With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D062620/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793 of 22 October 2019 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 669/2009, (EU) No 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 and (EU) 2018/1660
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1793 der Kommission vom 22. Oktober 2019 über die vorübergehende Verstärkung der amtlichen Kontrollen und über Sofortmaßnahmen beim Eingang bestimmter Waren aus bestimmten Drittländern in die Union zur Durchführung der Verordnungen (EU) 2017/625...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1793 frá 22. október 2019 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum inn í Sambandið, um framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 av 22. oktober 2019 om midlertidig strengere offentlig kontroll og nødtiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. ...
C(2019)7251
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2125 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules concerning the performance of specific official controls of wood packaging material, notification of certain consignments and measures to be taken in cases of non-compliance
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2125 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für die Durchführung besonderer amtlicher Kontrollen bei Verpackungsmaterial aus Holz, für die...
C(2019)7297
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2127 of 10 October 2019 amending Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the date of application of certain provisions of Council Directives 91/496/EEC, 97/78/EC and 2000/29/EC
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2127 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des Zeitpunkts der Anwendung bestimmter Bestimmungen der Richtlinien 91/496/EWG, 97/78/EG und 2000/29/EG des...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2127 frá 10. október 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar hvaða dag tiltekin ákvæði tilskipana ráðsins 91/496/EBE, 97/78/EB og 2000/29/EB koma til framkvæmda
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2127 av 10. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til anvendelsesdatoen for visse bestemmelser i rådsdirektiv 91/496/EØF, 97/78/EF og 2000/29/EF
C(2019)7003
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2124 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for official controls of consignments of animals and goods in transit, transhipment and onward transportation through the Union, and amending Commission Regulations (EC) No 798/2008, (EC) No 1251/2008, (EC) No 119/2009, (EU) No 206/2010, (EU) No 605/2010, (EU) No 142/2011, (EU) No 28/2012, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/759 and Commission Decision 2007/777/EC
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2124 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Vorschriften über amtliche Kontrollen bei Tier- und Warensendungen bei der Durchfuhr, der Umladung und der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2124 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og vörum í umflutningi, umfermingu og áframhaldandi flutningi...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2124 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for offentlig kontroll av forsendelser av dyr og varer i transitt, ved omlasting og videre transport gjennom Unionen, og om...
C(2019)7004
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2123 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for the cases where and the conditions under which identity checks and physical checks on certain goods may be performed at control points and documentary checks may be performed at distance from border control posts
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2123 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften darüber, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen bei bestimmten Waren...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2123 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um í hvaða tilvikum og við hvaða skilyrði sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi tiltekinna vara má...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2123 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for i hvilke tilfeller og på hvilke vilkår identitetskontroll og fysisk kontroll av visse varer kan gjennomføres på...
C(2019)7006
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2122 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts, specific controls on passengers’ personal luggage and on small consignments of goods sent to natural persons which are not intended to be placed on the market and amending Commission Regulation (EU) No 142/2011
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2122 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich bestimmter Kategorien von Tieren und Waren, die von amtlichen Kontrollen an Grenzkontrollstellen ausgenommen...
C(2019)7007
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2126 of 10 October 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules for specific official controls for certain categories of animals and goods, measures to be taken following the performance of such controls and certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2126 der Kommission vom 10. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für besondere amtliche Kontrollen bei bestimmten Kategorien von Tieren und Waren, Maßnahmen,...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2126 frá 10. október 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um sértækt, opinbert eftirlit með tilteknum flokkum dýra og vara, ráðstafanir sem skal grípa til í kjölfar...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2126 av 10. oktober 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for særskilt offentlig kontroll av visse kategorier av dyr og varer, tiltak som skal treffes etter slik kontroll og visse...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1685 of 4 October 2019 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare for poultry and other small farmed animals
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1685 der Kommission vom 4. Oktober 2019 zur Benennung eines Referenzzentrums der Europäischen Union für den Tierschutz bei Geflügel und anderen kleinen Nutztieren
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1685 frá 4. október 2019 um tilnefningu á tilvísunarmiðstöð Evrópusambandsins fyrir velferð dýra fyrir alifugla og önnur lítil húsdýr
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1685 av 4. oktober 2019 om utpeking av et EU-referansesenter for dyrevelferd for fjørfe og andre små produksjonsdyr
D063118/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1715 of 30 September 2019 laying down rules for the functioning of the information management system for official controls and its system components (the IMSOC Regulation)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30. September 2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsystemsfür amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten (IMSOC-Verordnung)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1715 frá 30. september 2019 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis fyrir opinbert eftirlit og kerfisíhluti þess (IMSOC-reglugerðin)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen»)
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1714 of 30 September 2019 amending Regulations (EC) No 136/2004 and (EC) No 282/2004 as regards the model of common veterinary entry document for products and animals and amending Regulation (EC) No 669/2009 as regards the model of common entry document for certain feed and food of non-animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1714 der Kommission vom 30. September 2019 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 136/2004und (EG) Nr. 282/2004 betreffend das Muster des Gemeinsamen Veterinärdokuments für die Einfuhr von Erzeugnissen und Tierensowie zur Änderung der Verordnung...
