With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2692/98 of 14 December 1998 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2692/98 der Kommission vom 14. Dezember 1998 zur Änderung des Anhangs II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2692/98 frá 14. desember 1998 um breytingu á II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2692/98 av 14. desember 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(1998) 058
Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community
Entscheidung Nr. 128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über die koordinierte Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikationssystems (UMTS) der dritten Generation in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 128/1999/EB frá 14. desember 1998 um að taka upp þriðju kynslóð þráðlausra farstöðva- og fjarskiptakerfa (altæka farstöðvakerfisins (UMTS)) í bandalaginu með samræmdum hætti
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet
Commission Regulation (EC) No 2686/98 of 11 December 1998 amending Annexes I and II of Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2686/98 der Kommission vom 11. Dezember 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2686/98 frá 11. desember 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2686/98 av 11. desember 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Administrative Commission Decision No 173 of 9 December 1998 concerning the common arrangements adopted by the Member States, for the purpose of reimbursement between institutions following the introduction of the euro unit.
Beschluss Nr. 173 vom 9. Dezember 1998 über die nach Einführung des Euro von den Mitgliedstaaten für die Erstattungen zwischen Trägern angenommenen gemeinsamen Verfahren
Ákvörðun nr. 173 frá 9. desember 1998 um sameiginlegar reglur aðildarríkjanna varðandi endurgreiðslur milli stofnana eftir upptöku evrunnar
Commission Decision 98/720/EC of 9 December 1998 amending for the third time Decision 98/339/EC concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Spain
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur dritten Änderung der Entscheidung 98/339/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien (98/720/EG)
Kommisjonsvedtak 98/720/EF av 9. desember 1998 om tredje endring av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania
Commission Regulation (EC) No 2645/98 of 9 December 1998 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 2645/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2645/98 frá 9. desember 1998 um flokkun landa og yfirráðasvæða í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2645/98 av 9. desember 1998 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene
Commission Decision 1999/35/EC of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1998 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/57/EG des Rates über die Erhebung statistischer Daten im Bereich des Tourismus (1999/35/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/35/EB frá 9. desember 1998 um málsmeðferð við framkvæmd á tilskipun ráðsins 95/57/EB um söfnun tölfræðilegra upplýsinga á sviði ferðaþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/35/EF av 9. desember 1998 om framgangsmåten for gjennomføring av rådsdirektiv 95/57/EF om innsamling av statistiske opplysninger om turisme
Administrative Commission Decision No 171 of 9 December 1998 amending Decision No 135 of 1 July 1987 concerning the granting of benefits in kind provided for in Article 17(7) and Article 60(6) of Council Regulation (EEC) No 574/72 and the concepts of urgency within the meaning of Article 20 of Regulation (EEC) No 1408/71 and the extreme urgency within the meaning of Article 17(7) and Article 60(6) of Regulation (EEC) No 574/71
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 171 vom 9. Dezember 1998 zur Änderung des Beschlusses Nr. 135 vom 1. Juli 1987 über die Gewährung von Sachleistungen nach Artikel 17 Absatz 7 und Artikel 60...
Ákvörðun nr. 171 frá 9. desember 1998 um breytingu á ákvörðun nr. 135 frá 1. júlí 1987 varðandi veitingu aðstoðar sem kveðið er á um í 7. mgr. 17. gr. og 6. mgr. 60. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 574/72 og hugtakið bráðatilvik í skilningi 20. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1408/...
Beslutning nr. 171 av 9. desember 1998 om endring av beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om tilståelse av naturalytelser i henhold til artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 og om begrepet øyeblikkelig behandling i artikkel 20 i rådsforordning (...
Administrative Commission Decision No 172 of 9 December 1998 on the model forms necessary for the application of Council Regulation (EEC) No 1408/71 and (EEC) 574/72
Verwaltungskommission der Europäischen Gemeinschaften für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer - Beschluß Nr. 172 vom 9. Dezember 1998 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 101...
