With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2013/793/EU of 19 December 2013 amending Decision 2007/506/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to soaps, shampoos and hair conditioners
Beschluss der Kommission vom 19. Dezember 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/506/EG zwecks Verlängerung des Geltungszeitraums der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Seifen, Shampoos und Haarspülungen, -kuren (2013/793/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2013 um breytingu á ákvörðun 2007/506/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir sápu, hárþvottalög og hárnæringu (tilkynnt með númeri C(2013) 9223) (2013/793/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 19. desember 2013 om endring av vedtak 2007/506/EF for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til såpe, sjampo og hårbalsam (2013/793/EU)
Commission Decision 2014/9/EU of 18 December 2013 amending Decisions 2010/2/EU and 2011/278/EU as regards the sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage
Beschluss der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Änderung der Beschlüsse 2010/2/EU und 2011/278/EU hinsichtlich der Sektoren und Teilsektoren, von denen angenommen wird, dass sie einem erheblichen Risiko einer Verlagerung von CO 2 -Emissionen ausgesetzt sind (2014/9/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2013 um breytingu á ákvörðunum 2010/2/ESB og 2011/278/EB hvað varðar þá geira og undirgeira sem teljast vera í umtalsverðri áhættu á kolefnisleka (tilkynnt með númeri C(2013) 9186) (2014/9/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. desember 2013 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje (2014/9/EU)
COM(2012) 416
Decision No 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances
Beschluss Nr. 1359/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur Klarstellung der Bestimmungen über den zeitlichen Ablauf von Versteigerungen von Treibhausgasemissionszertifikaten
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1359/2013/ESB frá 17. desember 2013 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að skýra ákvæði um tímasetningu uppboða á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1359/2013/EU av 17. desember 2013 om endring av direktiv 2003/87/EF for å presisere bestemmelsene om tidsplanen for auksjoner med klimagasskvoter
Commission Decision 2013/806/EU of 17 December 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for imaging equipment
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bildgebende Geräte (2013/806/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2013 um vistfræðilegar viðmiðanir við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir búnað til myndgerðar (tilkynnt með númeri C(2013) 9097) (2013/806/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 17. desember 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til bilethandsamingsutstyr (2013/806/EU)
Commission Implementing Decision 2013/732/EU of 9 December 2013 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for the production of chlor-alkali
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 9. Dezember 2013 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die Chloralkaliindustrie (2013/732/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/732/ESB frá 9. desember 2013 um að fastsetja niðurstöður um bestu, fáanlegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í iðnaði, vegna klóralkalíframleiðslu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 9. desember 2013 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp
Commission Implementing Decision 2013/727/EU of 6 December 2013 establishing a format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of the waste management plans and the waste prevention programmes
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 6. Dezember 2013 zur Festlegung eines Formats für die Mitteilungen über die Annahme und die wesentliche Änderung von Abfallbewirtschaftungsplänen und Abfallvermeidungsprogrammen (2013/727/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/727/ESB frá 6. desember 2013 um að ákvarða snið til að tilkynna upplýsingar varðandi samþykki og umtalsverðar breytingar á áætlunum um meðhöndlun úrgangs og áætlunum um forvarnir gegn myndun úrgangs
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 6. desember 2013 om fastsettelse av et skjema for underretning om vedtakelse og vesentlige endringer av avfallshåndteringsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer
COM(2012) 118
Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC
Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013 frá 20. nóvember 2013 um endurvinnslu skipa og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1013/2006 og tilskipun 2009/16/EB
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF
Commission Regulation (EU) No 1143/2013 of 13 November 2013 amending Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community in particular to list an auction platform to be appointed by Germany
Verordnung (EU) Nr. 1143/2013 der Kommission vom 13. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 über den zeitlichen und administrativen Ablauf sowie sonstige Aspekte der Versteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1143/2013 frá 13. nóvember 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 um tímasetningu, stjórnun og aðra þætti í tengslum við uppboð á heimildum til losunar gróðurhúsalofttegunda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013 av 13. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om tidsskjema, administrasjon og andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av...