C(2019)6749
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2074 of 23 September 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards rules on specific official controls on consignments of certain animals and goods originating from, and returning to the Union following a refusal of entry by a third country
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2074 der Kommission vom 23. September 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf Vorschriften für spezifische amtliche Kontrollen von Sendungen von Tieren und Waren, die ihren Ursprung in...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2074 frá 23. september 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar reglur um sértækt opinbert eftirlit með sendingum af tilteknum dýrum og vörum sem eru upprunnar í Sambandinu og...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2074 av 23. september 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til reglene for særskilt offentlig kontroll av forsendelser av visse dyr og varer som har sin opprinnelse i og sendes tilbake til...
D063013/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1395 of 10 September 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Bosnia and Herzegovina and Israel and the name of the Republic of North Macedonia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into and transit through the Union and amending the model veterinary certificate for egg products
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1395 der Kommission vom 10. September 2019 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 in Bezug auf die Einträge für Bosnien und Herzegowina sowie Israel und auf den Namen der Republik Nordmazedonien in der Liste von Drittländern...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1324 of 5 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis LMG S-27588 as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying, turkeys for fattening or reared for breeding, minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding, weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species (holder of authorisation Puratos)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1324 der Kommission vom 5. August 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Endo-1,4-beta-Xylanase, gewonnen aus Bacillus subtilis LMG S-27588, als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner oder Junghennen, Masttruthühner oder Zuchttruthühner,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1324 frá 5. ágúst 2019 um leyfi fyrir blöndu með endó-1,4-betaxýlanasa, sem er framleiddur með Bacillus subtilis LMG S-27588, sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga eða kjúklinga sem eru aldir til að verða varphænur,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger, livkyllinger, slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1313 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 and Bacillus subtilis NRRL B-50510 as a feed additive for pigs for fattening and minor porcine species for fattening (holder of authorisation Cargill Incorporated, represented by Provimi Holding BV)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1313 der Kommission vom 2. August 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 und Bacillus subtilis NRRL B-50510 als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mastschweine und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1313 frá 2. ágúst 2019 um leyfi fyrir blöndu með Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 sem fóðuraukefni fyrir eldissvín og aukategundir svína til...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktesvin og mindre...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1315 of 2 August 2019 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive (in water for drinking) for sows (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1315 der Kommission vom 2. August 2019 zur Zulassung einer Zubereitung aus Enterococcus faecium DSM 7134 als Zusatzstoff in Futtermitteln (in Tränkwasser) für Sauen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1315 frá 2. ágúst 2019 um leyfi fyrir blöndu með Enterococcus faecium DSM 7134 sem fóðuraukefni (í drykkjarvatn) fyrir gyltur (leyfishafi er Lactosan GmbH & Co)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)
D061285/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1177 of 10 July 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards imports of gelatine, flavouring innards and rendered fats
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1177 der Kommission vom 10. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission in Bezug auf Gelatine, geschmacksverstärkende Fleischextrakte und ausgeschmolzene Fette
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1177 frá 10. júlí 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar innflutning á gelatíni, bragðbætandi innyflaafurðum og bræddri fitu
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og smeltet fett
D062661/02
Commission Implementing Regulation 2019/1290 of 31 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 338/2018 as regards the minimum content of a preparation of 6-phytase, produced by Aspergillus niger (DSM 25770) as a feed additive for chickens for fattening or reared for laying (holder of authorisation BASF SE)
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1290 der Kommission vom 31. Juli 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/338 hinsichtlich des Mindestgehalts an einer Zubereitung von 6-Phytase aus Aspergillus niger (DSM 25770) als Zusatzstoff in Futtermitteln für Masthühner bzw...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1290 frá 31. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/338 að því er varðar lágmarksinnihald blöndu með 6-fýtasa, sem er framleiddur með Aspergillus niger (DSM 25770), sem fóðuraukefni fyrir eldiskjúklinga...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/338 med hensyn til laveste innhold av et preparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger...
