With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/172 of 28 November 2017 amending Annexes I and V to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the export and import of hazardous chemicals
Delegierte Verordnung (EU) 2018/172 der Kommission vom 28. November 2017 zur Änderung der Anhänge I und V der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien
D053224/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2185 of 23 November 2017 on the list of codes and corresponding types of devices for the purpose of specifying the scope of the designation as notified bodies in the field of medical devices under Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic medical devices under Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2185 der Kommission vom 23. November 2017 über das Verzeichnis der Codes und der ihnen entsprechenden Produktarten zur Bestimmung des Geltungsbereichs der Benennung einer Benannten Stelle auf dem Gebiet der Medizinprodukte im Rahmen der...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2185 frá 23. nóvember 2017 um skrána yfir kóða og samsvarandi gerðir tækja í þeim tilgangi að afmarka gildissvið tilnefningarinnar fyrir tilkynnta aðila samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/745 og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2185 av 23. november 2017 om listen over koder og tilhørende typer utstyr for å presisere omfanget av utpekingen av meldte organer på området medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 og...
D048379/05
Commission Regulation (EU) 2017/2158 of 20 November 2017 establishing mitigation measures and benchmark levels for the reduction of the presence of acrylamide in food
Verordnung (EU) 2017/2158 der Kommission vom 20. November 2017 zur Festlegung von Minimierungsmaßnahmen und Richtwerten für die Senkung des Acrylamidgehalts in Lebensmitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2158 frá 20. nóvember 2017 um að koma á mildandi ráðstöfunum og viðmiðunarmörkum til að draga úr tilvist akrýlamíðs í matvælum
Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 av 20. november 2017 om fastsettelse av begrensende tiltak og referansenivåer for å redusere forekomsten av akrylamid i næringsmidler
D052460/01
Commission Implementing Decision (EU) 2017/2164 of 17 November 2017 on recognition of the ‘RTRS EU RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2164 der Kommission vom 17. November 2017 über die Anerkennung des freiwilligen Systems „RTRS EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2164 frá 17. nóvember 2017 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „RTRS EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2164 av 17. november 2017 om anerkjennelse av den frivillige ordningen «RTRS EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
COM(2017) 038
Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Richtlinie (EU) 2017/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2102 frá 15. nóvember 2017 um breytingu á tilskipun 2011/65/ESB um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2102 av 15. november 2017 om endring av direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr
D053328/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2091 of 14 November 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance iprodione, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2091 der Kommission vom 14. November 2017 zur Nichterneuerung der Genehmigung für den Wirkstoff Iprodion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2091 frá 14. nóvember 2017 um að endurnýja ekki samþykki fyrir virka efninu ípródíóni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2091 av 14. november 2017 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet iprodion i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens...
D053332/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2090 of 14 November 2017 concerning the approval of beer as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2090 der Kommission vom 14. November 2017 zur Genehmigung von Bier als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2090 frá 14. nóvember 2017 um samþykki fyrir bjór sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2090 av 14. november 2017 om godkjenning av øl som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D052171/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2065 of 13 November 2017 confirming the conditions of approval of the active substance 8-hydroxyquinoline, as set out in Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and modifying Implementing Regulation (EU) 2015/408 as regards the inclusion of the active substance 8-hydroxyquinoline in the list of candidates for substitution
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2065 der Kommission vom 13. November 2017 zur Bestätigung der Bedingungen für die Genehmigung des in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 aufgeführten Wirkstoffs 8-Hydroxychinolin und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2065 frá 13. nóvember 2017 um staðfestingu skilyrða fyrir samþykki fyrir virka efninu 8-hýdroxýkínólíni, eins og sett er fram í framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011, og breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/408 að...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2065 av 13. november 2017 om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroksykinolin som fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med...
D053329/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2069 of 13 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances flonicamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam and proquinazid
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2069 der Kommission vom 13. November 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung des Genehmigungszeitraums für die Wirkstoffe Flonicamid (IKI-220), Metalaxyl, Penoxsulam und Proquinazid
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2069 frá 13. nóvember 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilunum fyrir virku efnin flóníkamíð (IKI-220), metalaxýl, penoxsúlam og prókínasíð
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2069 av 13. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam og prokvinazid
D053330/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2067 of 13 November 2017 concerning the non-approval of paprika extract (capsanthin, capsorubin E 160 c) as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2067 der Kommission vom 13. November 2017 über die Nichtgenehmigung von Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2067 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki paprikukjarna (kapsantín, kapsórúbín E 160 c) sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2067 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
D053333/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2068 of 13 November 2017 concerning the non-approval of potassium sorbate as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2068 der Kommission vom 13. November 2017 über die Nichtgenehmigung von Kaliumsorbat als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2068 frá 13. nóvember 2017 um að samþykkja ekki kalíumsorbat sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2068 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
D053334/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2066 of 13 November 2017 concerning the approval of mustard seeds powder as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2066 der Kommission vom 13. November 2017 zur Genehmigung von Senfsaatpulver als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2066 frá 13. nóvember 2017 um samþykki fyrir sinnepsfræsdufti sem grunnefni, í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað, og um breytingu á viðaukanum við...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066 av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens...
D051561/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2058 of 10 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2058 der Kommission vom 10. November 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/6 mit besonderen Bedingungen für die Einfuhr von Lebens- und Futtermitteln, deren Ursprung oder Herkunft Japan ist, nach dem Unfall im Kernkraftwerk...
