With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2018) 94
Directive (EU) 2019/2162 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directives 2009/65/EC and 2014/59/EU - amend. UCITS and BRRD
Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungenund die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2162 frá 27. nóvember 2019 um útgáfu sértryggðra skuldabréfa og opinbert eftirlit með sértryggðum skuldabréfum og um breytingu á tilskipunum 2009/65/EB og 2014/59/ESB
COM(2018) 185
Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules
Richtlinie (EU) 2019/2161 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 93/13/EWGdes Rates und der Richtlinien 98/6/EG, 2005/29/EG und 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur besseren Durchsetzungund Modernisierung...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2161 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/13/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/6/EB, 2005/29/EB og 2011/83/ESB að því er varðar betri framfylgd og nútímavæðingu reglna Sambandsins um neytendavernd
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2161 av 27. november 2019 om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU med hensyn til bedre håndheving og modernisering av Unionens forbrukervernregler
COM(2018) 241
Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions
Richtlinie (EU) 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2017/1132 in Bezug auf grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen
COM(2018) 286
Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on type-approval requirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulations (EC) No 78/2009, (EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 631/2009, (EU) No 406/2010, (EU) No 672/2010, (EU) No 1003/2010, (EU) No 1005/2010, (EU) No 1008/2010, (EU) No 1009/2010, (EU) No 19/2011, (EU) No 109/2011, (EU) No 458/2011, (EU) No 65/2012, (EU) No 130/2012, (EU) No 347/2012, (EU) No 351/2012, (EU) No 1230/2012 and (EU) 2015/166
Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugenund Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge imHinblick auf ihre...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2144 frá 27. nóvember 2019 um gerðarviðurkenningarkröfur að því er varðar vélknúin ökutæki og eftirvagna þeirra, og kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem ætlaðar eru í slík ökutæki, með tilliti til almenns öryggis þeirra og...
COM(2018) 331
Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets - re MAR and Prospectus
Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er
COM(2018) 354
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector - Sustainable Finance Disclosure
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu
COM(2018) 355
Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks
Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2089 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier
D062738/02
Commission Regulation (EU) 2019/1966 of 27 November 2019 amending and correcting Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
Verordnung (EU) 2019/1966 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Anhänge II, III und V der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1966 frá 27. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á II., III. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1966 av 27. november 2019 om endring og retting av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
D063883/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1973 of 27 November 2019 not approving silver copper zeolite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 7
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1973 der Kommission vom 27. November 2019 zur Nichtgenehmigung von Silber-Kupfer-Zeolithals alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2 und 7
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1973 frá 27. nóvember 2019 um að samþykkja ekki silfurkoparseólít sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 7
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1973 av onsdag 27. november 2019 om ikke å godkjenne sølvkobberzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7
D064455/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1992 of 27 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/2008 concerning animal health control measures relating to lumpy skin disease in certain Member States by prolonging its period of application
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1992 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2008 mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Lumpy-Skin-Krankheit in bestimmten Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verlängerung seiner...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsetiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge beslutningens anvendelsesperiode
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2102 of 27 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 with regard to the disclosure of information used in the calculation of the adjustment for the loss-absorbing capacity of deferred taxes - amend. Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2102 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 im Hinblick auf die Veröffentlichung der Informationen, die bei der Berechnung der Anpassung für die Verlustausgleichsfähigkeit latenter Steuern...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2102 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 með tilliti til birtingu upplýsinga sem notaðar eru við útreikning á leiðréttingu fyrir tapgleypni frestaðs skatts
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2102 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til offentliggjøring av opplysninger som brukes i beregningen av justeringen for den tapsabsorberende evnen til utsatte skatter
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2103 of 27 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - re Solvency II
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2103 der Kommission vom 27. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2103 frá 27. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2103 av 27. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med...
D063898/02
Commission implementing Regulation (EU) 2019/1979 of 26 November 2019 authorising the placing on the market of 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1979 der Kommission vom 26. November 2019 zur Genehmigung des Inverkehrbringens eines 2′-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemischs als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1979 frá 26. nóvember 2019 um leyfi til að setja á markað 2''-fúkósýllaktósa/dífúkósýllaktósa-blöndu sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november 2019 om tillatelse til å bringe en blanding av 2''-fukosyllaktose og difukosyllaktose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om...
D063896/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1970 of 26 November 2019 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1970 der Kommission vom 26. November 2019 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG in Bezug auf den Status als amtlich anerkannt frei von Brucellose (B. melitensis) und des Anhangs II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1970 frá 26. nóvember 2019 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar þá stöðu að vera opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status for visse regioner i Spania...