D062662/02
Commission Implementing Regulation 2019/1289 of 31 July 2019 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P as a feed additive for all animal species
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/1289 DER KOMMISSION vom 31. Juli 2019 zur Zulassung von aus Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P hergestelltem L-Valin als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1289 frá 31. júlí 2019 um leyfi fyrir L-valíni, sem er framleitt með Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P, sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin framstilt av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
D062471/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1293 of 29 July 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the list of territories and third countries in Annex II and the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets set out in Annex IV
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1293 der Kommission vom 29. Juli 2019 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 577/2013 hinsichtlich der Liste der Gebiete und Drittländer in Anhang II und des Musters der Tiergesundheitsbescheinigung für Hunde, Katzen und Frettchen in...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1293 frá 29. júlí 2019 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 577/2013 að því er varðar skrána yfir yfirráðasvæði og þriðju lönd í II. viðauka og fyrirmyndina að dýraheilbrigðisvottorði fyrir hunda, ketti og frettur...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1293 av 29. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 577/2013 med hensyn til listen over territorier og tredjestater i vedlegg II og malen for helsesertifikat for hunder, katter og ildrer i vedlegg IV
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's milk
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1139 der Kommission vom 3. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 in Bezug auf amtliche Kontrollen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs hinsichtlich der Anforderungen an die Informationen zur Lebensmittelkette und an...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1139 frá 3. júlí 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar opinbert eftirlit með matvælum úr dýraríkinu í tengslum við kröfur sem varða upplýsingar um matvælaferlið og lagarafurðir og tilvísun í...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til offentlig kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse når det gjelder kravene til opplysninger om næringsmiddelkjeden og kravene til fiskerivarer...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1162 of 1 July 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1162 der Kommission vom 1. Juli 2019 zur Änderung der Anhänge I und II der Verordnung (EU) Nr. 206/2010 hinsichtlich der Musterveterinärbescheinigungen BOV-X, OVI-X, OVI-Y und RUM sowie der Listen der Drittländer, Gebiete und Teile davon, aus...
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 of 28 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2035 frá 28. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 að því er varðar reglur fyrir starfsstöðvar með landdýr í haldi og útungunarstöðvar og rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi og...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 av 28. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg
D060709/03
Commission Regulation (EU) 2019/1091 of 26 June 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for export of products containing processed animal protein derived from ruminants and non-ruminants
Verordnung (EU) 2019/1091 der Kommission vom 26. Juni 2019 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die Ausfuhr von Erzeugnissen, die verarbeitetes tierisches Protein von Wiederkäuern...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1091 frá 26. júní 2019 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001 að því er varðar kröfur um útflutning á afurðum sem innihalda unnið dýraprótín úr jórturdýrum og dýrum sem ekki eru jórturdýr
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til krav ved eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og andre dyr enn drøvtyggere
D061284/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1084 of 25 June 2019 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the harmonisation of the list of approved or registered establishments, plants and operators and the traceability of certain animal by-products and derived products
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1084 der Kommission vom 25. Juni 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 hinsichtlich der Harmonisierung der Listen zugelassener oder registrierter Betriebe, Anlagen und Unternehmer sowie der Rückverfolgbarkeit bestimmter tierischer...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1084 frá 25. júní 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar samræmingu á skrá yfir samþykkt eða skráð fyrirtæki, stöðvar og rekstraraðila og rekjanleika tiltekinna aukaafurða úr dýrum og afleiddra...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listen over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige samt sporbarheten for visse animalske biprodukter og...
C(2019)4500
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1666 of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1666 Der Kommission vom 24. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Bedingungen für die Überwachung des Transports und des Eintreffens von Sendungen mit bestimmten Waren von der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1666 frá 24. júní 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð, sem er komustöð, til...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1666 av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til vilkårene for overvåking av transport og ankomst av forsendelser av visse varer fra grensekontrollstasjonen på ankomststedet til...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.