With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) 2016/646 of 20 April 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)
Verordnung (EU) 2016/646 der Kommission vom 20. April 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/646 frá 20. apríl 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6)
Kommisjonsforordning (EU) 2016/646 av 20. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)
Commission Implementing Decision (EU) 2016/587 of 14 April 2016 on the approval of the technology used in efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/587 der Kommission vom 14. April 2016 über die Genehmigung der in effizienter Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden eingesetzten Technologie als innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/588 of 14 April 2016 on the approval of the technology used in 12 Volt efficient alternators as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/588 der Kommission vom 14. April 2016 über die Genehmigung der in effizienten 12-Volt-Generatoren eingesetzten Technologie als innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 av 14. april 2016 om godkjenning av den teknologien som brukes i 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning...
Council Directive 63/261/EEC of 2 April 1963 laying down detailed provisions for the attainment of freedom of establishment in agriculture in the territory of a Member State in respect of nationals of other countries of the Community who have been employed as paid agricultural workers in that Member State for a continuous period of two years
Richtlinie 63/261/EWG des Rates vom 2. April 1963 über die Einzelheiten für die Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit in der Landwirtschaft im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats für Angehörige der anderen Länder der Gemeinschaft, die als landwirtschaftliche Arbeitnehmer zwei...
D044027/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/662 of 1 April 2016 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2017, 2018 and 2019 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2016/662 der Kommission vom 1. April 2016 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2017, 2018 und 2019 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/662 frá 1. apríl 2016 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2017, 2018 og 2019 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/662 av 1. april 2016 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2017, 2018 og 2019 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å...
D041696/01
Commission Regulation (EU) 2016/460 of 30 March 2016 amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants
Verordnung (EU) 2016/460 der Kommission vom 30. März 2016 zur Änderung der Anhänge IV und V der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/460 frá 30. mars 2016 um breytingu á IV. og V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni
Kommisjonsforordning (EU) 2016/460 av 30. mars 2016 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer
D044168/03
Commission Implementing Decision (EU) 2016/448 of 23 March 2016 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC in relation to the official tuberculosis-free and brucellosis-free status of Malta as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/448 der Kommission vom 23. März 2016 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Status „amtlich anerkannt tuberkulose- und brucellosefrei in Bezug auf die Rinderbestände“ in Malta
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/448 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hjå storfebuskapar
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/428 of 23 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards the reporting of the Leverage Ratio - amend. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/428 der Kommission vom 23. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute in Bezug auf die Meldung der Verschuldungsquote
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/428 av 23. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til rapportering av uvektet kjernekapitalandel
Commission Implementing Decision (EU) 2016/362 of 11 March 2016 on the approval of the MAHLE Behr GmbH & Co. KG enthalpy storage tank as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/362 der Kommission vom 11. März 2016 über die Genehmigung des Enthalpiespeichers der MAHLE Behr GmbH & Co. KG als innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/362 av 11. mars 2016 om godkjenning av en termisk lagringstank («enthalpy storage tank») fra MAHLE Behr GmbH & Co. KG som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og...
C(2016)1464
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/765 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices
Delegierte Verordnung (EU) 2016/765 der Kommission vom 11. März 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 hinsichtlich bestimmter önologischer Verfahren
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/765 frá 11. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/765 av 11. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - regarding MAR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/347 der Kommission vom 10. März 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das genaue Format der Insiderlisten und für die Aktualisierung von Insiderlisten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/347 frá 10. mars 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar nákvæmt snið innherjalista og uppfærslu á innherjalistum í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til det nøyaktige formatet på innsidelister og for oppdatering av innsidelister i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/348 of 10 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 98/2012 as regards the minimum content of the preparation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Komagataella pastoris (DSM 23036) as a feed additive for pigs for fattening (holder of authorisation Huvepharma EOOD)
Durchführungsverordnung (EU) 2016/348 der Kommission vom 10. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 98/2012 hinsichtlich des Mindestgehalts an der Zubereitung 6-Phytase (EC 3.1.3.26), gewonnen aus Komagataella pastoris (DSM 23036), bei Verwendung als...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/348 frá 10. mars 2016 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 98/2012 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Komagataella pastoris (DSM 23036), sem fóðuraukefni...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/348 av 10. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 med omsyn til lågaste innhald av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin...
Commission Regulation (EU) 2016/427 of 10 March 2016 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)
Verordnung (EU) 2016/427 der Kommission vom 10. März 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/427 frá 10. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 692/2008 að því er varðar losun frá léttum farþega- og atvinnuökutækjum (Euro 6)
Kommisjonsforordning (EU) 2016/427 av 10. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)
First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and pursuit of the business of direct life assurance
Erste Richtlinie 79/267/EWG des Rates vom 5. März 1979 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die Aufnahme und Ausübung der Direktversicherung (Lebensversicherung)
COM(2015) 409
Commission Regulation (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I
Verordnung (EU) 2016/293 der Kommission vom 1. März 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über persistente organische Schadstoffe hinsichtlich des Anhangs I
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/293 frá 1. mars 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 850/2004 um þrávirk, lífræn mengunarefni að því er varðar I. viðauka
Kommisjonsforordning (EU) 2016/293 av 1. mars 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/313 of 1 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to additional monitoring metrics for liquidity reporting - amend. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/313 der Kommission vom 1. März 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/313 av 1. mars 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til ytterligere overvåkingsparametrer for likviditetsrapportering
Commission Implementing Decision (EU) 2016/265 of 25 February 2016 on the approval of the MELCO Motor Generator as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/265 der Kommission vom 25. Februar 2016 über die Genehmigung des Motorgenerators von MELCO als innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/265 av 25. februar 2016 om godkjenning av generatoren MELCO motor generator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 of 15 February 2016 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of the leverage ratio for institutions, according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council - suppl. CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der Kommission vom 15. Februar 2016 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Offenlegung der Verschuldungsquote durch die Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 av 15. februar 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel for institusjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/322 of 10 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement - amend. Impl. Reg. 680/2014 and CRR
Durchführungsverordnung (EU) 2016/322 der Kommission vom 10. Februar 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/322 av 10. februar 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering med hensyn til kravet til likviditetsreserve
D043491/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/169 of 5 February 2016 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into Ireland, Finland, Sweden and the United Kingdom
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/169 der Kommission vom 5. Februar 2016 zur Änderung des Beschlusses 2010/221/EU hinsichtlich nationaler Maßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung bestimmter Wassertierseuchen nach Irland, Finnland, Schweden und in das Vereinigte Königreich
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/169 av 5. februar 2016 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre at visse sjukdommar hjå vassdyr vert innførte til Irland, Finland, Sverige og Det sameinte kongeriket
D043490/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/168 of 5 February 2016 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC establishing the official tuberculosis, brucellosis and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/168 der Kommission vom 5. Februar 2016 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG zur Feststellung des amtlich anerkannt tuberkulose-, brucellose- und rinderleukosefreien Status bestimmter Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten in Bezug...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2016/168 av 5. februar 2016 om endring av vedlegga til vedtak 2003/467/EF om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/160 of 5 February 2016 on the approval of the Toyota Motor Europe efficient exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/160 der Kommission vom 5. Februar 2016 über die Genehmigung der effizienten Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden der Toyota Motor Europe als innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG)...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/160 av 5. februar 2016 om godkjenning av Toyota Motor Europes effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.