With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 December 1998 concerning the modification of the period of authorisations of additives referred to in Article 9e(3) of Council Directive 70/524/EEC
Verordnung (EG) Nr. 2785/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 zur Änderung der Zulassungsdauer von Zusatzstoffen gemäß Artikel 9e Absatz 3 der Richtlinie 70/524/EWG des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2785/98 frá 22. desember 1998 um breytingu á leyfistímabili fyrir aukefni sem um getur í 3. mgr. 9. gr. e í tilskipun ráðsins 70/524/EBE
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2785/98 av 22. desember 1998 om endring av godkjenningsperioden for tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 9e nr. 3 i rådsdirektiv 70/524/EØF
Commission Regulation (EC) No 2786/98 of 22 December 1998 concerning the modification of the period of authorisations of additives referred to in Article 9i(1) of Council Directive 70/524/EEC
Verordnung (EG) Nr. 2786/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 zur Änderung der Zulassungsdauer von Zusatzstoffen gemäß Artikel 9i Absatz 1 der Richtlinie 70/524/EWG des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2786/98 frá 22. desember 1998 um breytingu á leyfistímabili fyrir aukefni sem um getur í 1. mgr. 9. gr. i í tilskipun ráðsins 70/524/EBE
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2786/98 av 22. desember 1998 om endring av godkjenningsperioden for tilsetningsstoffene nevnt i artikkel 9i nr. 1 i rådsdirektiv 70/524/EØF
Commission Regulation (EC) No 2788/98 of 22 December 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards the withdrawal of authorisation for certain growth promoters
Verordnung (EG) Nr. 2788/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich der Rücknahme der Zulassung bestimmter Wachstumsförderer
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2788/98 frá 22. desember 1998 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri, með tilliti til afturköllunar á leyfi fyrir tiltekna vaxtarhvata
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2788/98 av 22. desember 1998 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen for visse vekstfremmende stoffer
Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December 1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2821/98 des Rates vom 17. Dezember 1998 zur Änderung - hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung bestimmter Antibiotika - der Richtlinie 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2821/98 frá 17. desember 1998 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri, með tilliti til afturköllunar leyfis fyrir tiltekin sýklalyf
Rådsforordning (EF) nr. 2821/98 av 17. desember 1998 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen for visse antibiotika
Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November 1998 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2374/98 der Kommission vom 3. November 1998 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2374/98 frá 3. nóvember 1998 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/98 av 3. november 1998 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998 concerning authorisation of new additives and amending the conditions for authorisation of a number of additives already authorised in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2316/98 der Kommission vom 26. Oktober 1998 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und zur Änderung der Zulassungsbedingungen für mehrere bereits zugelassene Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2316/98 frá 26. október 1998 um að leyfa ný aukefni í fóðri og um breytingu á skilyrðum varðandi leyfisveitingu fyrir nokkur aukefni sem eru þegar leyfð
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98 av 26. oktober 1998 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og om endring av vilkårene for godkjenning av flere tilsetningsstoffer som allerede er godkjent i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 authorising certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1436/98 der Kommission vom 3. Juli 1998 zur Zulassung bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1436/98 frá 3. júlí 1998 um að leyfa tiltekin aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1436/98 av 3. juli 1998 om godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.