, Flaschenbündel und Tanks für den Gefahrguttransport auf der Straße (2002/886/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/886/EB frá 7. nóvember 2002 um breytingu á tilskipun ráðsins 94/55/EB að því er varðar frestina sem gefnir eru til að þrýstitromlur, hólkasamstæður og tankar til flutnings á vegum á hættulegum farmi uppfylli kröfur hennar
Kommisjonsvedtak 2002/886/EF av 7. november 2002 om endring av rådsdirektiv 94/55/EF med hensyn til fristene for når trykkfat, flaskebatterier og tanker til veitransport av farlig gods skal være i samsvar med det
Commission Decision 2002/878/EC of 6 November 2002 establishing the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of the presence of the mollusc diseases Bonamiosis (Bonamia ostreae) and Marteiliosis (Marteilia refringens) (notified under document number C(2002) 4327)
Entscheidung der Kommission vom 6. November 2002 zur Erstellung der Probenahmepläne und Diagnoseverfahren zur Erkennung und zum Nachweis der Weichtierkrankheiten Bonamiose (Bonamia ostreae) und Marteiliose (Marteilia refringens) (2002/878/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/878/EB frá 6. nóvember 2002 um sýnatöku- og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á tilvist lindýrasjúkdómanna bónamíósis (Bonamia ostreae) og marteilíósis (Marteilia refringens)
Kommisjonsvedtak 2002/878/EF av 6. november 2002 om fastsetjing av prøvetakingsplanar og diagnosemetodar for påvising og stadfesting av blautdyrsjukdommane bonamiose (Bonamia ostreae) og marteiliose (Marteilia refringens)
Commission Decision 2002/879/EC of 4 November 2002 amending Decision 2002/304/EC as regards programmes applied in Finland with a view to obtaining the status of approved zones with regard to the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C(2002) 4290)
Entscheidung der Kommission vom 4. November 2002 zur Änderung der Entscheidung 2002/304/EG in Bezug auf die in Finnland angewandten Programme zur Erlangung des Status zugelassener Gebiete und zugelassener Betriebe in nicht zugelassenen Gebieten hinsichtlich der Fischseuchen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/879/EB frá 4. nóvember 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/304/EB að því er varðar áætlanir, sem beitt er í Finnlandi, til að ná stöðu viðurkenndra svæða með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðingar og iðradreps
ommisjonsvedtak 2002/879/EF av 4. november 2002 om endring av vedtak 2002/304/EF om dei programma som vert nytta i Finland med sikte på å gje soner status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)
COMMISSION DECISION of 23 October 2002 amending Directive 2001/14/EC in respect of the date for changing the working timetable for rail transport
Entscheidung der Kommission vom 23. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 2000/14/EG hinsichtlich des Termins für den Wechsel des Netzfahrplans im Eisenbahnverkehr (2002/844/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/844/EB frá 23. október 2002 um breytingu á tilskipun 2001/14/EB að því er varðar dagsetninguna þegar skipt er um tímaáætlun fyrir járnbrautarflutninga
Kommisjonsvedtak 2002/844/EF av 23. oktober 2002 om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport
COM(2001) 507
Decision No 2045/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1720/1999/EC adopting a series of actions and measures in order to ensure interoperability of and access to trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Beschluss Nr. 2045/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1720/1999/EG über Aktionen und Maßnahmen zur Gewährleistung der Interoperabilität transeuropäischer Netze für den elektronischen Datenaustausch zwischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2045/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1720/1999/EB um samþykkt aðgerða og ráðstafana til að tryggja rekstrarsamhæfi og aðgang að samevrópskum netum fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana
COM(2001) 507
Decision No 2046/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2002 amending Decision No 1719/1999/EC on a series of guidelines, including the identification of projects of common interest, for trans-European networks for the electronic interchange of data between administrations (IDA)
Entscheidung Nr. 2046/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2002 zur Änderung der Entscheidung Nr. 1719/1999/EG über Leitlinien einschließlich der Festlegung von Projekten von gemeinsamem Interesse für transeuropäische Netze zum elektronischen...