D053331/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2057 of 10 November 2017 concerning the non-approval of Achillea millefolium L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2057 der Kommission vom 10. November 2017 über die Nichtgenehmigung von Achillea millefolium L. als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2057 frá 10. nóvember 2017 um að samþykkja ekki Achillea millefolium L. sem grunnefni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1107/2009 um setningu plöntuverndarvara á markað
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2057 av 10. november 2017 om avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler
D052845/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2001 of 8 November 2017 approving propan-1-ol as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 1, 2 and 4
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2001 der Kommission vom 8. November 2017 zur Genehmigung von Propan-1-ol als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 1, 2 und 4
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2001 frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja própan-1-ól sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 1, 2 og 4
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2001 av 8. november 2017 om godkjenning av 1-propanol som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1, 2 og 4
D052847/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2002 of 8 November 2017 approving L(+) lactic acid as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2002 der Kommission vom 8. November 2017 zur Genehmigung von L(+)-Milchsäure als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2, 3 und 4
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2002 frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja L(+)-mjólkursýru sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2, 3 og 4
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2002 av 8. november 2017 om godkjenning av L(+)-melkesyre som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2, 3 og 4
D052848/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2003 of 8 November 2017 approving fludioxonil as an active substance for use in biocidal products of product-types 7, 9 and 10
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2003 der Kommission vom 8. November 2017 zur Genehmigung von Fludioxonil als Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 7, 9 und 10
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2003 frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja flúdíoxóníl sem virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 7, 9 og 10
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2003 av 8. november 2017 om godkjenning av fludioksonil som aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7, 9 og 10
D052849/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2004 of 8 November 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 12
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2004 der Kommission vom 8. November 2017 zur Genehmigung von 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on als alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 12
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2004 frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja 2-metýlísóþíasól-3(2H)-ón sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 12
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2004 av 8. november 2017 om godkjenning av 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 12
D052850/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2005 of 8 November 2017 approving margosa extract, cold-pressed oil of Azadirachta indica seeds without shells extracted with super-critical carbon dioxide as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 19
Durchführungsverordnung (EU) 2017/2005 der Kommission vom 8. November 2017 zur Genehmigung von Margosa-Extrakt aus kaltgepresstem Öl aus den geschälten Kernen von Azadirachta indica, extrahiert mit überkritischem Kohlendioxid, als alten Wirkstoff zur Verwendung in...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2005 frá 8. nóvember 2017 um að samþykkja dísartréskjarna, kaldpressaða olíu úr hýðislausu fræi Azadirachta indica sem dregin er út með koltvísýringi í yfirmarksástandi, sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2005 av 8. november 2017 om godkjenning av margosaekstrakt, kaldpresset olje av Azadirachta indica-frø uten skall, utvunnet med superkritisk karbondioksid, som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19
Commission Directive (EU) 2017/2054 of 8 November 2017 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products
Richtlinie (EU) 2017/2054 der Kommission vom 8. November 2017 zur Änderung der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Verteidigungsgüter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2054 frá 8. nóvember 2017 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/43/EB að því er varðar skrána yfir varnartengdar vörur
Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2054 av 8. november 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte varer
Commission Decision (EU) 2017/1995 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 13341:2005 + A1:2011 on static thermoplastic tanks for above-ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/1995 der Kommission vom 6. November 2017 über das Belassen der Fundstelle der harmonisierten Norm EN 13341:2005 + A1:2011 „Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten für oberirdische Lagerung von Haushalts-Heizölen, Kerosin und Dieselkraftstoffen“ nach der Verordnung...
Commission Decision (EU) 2017/1996 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 12285-2:2005 on Workshop fabricated steel tanks in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
Beschluss (EU) 2017/1996 der Kommission vom 6. November 2017 über das Belassen der Fundstelle der harmonisierten Norm EN 12285-2:2005 „Werksgefertigte Tanks aus Stahl“ nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates im Amtsblatt der Europäischen...
C(2017)6967
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/122 of 20 October 2017 amending Annexes I, II, VI, VIII and IX to Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products
Delegierte Verordnung (EU) 2018/122 der Kommission vom 20. Oktober 2017 zur Änderung der Anhänge I, II, VI, VIII und IX der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bezeichnungen von Textilfasern und die damit zusammenhängende...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/122 frá 20. október 2017 um breytingu á I., II., VI., VIII. og IX. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1007/2011 um heiti textíltrefja og viðkomandi merkimiða og merkingar varðandi trefjasamsetningu...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/122 av 20. oktober 2017 om endring av vedlegg I, II, VI, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i tekstilprodukter
Commission Recommendation (EU) 2017/1936 of 18 October 2017 on immediate steps to prevent misuse of explosives precursors
Empfehlung (EU) 2017/1936 der Kommission vom 18. Oktober 2017 für unverzügliche Maßnahmen zur Verhütung des Missbrauchs von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1936 frá 18. október 2017 um tafarlausar ráðstafanir til að koma í veg fyrir misnotkun forefna sprengiefna
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2017/1936 av 18. oktober 2017 om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver
C(2017)6946
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/92 of 18 October 2017 amending Regulation (EU) No 658/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment to the inflation rate of the amounts of the fees payable to the European Medicines Agency for the conduct of pharmacovigilance activities in respect of medicinal products for human use
Delegierte Verordnung (EU) 2018/92 der Kommission vom 18. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 658/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Anpassung an die Inflationsrate der Höhe der Gebühren, die der Europäischen Arzneimittel-Agentur für die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/92 frá 18. október 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 658/2014 að því er varðar leiðréttingu á gjöldum, með tilliti til verðbólgu, sem greiða ber til Lyfjastofnunar Evrópu vegna framkvæmdar á...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/92 av 18. oktober 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå for overvåking av legemidler for...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.