Ákvörðun nr. 172 frá 9. desember 1998 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101) (1999/371/EB)
Beslutning nr. 172 av 9. desember 1998 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101)
Commission Directive 98/90/EC of 30 November 1998 adapting to technical progress Council Directive 70/387/EEC relating to doors of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 98/90/EG der Kommission vom 30. November 1998 zur Anpassung der Richtlinie 70/387/EWG des Rates über Türen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/90/EB frá 30. nóvember 1998 um aðlögun á tilskipun ráðsins 70/387/EBE að tækniframförum sem varða dyr á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner og deres tilhengere
Commission Regulation (EC) No 2560/98 of 27 November 1998 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2560/98 der Kommission vom 27. November 1998 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2560/98 frá 27. nóvember 1998 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2560/98 av 27. november 1998 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
COM(1998) 656
Commission Decision 98/692/EC of 25 November 1998 amending Decision 98/256/EC as regards certain emergency measures to protect against bovine spongiform encephalopathy
Entscheidung der Kommission vom 25. November 1998 zur Änderung der Entscheidung 98/256/EG hinsichtlich bestimmter Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz gegen die spongiforme Rinderenzephalopathie (98/692/EG)
Kommisjonsvedtak 98/692/EF av 25. november 1998 om endring av vedtak 98/256/EF med hensyn til visse nødtiltak til vern mot bovin spongiform encefalopati
Commission Decision 98/711/EC of 24 November 1998 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 24. November 1998 zur Änderung der Entscheidung 97/296/EG zur Aufstellung der Liste von Drittländern, aus denen Fischereierzeugnisse zur menschlichen Ernährung eingeführt werden dürfen (98/711/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/711/EB frá 24. nóvember 1998 um breytingu á ákvörðun 97/296/EB um skrá um þriðju lönd sem innflutningur á fiskafurðum til manneldis er heimilaður frá
Kommisjonsvedtak 98/711/EF av 24. november 1998 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra
Commission Directive 98/89/EC of 20 November 1998 adapting to technical progress Council Directive 74/152/EEC relating to the maximum design speed and load platforms of wheeled agricultural or forestry tractors
Richtlinie 98/89/EG der Kommission vom 20. November 1998 zur Anpassung der Richtlinie 74/152/EWG des Rates über die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/89/EB frá 20. nóvember 1998 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 74/152/EBE varðandi hámarkshraða ákveðinn með hönnun og burðarpalla landbúnaðardráttarvéla á hjólum
Kommisjonsdirektiv 98/89/EF av 20. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/152/EØF om høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
Commission Decision 98/653/EC of 18 November 1998 concerning emergency measures made necessary by the occurrence of bovine spongiform encephalopathy in Portugal
Entscheidung der Kommission vom 18. November 1998 mit durch das Auftreten der spongiformen Rinderenzephalopathie in Portugal notwendig gewordenen Dringlichkeitsmaßnahmen (98/653/EG)
Kommisjonsvedtak 98/653/EF av 18. november 1998 om nødtiltak som følge av forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal
Commission Directive 98/87/EC of 13 November 1998 amending Council Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs
Richtlinie 98/87/EG der Kommission vom 13. November 1998 zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/87/EB frá 13. nóvember 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 79/373/EBE um markaðssetningu blandaðs fóðurs
Kommisjonsdirektiv 98/87/EF av 13. november 1998 om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger
Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 establishing guidelines for the microscopic identification and estimation of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs
Richtlinie 98/88/EG der Kommission vom 13. November 1998 mit Leitlinien für den mikroskopischen Nachweis und die Schätzung von Bestandteilen tierischen Ursprungs bei der amtlichen Untersuchung von Futtermitteln
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/88/EB frá 13. nóvember 1998 um að taka upp viðmiðunarreglur vegna opinbers eftirlits með fóðri varðandi greiningu með smásjárrannsókn og mat á innihaldsefnum úr dýraríkinu
Kommisjonsdirektiv 98/88/EFav 13. november 1998 om fastsettelse av retningslinjer for identifikasjon av og anslag over bestanddeler av animalsk opprinnelse ved mikroskopundersøkelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer
Commission Directive 98/86/EC of 11 November 1998 amending Commission Directive 96/77/EC laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 98/86/EG der Kommission vom 11. November 1998 zur Änderung der Richtlinie 96/77/EG der Kommission zur Festlegung spezifischer Reinheitskriterien für andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/86/EB frá 11. nóvember 1998 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/77/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir önnur aukefni í matvælum en litarefni og sætuefni
Kommisjonsdirektiv 98/86/EF av 11. november 1998 om endring av kommisjonsdirektiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Regulation (EC) No 2408/98 of 6 November 1998 amending Annex V to Council Regulation 259/93 (EEC) on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the EU
Verordnung (EG) Nr. 2408/98 der Kommission vom 6. November 1998 zur Änderung von Anhang V der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2408/98 av 6. november 1998 om endring av vedlegg V til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Decision 98/621/EC of 27 October 1998 amending for the third time Decision 95/109/EC, concerning additional guarantees relating to infectious bovine rhinotracheitis for bovine destined for Member States or regions of Member States free from the disease, in relation to Italy
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 1998 zur dritten Änderung der Entscheidung 95/109/EG über ergänzende Garantien hinsichtlich der infektiösen bovinen Rhinotracheitis für Rinder, die für bestimmte Teile des Gemeinschaftsgebiets bestimmt sind, in bezug auf Italien (98/...
