With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Directive 2001/102/EC of 27 November 2001 amending Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 2001/102/EG des Rates vom 27. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 1999/29/EG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 2001/102/EB frá 27. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun 1999/29/EB um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 2001/102/EF av 27. november 2001 om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer 8.5.2002 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende Nr. 23/475
Commission Directive 2001/93/EC of 9 November 2001 amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs
Richtlinie 2001/93/EG der Kommission vom 9. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen
Kommisjonsdirektiv 2001/93/EF av 9. november 2001 om endring av direktiv 91/630/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin
COM(2001) 020
Council Directive 2001/88/EC of 23 October 2001 amending Directive 91/630/EEC laying down minimum standards for the protection of pigs
Richtlinie 2001/88/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/630/EWG über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen
Rådsdirektiv 2001/88/EF av 23. oktober 2001 om endring av direktiv 91/630/EØF om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin
COM(2000) 462
Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever
Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest
Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
Commission Directive 2001/79/EC of 17 September 2001 amending Council Directive 87/153/EEC fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition
Richtlinie 2001/79/EG der Kommission vom 17. September 2001 zur Änderung der Richtlinie 87/153/EWG des Rates zur Festlegung von Leitlinien zur Beurteilung von Zusatzstoffen in der Tierernährung .)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/79/EB frá 17. september 2001 um breytingu á tilskipun 87/153/EBE um að setja viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 2001/79/EF av 17. september 2001 om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer
COM(2000) 162
Council Directive 2001/64/EC of 31 August 2001 amending Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed and Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 2001/64/EG des Rates vom 31. August 2001 zur Änderung der Richtlinie 66/401/EWG über den Verkehr mit Futterpflanzen und der Richtlinie 66/402/EWG über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun ráðsins 2001/64/EB frá 31. ágúst 2001 um breytingu á tilskipun 66/401/EBE um markaðssetningu fóðurjurtafræja og tilskipun 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Rådsdirektiv 2001/64/EF av 31. august 2001 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster og direktiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn
Directive 2001/46/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2001 amending Council Directive 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and Directives 70/524/EEC,96/25/EC and 1999/29/EC on animal nutrition
Richtlinie 2001/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/53/EG des Rates mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen sowie der Richtlinien 70/524/EWG, 96/25/EG und 1999/29/EG des Rates...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/46/EB frá 23. júlí 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/53/EB um setningu meginreglna um skipulag opinberra skoðana á sviði dýrafæðu og breytingu á tilskipunum 70/524/EBE, 96/25/EB og 1999/29/EB um dýrafæðu
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og direktiv 70/524/EØF, 96/25/EF og 1999/29/EF om fôrvarer
COM(1998) 623
Directive 2001/10/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 amending Council Directive 91/68/EEC as regards scrapie
Richtlinie 2001/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/68/EWG des Rates in Bezug auf Scrapie
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/10/EF av 22. mai 2001 om endring av rådsdirektiv 91/68/EØF med omsyn til scrapie

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.