With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2018)8871
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry
Delegierte Verordnung (EU) 2019/401 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 zur Festlegung eines Unionsregisters
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/401 frá 19. desember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Prüfung von Daten und die Akkreditierung von Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 frá 19. desember 2018 um sannprófun á gögnum og um faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
D059684/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2042 of 18 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify the WLTP test conditions and provide for the monitoring of type approval data
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2042 der Kommission vom 18. Dezember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 zur Präzisierung der WLTP-Prüfbedingungen und zur Überwachung der Typgenehmigungsdaten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2042 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av 18. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata
D059683/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2043 of 18 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify the WLTP test conditions and provide for the monitoring of type approval data
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2043 der Kommission vom 18. Dezember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 zur Präzisierung der WLTP-Prüfbedingungen und zur Überwachung von Typgenehmigungsdaten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2043 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata
C(2018)7391
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/248 of 13 November 2018 correcting Regulation (EU) No 63/2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2019/248 der Kommission vom 13. November 2018 zur Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 63/2011 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen für die Beantragung einer Ausnahme von den Zielvorgaben für spezifische CO2-Emissionen gemäß Artikel 11 der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/248 frá 13. nóvember 2018 um leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 63/2011 um ítarleg ákvæði varðandi umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka losun koltvísýrings skv. 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. ...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
C(2018)7019
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/7 of 30 October 2018 amending Regulation (EU) No 1031/2010 as regards the auctioning of 50 million unallocated allowances from the market stability reserve for the innovation fund and to list an auction platform to be appointed by Germany
Delegierte Verordnung (EU) 2019/7 der Kommission vom 30. Oktober 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 in Bezug auf die Versteigerung von 50 Mio. nicht zugeteilten Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve zugunsten des Innovationsfonds und zwecks Aufnahme einer...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/7 frá 30. október 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að því er varðar uppboð á 50 milljónum óúthlutaðra losunarheimilda úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum fyrir nýsköpunarsjóðinn og um að skrá uppboðsvettvang sem...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes...
Commission Regulation (EU) 2019/226 of 6 February 2019 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2019/226 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen sind,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/226 frá 6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1003 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1003 der Kommission vom 16. Juli 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 zur Präzisierung und Vereinfachung des Korrelationsverfahrens sowie zur Anpassung an Änderungen der Verordnung (EU) 2017/1151
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1003 frá 16. júlí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að skýra og einfalda fylgniaðferðina og til að aðlaga hana að breytingum við reglugerð (ESB) 2017/1151
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 av 16. juli 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151
COM(2017) 279
Regulation (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles
Verordnung (EU) 2018/956 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/956 frá 28. júní 2018 um vöktun og skýrslugjöf vegna koltvísýringslosunar og eldsneytisnotkunar nýrra þungra ökutækja
Commission Regulation (EU) 2018/336 of 8 March 2018 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2018/336 der Kommission vom 8. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen sind, mit...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/336 frá 8. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat...
D055127/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/258 of 21 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 725/2011 for the purpose of adjusting it to the change in the regulatory test procedure and simplifying the administrative procedures for application and certification
Durchführungsverordnung (EU) 2018/258 der Kommission vom 21. Februar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 zwecks deren Anpassung an die Änderung des Regelprüfverfahrens und zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für die Beantragung und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/258 frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 725/2011 í þeim tilgangi að aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð vegna umsókna og vottunar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering
D055129/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/259 of 21 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 427/2014 for the purpose of adjusting it to the change in the regulatory test procedure and simplifying the administrative procedures for application and certification
Durchführungsverordnung (EU) 2018/259 der Kommission vom 21. Februar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2014 zwecks deren Anpassung an die Änderung des Regelprüfverfahrens und zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für die Beantragung und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/259 frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 í þeim tilgangi að aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð vegna umsókna og vottunar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering
D054274/02
Commission Regulation (EU) 2018/208 of 12 February 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry
Verordnung (EU) 2018/208 der Kommission vom 12. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 zur Festlegung eines Unionsregisters
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/208 frá 12. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins
Kommisjonsforordning (EU) 2018/208 av 12. februar 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register
C(2018)228
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/649 of 23 January 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2014, 2015 and 2016
Delegierte Verordnung (EU) 2018/649 der Kommission vom 23. Januar 2018 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Berücksichtigung der Entwicklung der Masse der in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zugelassenen neuen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/649 frá 23. janúar 2018 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 443/2009 að því er varðar þróun á massa nýrra fólksbifreiða sem skráðar voru 2014, 2015 og 2016
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/649 av 23. januar 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 med hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye personbiler som ble registrert i 2014, 2015 og 2016
COM(2017) 054
Regulation (EU) 2017/2392 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2017 amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021
Verordnung (EU) 2017/2392 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Einschränkung ihrer Anwendung auf Luftverkehrstätigkeiten und zur Vorbereitung der Umsetzung eines globalen...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/2392 frá 13. desember 2017 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að viðhalda núverandi takmörkunum á umfangi flugstarfsemi og til að undirbúa framkvæmd hnattrænnar markaðstengdrar ráðstöfunar frá 2021
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2392 av 13. desember 2017 om endring av direktiv 2003/87/EF for å videreføre nåværende begrensninger av virkeområdet for luftfartsvirksomhet og forberede gjennomføring av et globalt markedsbasert tiltak fra 2021
D050682/01
Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom
Verordnung (EU) 2017/1902 der Kommission vom 18. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 der Kommission zwecks Anpassung der Regelung für die Versteigerung von Zertifikaten an den Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates und zwecks...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1902 frá 18. október 2017 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1031/2010 til að aðlaga uppboð á losunarheimildum að ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/1814 og til að skrá uppboðsvettvang sem Bretland...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjoneringen av kvoter til europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Det forente...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1375 of 25 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1375 der Kommission vom 25. Juli 2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1191/2014 zur Festlegung von Form und Art der Übermittlung der Berichte gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 des Europäischen Parlaments und des...
