With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2028 of 29 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 as regards the mapping tables specifying the correspondence between the credit risk assessments of external credit assessment institutions and the credit quality steps set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - amend. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 der Kommission vom 29. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 in Bezug auf die Zuordnungstabellen mit den Entsprechungen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den in der Verordnung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2028 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1799 að því er varðar vörpunartöflur sem sýna hvernig mat á útlánaáhættu utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækja samsvarar lánshæfisþrepunum sem sett...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2028 av 29. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1799 med hensyn til tilordningstabellene som angir samsvaret mellom eksterne kredittvurderingsinstitusjoners kredittrisikovurderinger og risikoklassene...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2029 of 29 November 2019 granting a Union authorisation for the single biocidal product CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2029 der Kommission vom 29. November 2019 zur Erteilung einer Unionszulassung für das Biozidprodukt CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2030 of 29 November 2019 granting a Union authorisation for the biocidal product family Pal IPA Product Family
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2030 der Kommission vom 29. November 2019 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie Pal IPA Product Family
Commission Regulation (EU) 2019/2075 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee
Verordnung (EU) 2019/2075 der Kommission vom 29. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2075 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlega...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/2075 av 29. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS...
Commission Regulation (EU) 2019/2104 of 29 November 2019 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8
Verordnung (EU) 2019/2104 der Kommission vom 29. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2104 frá 29. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlega...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/2104 av 29. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2076 of 29 November 2019 granting a Union authorisation for the biocidal product family Contec IPA Product Family
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2076 der Kommission vom 29. November 2019 zur Erteilung einer Unionszulassung für die Biozidproduktfamilie Contec IPA Product Family
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1228 of 29 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format of applications for registration as a securitisation repository or for extension of a registration of a trade repository pursuant to Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1228 der Kommission vom 29. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für das Format von Anträgen auf Registrierung als Verbriefungsregister oder auf Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister gemäß der...
D064272/01
Commission Implementing Directive (EU) 2019/1985 of 28 November 2019 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie (EU) 2019/1985 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates und Artikel 7 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1985 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/1985 av 28. november 2019 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar...
D064422/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2098 of 28 November 2019 on temporary animal health requirements for consignments of products of animal origin for human consumption originating in and returning to the Union following a refusal of entry by a third country
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2098 der Kommission vom 28. November 2019 über befristete Tiergesundheitsanforderungen an Sendungen mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs, die ihren Ursprung in der Union haben und in die Union zurückkehren, nachdem ihnen von einem Drittland der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2098 frá 28. nóvember 2019 um dýraheilbrigðiskröfur til bráðabirgða vegna sendinga af afurðum úr dýraríkinu til manneldis sem eru upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2098 av 28. november 2019 om midlertidige dyrehelsekrav til forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til Unionen etter å ha blitt nektet innført til en...
D064233/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1981 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry into the European Union of snails, gelatine and collagen, and insects intended for human consumption
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1981 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/626 hinsichtlich der Listen der Drittländer und Drittlandsgebiete, aus denen der Eingang von Schnecken, Gelatine und Kollagen sowie Insekten für den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1981 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/626 að því er varðar skrár yfir þriðju lönd og svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn snigla, gelatín og kollagen og skordýr, sem eru ætluð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 med hensyn til lister over tredjestater og regioner i tredjestater fra hvilke det er tillatt å innføre snegler, gelatin, kollagen og insekter beregnet...
D064149/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1993 of 28 November 2019 on recognition of the Trade Assurance Scheme for Combinable Crops for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1993 der Kommission vom 28. November 2019 über die Anerkennung des Systems Trade Assurance Scheme for Combinable Crops zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1993 frá 28. nóvember 2019 um viðurkenningu á „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1993 av 28. november 2019 om anerkjennelse av ordningen «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
D064454/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1998 of 28 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/320 as regards the period of application of the animal health protection measures for salamanders in relation to the fungus Batrachochytrium salamandrivorans
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1998 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/320 hinsichtlich der Geltungsdauer der Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit von Salamandern im Hinblick auf den Pilz Batrachochytrium salamandrivorans
D064745/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2001 of 28 November 2019 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in Traces
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2001 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeichnisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in TRACES
D062192/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/204 of 28 November 2019 on detailed obligations of European Electronic Toll Service providers, minimum content of the European Electronic Toll Service domain statement, electronic interfaces, requirements for interoperability constituents and repealing Decision 2009/750/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2020/204 der Kommission vom 28. November 2019 über detaillierte Pflichten der Anbieter des europäischen elektronischen Mautdienstes, den Mindestinhalt der Vorgabe für das EETS-Gebiet, elektronische Schnittstellen und Anforderungen an...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1994 of 28 November 2019 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1994 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU mit tierseuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2000 of 28 November 2019 laying down a format for reporting of data on food waste and for submission of the quality check report in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2000 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festlegung des Formats für die Übermittlung von Daten zu Lebensmittelabfällen und für die Vorlage des Qualitätskontrollberichts gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2000 frá 28. nóvember 2019 um snið fyrir skýrslugjöf um gögn um matarúrgang og fyrir framlagningu skýrslu um gæðakönnun í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av et format for rapportering av data om næringsmiddelavfall og for framlegging av kvalitetskontrollrapporten i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2011 of 28 November 2019 amending Implementing Decision (EU) 2016/2009 approving the vaccination programmes against lumpy skin disease submitted by the Member States by prolonging its period of application
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/... der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2009zur Genehmigung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Programme zur Impfung gegen die Lumpy-skin-Krankheit im Hinblick aufdie Verlängerung seiner...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2091 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - re CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2091 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 in Bezug auf eng verbundene Währungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2091 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2197 að því er varðar gjaldmiðla með sterka innbyrðis fylgni í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2091 av 28. november 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2116 of 28 November 2019 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/1979
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festsetzung des gewichteten Durchschnitts der Höchstentgelte für die Mobilfunkzustellung in der gesamten Union und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1979
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2116 frá 28. nóvember 2019 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1979
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116 av 28. november 2019 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2147 of 28 November 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2147 der Kommission vom 28. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Durchführungsverordnung(EU) 2018/659 über die Bestimmungen für den Eingang lebender Equiden sowie von Sperma, Eizellen und Embryonen von Equidenin die Union
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2147 av 28. november 2019 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/203 of 28 November 2019 on classification of vehicles, obligations of European Electronic Toll Service users, requirements for interoperability constituents and minimum eligibility criteria for notified bodies
Delegierte Verordnung (EU) 2020/203 der Kommission vom 28. November 2019 über die Klassifizierung von Fahrzeugen, Pflichten der Nutzer des europäischen elektronischen Mautdienstes, Anforderungen an Interoperabilitätskomponenten und Mindesteignungskriterien für benannte Stellen
COM(2017) 114
Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics
Verordnung (EU) 2019/2152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über europäische Unternehmensstatistiken,zur Aufhebung von zehn Rechtsakten im Bereich Unternehmensstatistiken
COM(2017) 791
Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential supervision of investment firms and amending Directives 2002/87/EC, 2009/65/EC, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU and 2014/65/EU - amend. CRD IV and MiFID II
Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU
COM(2017) 790
Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on the prudential requirements of investment firms and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) No 575/2013, (EU) No 600/2014 and (EU) No 806/2014 - amend. CRR, MiFIR, EBA 11
Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014
COM(2018) 93
Regulation (EU) 2019/2160 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards exposures in the form of covered bonds - amend. CRR
Verordnung (EU) 2019/2160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU)Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2160 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar áhættuskuldbindingar í formi sértryggðra skuldabréfa
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2160 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.