With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 18 April 2011 amending Decision 1999/93/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards doors, windows, shutters, blinds, gates and related building hardware (notified under document C(2011) 2587)
Beschluss der Kommission vom 18. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 1999/93/EG der Kommission über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Türen, Fenster, Fensterläden,...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 1999/93/EB um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar hurðir, glugga, hlera, gluggahlera, hlið og tilheyrandi glugga- og...
Kommisjonsavgjerd av 18. april 2011 om endring av vedtak 1999/93/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og tilhøyrande beslag (2011/246/EU)
Commission Decision of 11 April 2011 amending Decision 2000/367/EC establishing a classification system for resistance-to-fire performance for construction products, construction works and parts thereof (notified under document C(2011) 2417)
Beschluss der Kommission vom 11. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 2000/367/EG der Kommission zur Klassifizierung des Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon (2011/232/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2000/367/EB um að ákvarða flokkunarkerfi fyrir byggingarvörur, mannvirki og hluta þeirra eftir nothæfi með tilliti til brunaþols (2011/232/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 11. april 2011 om endring av vedtak 2000/367/EF om fastsetjing av eit system for klassifisering av brannmotstanden til byggjevarer, byggverk og delar av byggverk (2011/232/EU)
Commission Decision of 14 January 2011 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards sealants for non-structural use in joints in buildings and pedestrian walkways (notified under document C(2011) 62)
Beschluss der Kommission vom 14. Januar 2011 über das Verfahren der Konformitätsbescheinigung für Bauprodukte nach Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf Dichtstoffe für nichttragende Verbindungen in Gebäuden und Fußgängerwegen (2011/19/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. janúar 2011 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar þéttiefni, sem eru notuð í annað en burðarvirki, í samskeytum í byggingum og gangbrautum (2011/19/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 14. januar 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tettingsmassar til bruk i ikkje-berande konstruksjonar i bygningar og gangvegar (2011/19/EU)
Commission Decision of 13 January 2011 amending Decision 97/556/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards external thermal insulation composite systems/kits with rendering (ETICS) (notified under document C(2011) 34)
Beschluss der Kommission vom 13. Januar 2011 zur Änderung der Entscheidung 97/556/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend außenliegende Wärmedämmverbundsysteme oder -...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. janúar 2011 um breytingu á ákvörðun 97/556/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar múreinangrunarkerfi á útveggi (2011/14/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 13. januar 2011 om endring av vedtak 97/556/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til samansette system/modular for utvendig varmeisolasjon med puss (2011/14/EU)
Commission Decision of 2 December 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards steel sheets with polyester coating and with plastisol coating (notified under document C(2010) 389)
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Stahlbleche mit Polyester- bzw. Plastisol-Beschichtung) (2010/737/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar stálþynnur með pólýesterhúð og plastisólhúð (2010/737/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (stålplater med polyesterbelegg og plastisolbelegg) (2010/737/EU)
Commission Decision of 2 December 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards fibrous gypsum plaster casts (notified under document C(2010) 392)
Beschluss der Kommission vom 2. Dezember 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Formteile aus faserverstärktem Gips) (2010/738/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. desember 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar mót úr trefjastyrktu gifsi (2010/738/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 2. desember 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (fiberhaldige støypte gipselement) (2010/738/EU)
Commission Decision of 9 November 2010 amending Decision 97/555/EC on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cements, building limes and other hydraulic binders (notified under document C(2010) 7603)
Beschluss der Kommission vom 9. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 97/555/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Zement, Baukalk und andere hydraulische Binder/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. nóvember 2010 um breytingu á ákvörðun 97/555/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sement, byggingarkalk og önnur bindiefni sem harðna í vatni (2010/...