Commission Regulation (EU) No 1123/2013 of 8 November 2013 on determining international credit entitlements pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 1123/2013 der Kommission vom 8. November 2013 zur Festlegung der Verwendungsrechte für internationale Gutschriften gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1123/2013 frá 8. nóvember 2013 um að ákvarða alþjóðleg réttindi til inneignar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2013 av 8. november 2013 om fastsettelse av bruksretter for internasjonale kreditter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
Commission Decision 2013/641/EU of 7 November 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for flushing toilets and urinals
Beschluss der Kommission vom 7. November 2013 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für WC und Urinale (2013/641/EU)
Kommisjonsavgjerd av 7. november 2013 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til vassklosett og urinal (2013/641/EU)
Commission Regulation (EU) No 1087/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to reporting on methyl bromide
Verordnung (EU) Nr. 1087/2013 der Kommission vom 4. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Berichterstattung über Methylbromid
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1087/2013 frá 4. nóvember 2013 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1005/2009 að því er varðar skýrslugjöf um metýlbrómíð
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2013 av 4. november 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 med hensyn til innsending av opplysninger om metylbromid
Commission Implementing Decision 2013/632/EU of 30 October 2013 confirming the average specific emissions of CO2 and specific emissions targets for manufacturers of passenger cars for the calendar year 2012 pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Bestätigung der durchschnittlichen spezifischen CO 2 -Emissionen und der Zielvorgaben für die Hersteller von Personenkraftwagen für das Kalenderjahr 2012 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Commission Decision 2013/633/EU of 30 October 2013 amending Decision 2007/742/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps
Beschluss der Kommission vom 30. Oktober 2013 zur Änderung der Entscheidung 2007/742/EG zwecks Verlängerung der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptionswärmepumpen (2013/633/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/633/ESB frá 30. október 2013 um breytingu á ákvörðun 2007/742/EB í því skyni að lengja gildistíma vistfræðilegu viðmiðananna við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir rafknúnar eða gasknúnar varmadælur eða gasísogsvarmadælur
Kommisjonsavgjerd av 30. oktober 2013 om endring av vedtak 2007/742/EF med sikte på lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til elektriske, gassdrivne eller gassabsorpsjonsdrivne varmepumper, skal gjelde for
Commission Implementing Decision 2013/529/EU of 25 October 2013 on the approval of the Bosch system for navigation-based preconditioning of the battery state of charge for hybrid vehicles as an innovative technology for reducing CO 2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 25. Oktober 2013 zur Genehmigung des Systems von Bosch zur navigationsbasierten Vorkonditionierung des Batterieladezustands bei Hybridfahrzeugen als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. oktober 2013 om godkjenning av Boschs system for navigasjonsbasert forkondisjonering av batteriets ladetilstand for hybridkjøretøyer som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments...
Commission Regulation (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC as regards interoperability of spatial data sets and services
Verordnung (EU) Nr. 1253/2013 der Kommission vom 21. Oktober 2013 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1089/2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1253/2013 frá 21. október 2013 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1089/2010 um framkvæmd tilskipunar 2007/2/EB að því er varðar rekstrarsamhæfi landgagnasafna og -þjónustu
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2013 av 21. oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og –tjenester
Commission Decision 2013/480/EU of 20 September 2013 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2008/915/EC
Beschluss der Kommission vom 20. September 2013 zur Festlegung der Werte für die Einstufungen des Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. september 2013 um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB og um niðurfellingu á ákvörðun 2008/915/EB (2013/480/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 20. september 2013 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av vedtak 2008/915/EF [meddelt...
