With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2188/2002 of 9 December 2002 concerning the provisional authorisation of new uses of additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2188/2002 der Kommission vom 9. Dezember 2002 zur vorläufigen Zulassung neuer Verwendungszwecke von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2188/2002 frá 9. desember 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefna í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2188/2002 av 9. desember 2002 om midlertidig godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1773 of 26 November 2020 amending Regulation (EC) No 429/2008 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the preparation and the presentation of applications and the assessment and the authorisation of feed additives
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1773 der Kommission vom 26. November 2020 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 429/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erstellung und Vorlage von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1773 frá 26. nóvember 2020 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 429/2008 um nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1831/2003 að því er varðar gerð og framsetningu umsókna og mat á aukefnum...
Commission Regulation (EC) No 1876/2002 of 21 October 2002 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1876/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur vorläufigen Zulassung einer neuen Verwendung eines Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1876/2002 frá 21. október 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýrri notkun aukefnis í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2002 av 21. oktober 2002 om midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Council Regulation (EC) No 1756/2002 of 23 September 2002 amending Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of an additive and amending Commission Regulation (EC) No 2430/1999 (1)
Verordnung (EG) Nr. 1756/2002 des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung eines Zusatzstoffes sowie der Verordnung (EG) Nr. 2430/1999 der Kommission
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1756/2002 frá 23. september 2002 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir aukefni og um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999
Rådsforordning (EF) nr. 1756/2002 av 23. september 2002 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av eit tilsetjingsstoff, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999
Commission Regulation (EC) No 1252/2002 of 11 July 2002 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1252/2002 der Kommission vom 11. Juli 2002 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1252/2002 frá 11. júlí 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýju aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 av 11. juli 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1041/2002 of 14 June 2002 concerning the provisional authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1041/2002 der Kommission vom 14. Juni 2002 zur vorläufigen Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1041/2002 frá 14. júní 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýju aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2002 av 14. juni 2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 256/2002 of 12 February 2002 concerning the provisional authorisation of new additives, the prolongation of provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 256/2002 der Kommission vom 12. Februar 2002 zur vorläufigen Zulassung neuer Zusatzstoffe, zur Verlängerung der vorläufigen Zulassung eines Zusatzstoffs und zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 256/2002 frá 12. febrúar 2002 um bráðabirgðaleyfi fyrir nýjum aukefnum, framlengingu bráðabirgðaleyfis fyrir einu aukefni og varanlegt leyfi fyrir einu aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 256/2002 av 12. februar 2002 om midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, forlengelse av midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.