Kommisjonsavgjerd av 9. november 2010 om endring av vedtak 97/555/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sement, byggjekalk og andre hydrauliske bindemiddel (2010/683/EU)
Commission Decision of 8 November 2010 amending Decision 95/467/EC implementing Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Beschluss der Kommission vom 8. November 2010 zur Änderung der Entscheidung 95/467/EG über die Durchführung von Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte (2010/679/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. nóvember 2010um breytingu á ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur (2010/679/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 8. november 2010 om endring av vedtak 95/467/EF om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer (2010/679/EU)
Commission Decision, 2010/81/EU, of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards adhesives for ceramic tiles
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Klebstoffe für Keramikfliesen) (2010/81/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar lím fyrir keramíkflísar (2010/81/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (lim for keramiske fliser) (2010/81/EU)
Commission Decision, 2010/82/EU, of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards decorative wallcoverings in roll and panel form
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (dekorative Wandbekleidungen in Rollen- und Plattenform) (2010/82/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar veggklæðningar til skrauts í rúllum eða plötum (2010/82/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (dekorativ veggkledning på rull og i plateform) (2010/82/EU)
Commission Decision, 2010/83/EU, of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards air drying jointing compounds
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (lufttrocknende Spachtelmaterialien) (2010/83/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar loftþornandi þéttiefnasambönd (2010/83/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (lufttørkande fugemasse) (2010/83/EU)
Commission Decision of 9 February 2010 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards cementitious screeds, calcium sulphate screeds and synthetic resin floor screeds
Beschluss der Kommission vom 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Zement-, Calciumsulfat- und Kunstharzestriche) (2010/85/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. febrúar 2010 um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar jöfnunarefni úr sementi, jöfnunarefni úr kalsíumsúlfati og gólfjöfnunarefni úr gerviresíni (2010/85/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 9. februar 2010 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (sementbaserte og kalsiumsulfatbaserte avrettingsmassar og golvavrettingsmassar av syntetisk harpiks) (2010/85/EU)
Commission Decision 2007/348/EC of 15 May 2007 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood-based panels.
Entscheidung der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2003/43/EG zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzwerkstoffe) (2007/348/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. maí 2007 um breytingu á ákvörðun 2003/43/EB um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna að því er varðar þiljur sem eru unnar úr viði (2007/348/EB)
Kommisjonsvedtak av 15. mai 2007 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (trebaserte plater) (2007/348/EF)
Commission Decision 2006/893/EC of 5 December 2006 on the withdrawal of the reference of standard EN 10080:2005 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General in accordance with Council Directive 89/106/EEC.
Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2006 über die Streichung der Fundstelle der Norm EN 10080:2005 Stahl für die Bewehrung von Beton — Schweißgeeigneter Betonstahl — Allgemeines gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (2006/893/EG)
Commission Decision 2006/751/EC of 27 October 2006 amending Decision 2000/147/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction-to-fire performance of construction products.
Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 2006 zur Änderung der Entscheidung 2000/147/EG zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (2006/751/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. október 2006 um breytingu á ákvörðun 2000/147/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun byggingavara eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna
Kommisjonsvedtak 2006/751/EF av 27. oktober 2006 om endring av vedtak 2000/147/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad
Commission Decision 2006/673/EC of 5 October 2006 amending Decision 2003/43/EC establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards gypsum plasterboards.
Entscheidung der Kommission vom 5. Oktober 2006 zur Änderung der Entscheidung 2003/43/EG zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Gipskartonplatten) (2006/673/EG)
Kommisjonsvedtak av 5. oktober 2006 om endring av vedtak 2003/43/EF om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (gipskartongplater) (2006/673/EF)
Commission Decision 2006/600/EC of 4 September 2006 establishing the classes of external fire performance for certain construction products as regards double skin metal faced sandwich panels for roofs.