D050686/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1231 of 6 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure for the purpose of clarifying procedural elements and amending Regulation (EU) No 1014/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1231 der Kommission vom 6. Juni 2017 zur Änderung — zwecks Klarstellung von Verfahrenselementen — der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, die erforderlich sind, um...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1231 frá 6. júní 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni til...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1152 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure with regard to light commercial vehicles and amending Implementing Regulation (EU) No 293/2012
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, die erforderlich sind, um der Änderung des Regelprüfverfahrens in Bezug auf leichte Nutzfahrzeuge Rechnung zu tragen, und zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1152 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni með tilliti til léttra atvinnuökutækja og um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for lette nyttekjøretøyer, og om endring av...
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1153 of 2 June 2017 setting out a methodology for determining the correlation parameters necessary for reflecting the change in the regulatory test procedure and amending Regulation (EU) No 1014/2010
Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung der Korrelationsparameter, die erforderlich sind, um der Änderung des Regelprüfverfahrens Rechnung zu tragen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1014/...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1153 frá 2. júní 2017 um aðferð til að ákvarða nauðsynlegar fylgnibreytur til að endurspegla breytinguna á lögbundnu prófunaraðferðinni og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1014/2010
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsettelse av en metode for å bestemme korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å gjenspeile endringen i den påbudte prøvingsprosedyren, og om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1499 of 2 June 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adapting them to the change in the regulatory test procedure for the measurement of CO2 from light commercial vehicles
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1499 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Anpassung an ein neues Regelprüfverfahren für die Messung der CO2-Emissionen leichter...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1503 frá 25. ágúst 2017 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/68 um sameiginlegar verklagsreglur og forskriftir sem nauðsynlegar eru fyrir samtengingu rafrænna skráa yfir ökumannskort
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1499 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å tilpasse dem til endringer i den påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1502 of 2 June 2017 amending Annexes I and II to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adapting them to the change in the regulatory test procedure for the measurement of CO2 from light duty vehicles
Delegierte Verordnung (EU) 2017/1502 der Kommission vom 2. Juni 2017 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Anpassung an ein neues Regelprüfverfahren für die Messung der CO2-Emissionen leichter...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1499 frá 2. júní 2017 um breytingu á I. og II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 í þeim tilgangi að laga þá að breytingu á lögboðnu prófunaraðferðinni til mælingar á losun koltvísýrings frá...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1502 av 2. juni 2017 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 for å tilpasse dem til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren for måling av CO2-utslipp fra lette kjøretøyer
D047948/01
Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer
Verordnung (EU) 2017/605 der Kommission vom 29. März 2017 zur Änderung von Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/605 frá 29. mars 2017 um breytingu á VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1005/2009 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
Kommisjonsforordning (EU) 2017/605 av 29. mars 2017 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget
Commission Regulation (EU) 2017/294 of 20 February 2017 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2017/294 der Kommission vom 20. Februar 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/294 frá 20. febrúar 2017 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða...
Kommisjonsforordning (EU) 2017/294 av 20. februar 2017 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...
C(2016)8395
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/748 of 14 December 2016 amending Annex I to Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new light commercial vehicles registered in 2013, 2014 and 2015
Delegierte Verordnung (EU) 2017/748 der Kommission vom 14. Dezember 2016 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Berücksichtigung der Entwicklung der Masse der in den Jahren 2013, 2014 und 2015 zugelassenen neuen...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/748 frá 14. desember 2016 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 510/2011 til að taka tillit til þróunar á massa nýrra léttra atvinnuökutækja sem skráð voru 2013, 2014 og 2015
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/748 av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å ta hensyn til utviklingen når det gjelder massen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2013, 2014 og 2015

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.