D063882/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1960 of 26 November 2019 not approving silver zeolite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 7
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1960 der Kommission vom 26. November 2019 zur Nichtgenehmigung von Silberzeolith als altenWirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2 und 7
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1960 frá 26. nóvember 2019 um að samþykkja ekki silfurseólít sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 7
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av tirsdag 26. november 2019 om ikke å godkjenne sølvzeolitt som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7
D063884/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1959 of 26 November 2019 not approving silver sodium hydrogen zirconium phosphate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 7
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1959 der Kommission vom 26. November 2019 zur Nichtgenehmigung von Silber-Natrium-Hydrogen-Zirconium-Phosphatals alten Wirkstoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktarten 2 und 7
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1959 frá 26. nóvember 2019 um að samþykkja ekki silfurnatríumvetnissirkonfosfat sem fyrirliggjandi virkt efni til notkunar í sæfivörur í vöruflokkum 2 og 7
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av tirsdag 26. november 2019 om ikke å godkjenne sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 2 og 7
D063888/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1969 of 26 November 2019 postponing the expiry date of approval of IPBC for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1969 der Kommission vom 26. November 2019 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von IPBC zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1969 frá 26. nóvember 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir 3-joðó-2-própýnýlbútýlkarbamati (IPBC) til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av tirsdag 26. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1964 of 26 November 2019 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine monohydrochloride, liquid, L-lysine monohydrochloride, technically pure, and L-lysine sulphate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1964 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von L-Lysin-Base (flüssig), L-Lysin-Monohydrochlorid(flüssig), L-Lysin-Monohydrochlorid (technisch rein) und L-Lysin-Sulfat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1964 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir fljótandi L-lýsínbasa, fljótandi L-lýsínmónóhýdróklóríði, tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði og L-lýsínsúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1965 of 26 November 2019 concerning the authorisation of sodium molybdate dihydrate as feed additive for sheep
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1965 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von Natriummolybdat-Dihydrat alsZusatzstoff in Futtermitteln für Schafe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1965 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir natríummólýbdatdíhýdrati sem fóðuraukefni fyrir sauðfé
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 2019 om godkjenning av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1971 of 26 November 2019 on recognition of the Universal Feed Assurance Scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1971 der Kommission vom 26. November 2019 über die Anerkennung des Systems Universal FeedAssurance Scheme zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des EuropäischenParlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1971 frá 26. nóvember 2019 um viðurkenningu á Universal Feed Assurance Scheme til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1971 av 26. november 2019 om anerkjennelse av «Universal Feed Assurance Scheme» som en ordning for dokumentasjon av samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1972 of 26 November 2019 amending Implementing Decision 2013/764/EU concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1972 der Kommission vom 26. November 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/764/EUmit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU om dyrehelsetiltak for å bekjempe klassisk svinepest i visse medlemsstater
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1977 of 26 November 2019 concerning the authorisation of phenylmethanethiol, benzyl methyl sulfide, sec-pentylthiophene, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal and 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone as feed additives for cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1977 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von Phenylmethanthiol, Benzylmethylsulfid, sec-Pentylthiophen, Tridec-2-enal, 12-Methyltridecanal, 2,5-Dimethylphenol, Hexa-2(trans),4(trans)-dienal und 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1977 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir fenýlmetanþíóli, bensýlmetýlsúlfíði, sek-pentýlþíófeni, trídek-2-enali, 12-metýltrídekanali, 2,5-dímetýlfenóli, hexa-2(trans),4(trans)-díenali og 2-etýl-4-hýdroxý-5-metýl-3(2H)-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 2019 om godkjenning av fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-pentyltiofen, tridek-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som...
Commission Regulation (EU) 2019/2146 of 26 November 2019 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics
Verordnung (EU) 2019/2146 der Kommission vom 26. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des EuropäischenParlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der Durchführung von Aktualisierungen für die jährlichen,monatlichen und monatlich zu...
D063899/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1976 of 25 November 2019 authorising the placing on the market of Phenylcapsaicin as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1976 der Kommission vom 25. November 2019 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Phenylcapsaicin als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1976 frá 25. nóvember 2019 um leyfi til að setja á markað fenýlkapsaísín sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1976 av 25. november 2019 om tillatelse til å bringe fenylkapsaicin i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU...
D063887/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1951 of 25 November 2019 postponing the expiry date of approval of tebuconazole for use in biocidal products of product-type 8
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1951 Der Kommission vom 25. November 2019 zur Verschiebung des Ablaufdatums der Genehmigung von Tebuconazol zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 8
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1951 frá 25. nóvember 2019 um frestun að því er varðar lokadag samþykkis fyrir tebúkónasóli til notkunar í sæfivörur í vöruflokki 8
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av mandag 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter av type 8

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.