Entscheidung der Kommission vom 4. September 2006 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Sandwich-Elemente mit beidseitiger Metalldeckschicht für Dächer) bei einem Brand von außen (2006/600/EG)
Kommisjonsvedtak av 4. september 2006 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved utvendig brannpåverknad (dobbeltsidige, metalldekte sandwich-plater til tak) (2006/600/EF)
Commission Decision 2006/213/EC of 6 March 2006 establishing the classses of reaction-to-fire performance for certain construction products as regards wood flooring and solid wood panelling and cladding
Entscheidung der Kommission vom 6. März 2006 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (Holzfußböden sowie Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz) (2006/213/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. mars 2006 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (tregolv og ytterveggplater og -kledningar av heiltre) (2006/213/EF)
Commission Decision 2006/190/EC of 1 March 2006 amending Decision 97/808/EC on the procedures for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards floorings
Entscheidung der Kommission vom 1. März 2006 zur Änderung der Entscheidung 97/808/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bodenbeläge (2006/190/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. mars 2006 um breytingu á ákvörðun 97/808/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar gólfefni og slitlag
Kommisjonsvedtak 2006/190/EF av 1. mars 2006 om endring av vedtak 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke
Commission Decision 2005/823/EC of 22 November 2005 amending Decision 2001/671/EC implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the external fire performance of roofs and roof coverings.
Entscheidung der Kommission vom 22. November 2005 zur Änderung der Entscheidung 2001/671/EG zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Dächern und Bedachungen bei einem Brand von außen (2005/823/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. nóvember 2005 um breytingu á ákvörðun 2001/671/EB um framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds (2005/823/EB)
Kommisjonsvedtak 2005/823/EF av 22. november 2005 om endring av vedtak 2001/671/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av ytinga til tak og taktekkingsmateriale ved utvendig brannpåverknad
Commission Decision 2005/610/EC of 9 August 2005 establishing the classes of reaction-to-fire performance for certain construction products
Entscheidung der Kommission vom 9. August 2005 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte (2005/610/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. ágúst 2005 um flokkun eftir nothæfi með tilliti til bruna að því er varðar tilteknar byggingarvörur (2005/610/EB)
Kommisjonsvedtak av 9. august 2005 om klassifisering av visse byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (2005/610/EF)
Commission Decision 2005/484/EC of 4 July 2005 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards cold storage building kits and cold storage building envelope kits
Entscheidung der Kommission vom 4. Juli 2005 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für Kühlgebäude und Bausätze für Kühlgebäudehüllen (2005/484/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2005 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarhlutakerfi kæligeymsla og byggingarhlutakerfi fyrir hjúpfleti kæligeymsla (2005/484/EB)
Kommisjonsvedtak av 4. juli 2005 om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom (2005/484/EF)
COMMISSION DECISION 2005/403/EC of 25 May 2005 establishing the classes of external fire performance of roofs and roof coverings for certain construction products as provided for by Council Directive 89/106/EEC
Entscheidung der Kommission vom 25. Mai 2005 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen bestimmter Bauprodukte für Dächer und Bedachungen bei einem Brand von außen gemäß Richtlinie 89/106/EWG des Rates (2005/403/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. maí 2005 um flokkun þaka og þakklæðninga eftir nothæfi með tilliti til bruna af völdum utanaðkomandi elds að því er varðar tilteknar byggingarvörur eins og kveðið er á um í tilskipun ráðsins 89/106/EBE (2005/403/EB)
Kommisjonsvedtak av 25. mai 2005 om fastsettelse av ytelsesklassene til tak og taktekkingsmaterialer med hensyn til visse byggevarer i henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF (2005/403/EF)
Commission Decision of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards watertight covering kits for wetroom floors and walls
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend Bausätze für wasserdichte Boden- und Wandbeläge für Nassräume (2003/655/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/655/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vatnsþétt klæðningarkerfi fyrir gólf og veggi í votrými
Kommisjonsvedtak 2003/655/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til byggjesett for vasstette sjikt til golv og vegger i våtrom
Commission Decision 2003/656/EC of 12 September 2003 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards seven products for European technical approvals without Guideline.
Entscheidung der Kommission vom 12. September 2003 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG betreffend sieben Produkte für europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie (2003/656/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/656/EB frá 12. september 2003 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar sjö vörur sem veita á evrópskt tæknisamþykki án viðmiðunarreglna
Kommisjonsvedtak 2003/656/EF av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.