Commission Implementing Decision 2013/451/EU of 10 September 2013 on the approval of the Daimler engine compartment encapsulation system as an innovative technology for reducing CO2 emissions from new passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 10. September 2013 über die Genehmigung des Systems der Motorraumkapselung von Daimler als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von neuen Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. september 2013 om godkjenning av Daimlers system for innkapsling av motorrommet som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra nye personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
Commission Decision 2013/447/EU of 5 September 2013 on the standard capacity utilisation factor pursuant to Article 18(2) of Decision 2011/278/EU
Beschluss der Kommission vom 5. September 2013 über den Standardauslastungsfaktor gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Beschlusses 2011/278/EU (2013/447/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. september 2013 um staðlaða stuðulinn fyrir nýtingu afkastagetu skv. 2. mgr. 18. gr. ákvörðunar 2011/278/ESB (2013/447/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 5. september 2013 om standard kapasitetsutnyttingsfaktor i henhold til artikkel 18 nr. 2 i beslutning 2011/278/EU (2013/447/EU)
Commission Decision 2013/448/EU of 5 September 2013 concerning national implementation measures for the transitional free allocation of greenhouse gas emission allowances in accordance with Article 11(3) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2013) 5666)
Beschluss der Kommission vom 5. September 2013 über nationale Umsetzungsmaßnahmen für die übergangsweise kostenlose Zuteilung von Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2013/448/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. september 2013 um framkvæmdarráðstafanir á landsvísu varðandi úthlutun heimilda til losunar gróðurhúsalofttegunda án endurgjalds á umbreytingatímabili í samræmi við 3. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (2013/448...
Kommisjonsbeslutning av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (2013/448/EU)
Commission Regulation (EU) No 815/2013 of 27 August 2013 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator to take into consideration the accession of Croatia to the European Union
Verordnung (EU) Nr. 815/2013 der Kommission vom 27. August 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 815/2013 frá 27. ágúst 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB, 1. janúar 2006 eða...
Kommisjonsforordning (EU) nr. 815/2013 av 27. august 2013 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...
Commission Delegated Regulation (EU) No 1047/2013 of 21 August 2013 amending Commission Delegated Regulation (EU) No 114/2013 for the purpose of correcting the 2010 average specific CO2 emissions specified for the manufacturer Piaggio
Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1047/2013 der Kommission vom 21. August 2013 zur Änderung der delegierten Verordnung (EU) Nr. 114/2013 der Kommission zwecks Berichtigung der für den Hersteller Piaggio für das Jahr 2010 angegebenen durchschnittlichen spezifischen CO 2 -Emissionen
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1047/2013 frá 21. ágúst 2013 um breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 114/2013 í þeim tilgangi að leiðrétta meðaltal sértækrar losunar á koltvísýringi fyrir árið 2010 sem er tilgreint fyrir...
Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 av 21. august 2013 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 for å korrigere de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslippene for 2010 som er angitt for produsenten Piaggio
Commission Regulation (EU) No 782/2013 of 14 August 2013 amending Annex III to Regulation (EU) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council on the EU Ecolabel
Verordnung (EU) Nr. 782/2013 der Kommission vom 14. August 2013 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates über das EU-Umweltzeichen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 782/2013 frá 14. ágúst 2013 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 66/2010 um umhverfismerki ESB
Kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 av 14. august 2013 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket
COM(2011) 876
Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy
Richtlinie 2013/39/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur Änderung der Richtlinien 2000/60/EG und 2008/105/EG in Bezug auf prioritäre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/39/ESB frá 12. ágúst 2013 um breytingu á tilskipunum 2000/60/EB og 2008/105/EB að því er varðar forgangsefni á sviði stefnu í vatnsmálum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/39/EU av 12. august 2013 om endring av direktiv 2000/60/EF og 2008/105/EF med hensyn til prioriterte stoffer på området vannpolitikk
COM(2012) 787
Commission Regulation (EU) No 715/2013 of 25 July 2013 establishing criteria determining when copper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council
Verordnung (EU) Nr. 715/2013 der Kommission vom 25. Juli 2013 mit Kriterien zur Festlegung, wann bestimmte Arten von Kupferschrott gemäß der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates nicht mehr als Abfall anzusehen sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 715/2013 frá 25. júlí 2013 um viðmiðanir til að ákvarða hvenær koparrusl hættir að vera úrgangur samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/98/EB
Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2013 av 25. juli 2013 om fastsettelse av kriterier for når kobberskrap opphører å være avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF
Commission Implementing Decision 2013/341/EU of 27 June 2013 on the approval of the Valeo Efficient Generation Alternator as an innovative technology for reducing CO2 emissions from passenger cars pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 27. Juni 2013 über die Genehmigung des Wechselstromgenerators „Valeo Efficient Generation Alternator“ als innovative Technologie zur Verringerung der CO 2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 27. juni 2013 om godkjenning av vekselstrømsgeneratoren Valeo Efficient Generation Alternator som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.