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2046/2002/EB frá 21. október 2002 um breytingu á ákvörðun nr. 1719/1999/EB um viðmiðunarreglur um samevrópsk net fyrir rafræn gagnaskipti milli stjórnsýslustofnana, að meðtalinni skilgreiningu verkefna sem þjóna sameiginlegum hagsmunum
Commission Decision 2002/807/EC of 15 October 2002 amending Decision 2000/807/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2002 zur Änderung der Entscheidung 2000/807/EG zur Festlegung der Code-Form und der Codes für die Mitteilung von Tierseuchen gemäß der Richtlinie 82/894/EWG des Rates (2002/807/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/807/EF av 15. oktober 2002 om endring av vedtak 2000/807/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF.
Commission Decision 2002/788/EC of 10 October 2002 amending Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur Änderung der Richtlinie 82/894/EWG des Rates über die Mitteilung von Viehseuchen in der Gemeinschaft (2002/788/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/788/EF av 10. oktober 2002 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet
Commission Decision 2002/791EC of 10 October 2002 amending for the second time Decision 2002/161/EC as regards the emergency vaccination of feral pigs against classical swine fever in North Rhine-Westphalia and Rheinland-Pfalz (notified under document number C(2002) 3694) (1)
Entscheidung der Kommission vom 10. Oktober 2002 zur zweiten Änderung der Entscheidung 2002/161/EG hinsichtlich der Notimpfung von Wildschweinen gegen die klassische Schweinepest in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (2002/791/EG)
Kommisjonsvedtak 2002/791/EF av 10. oktober 2002 om andre endring av vedtak 2002/161/EF om naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz
Commission Decision 2002/756/EC of 16 September 2002 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 92/33/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC (notified under document number C(2002) 3350)
Entscheidung der Kommission vom 16. September 2002 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von bestimmten Pflanzen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/756/EB frá 16. september 2002 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum á vegum Bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna plantna samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 68/193/EBE, 92/33/EBE, 2002/54/EB, 2002/55...
Kommisjonsdirektiv 2002/756/EF av 16. september 2002 om fastsettelse av nærmere regler for sammenlignende fellesskapsforsøk med og fellesskapsanalyser av frø og formeringsmateriale av visse planter som er nevnt i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/...
Commission Decision 2002/747/EC of 9 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to light bulbs and amending Decision 1999/568/EC.
Entscheidung der Kommission vom 9. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Lampen und zur Änderung der Entscheidung 1999/568/EG (2002/747/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir ljósaperur og breytingu á ákvörðun 1999/568/EB (2002/747/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer, og om endring av vedtak 1999/568/EF (2002/747/EF)
Commission Decision of 4 september 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 1999/554/EC. (2002/741/EC)
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Kopierpapier und für grafisches Papier und zur Änderung der Entscheidung 1999/554/EG (2002/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. september 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir afritunarpappír og grafískan pappír og um breytingu á ákvörðun 1999/554/EB (2002/741/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. september 2002 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir og grafisk papir og om endring av vedtak 1999/554/EF (2002/741/EF)
Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 1999/10/EC. (2002/739/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken und zur Änderung der Entscheidung 1999/10/EG (2002/739/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk, og om endring av vedtak 1999/10/EF (2002/739/EF)
Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses and amending Decision 98/634/EC. (2002/740/EC)
Entscheidung der Kommission vom 3. September 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bettmatratzen und zur Änderung der Entscheidung 98/634/EG (2002/740/EG)
Kommisjonsvedtak av 3. september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar, og om endring av vedtak 98/634/EF
Commission Decision 2002/678/EC of 22 August 2002 amending Decision 2002/79/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China
Entscheidung der Kommission vom 22. August 2002 zur Änderung der Entscheidung 2002/79/EG zum Erlass von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder Herkunft China ist (2002/678/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/678/EB frá 22. ágúst 2002 um breytingu á ákvörðun 2002/79/EB um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á jarðhnetum og tilteknum afurðum, unnum úr þeim, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan
Kommisjonsvedtak 2002/678/EF av 22. august 2002 om endring av vedtak 2002/79/EF om særlige vilkår for import av jordnøtter og visse produkter framstilt av jordnøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.