Kommisjonsvedtak 98/621/EF av 27. oktober 1998 om tredje endring av vedtak 95/109/EF om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe beregnet på medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for sykdommen, med hensyn til Italia
COM(1998) 038
Directive 98/78/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance group.
Richtlinie 98/78/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über die zusätzliche Beaufsichtigung der einer Versicherungsgruppe angehörenden Versicherungsunternehmen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/78/EB frá 27. október 1998 um viðbótareftirlit með vátryggingafélögum í vátryggingahópi
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er del av en forsikringsgruppe
Commission Directive 98/82/EC of 27 October 1998 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively
Richtlinie 98/82/EG der Kommission vom 27. Oktober 1998 zur Änderung der Anhänge der Richtlinien 86/362/EWG, 86/363/EWG und 90/642/EWG des Rates über die Festsetzung von Höchstgehalten an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf und in Getreide, Lebensmitteln tierischen...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/82/EB frá 27. október 1998 um breytingu á viðaukum tilskipana ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum, í og á fæðutegundum úr dýraríkinu og í og á tilteknum afurðum úr jurtaríkinu, meðal...
Kommisjonsdirektiv 98/82/EF av 27. oktober 1998 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av...
Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified micro-organisms
Richtlinie 98/81/EG des Rates vom 26. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 90/219/EWG über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
Tilskipun ráðsins 98/81/EB frá 26. október 1999 um breytingu á tilskipun 90/219/EBE um afmarkaða notkun erfðabreyttra örvera
Rådsdirektiv 98/81/EF av 26. oktober 1998 om endring av direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
Directive 98/72/EC of the European Parliament and the Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners
Richtlinie 98/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Oktober 1998 zur Änderung der Richtlinie 95/2/EG über andere Lebensmittelzusatzstoffe als Farbstoffe und Süßungsmittel
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/72/EB frá 15. október 1998 um breytingu á tilskipun 95/2/EB um aukefni í matvælum önnur en litarefni og sætuefni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/72/EF av 15. oktober 1998 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
Commission Regulation (EC) No 2215/98 of 15 October 1998 amending Regulation (EC) No 881/98 laying down detailed rules for the protection of the additional traditional terms used to designate certain types of quality wine produced in specified regions (quality wine psr)
Verordnung (EG) Nr. 2215/98 der Kommission vom 15. Oktober 1998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/98 mit Durchführungsbestimmungen zum Schutz ergänzender traditioneller Begriffe für bestimmte Arten von Qualitätsweinen bestimmter Anbaugebiete
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2215/98 frá 15. október 1998 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/98 um nákvæmar reglur um verndun hefðbundinna heita sem hafa bæst við og eru notuð á tilteknar tegundir gæðavíns sem eru framleiddar í tilgreindum héruðum (gæðavín fth)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2215/98 av 15. oktober 1998 om endring av forordning (EF) nr. 881/98 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.