With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D048009/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2304 of 19 December 2016 on the modalities, structure, periodicity and assessment indicators of the quality reports on data transmitted pursuant to Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2304 der Kommission vom 19. Dezember 2016 über die Modalitäten, den Aufbau, die Periodizität und die Indikatoren für die Bewertung der Qualitätsberichte über die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2304 frá 19. desember 2016 um fyrirkomulag, uppbyggingu, tíðni og matsvísa gæðaskýrslna gagna sem send eru samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 549/2013
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2304 av 19. desember 2016 om formen, strukturen, periodisiteten og vurderingsindikatorene til kvalitetsrapportene om dataene som oversendes i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013
D048006/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2236 of 12 December 2016 specifying the technical characteristics of the 2018 ad hoc module on reconciliation between work and family life
Durchführungsverordnung (EU) 2016/2236 der Kommission vom 12. Dezember 2016 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2018 über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2236 frá 12. desember 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2018 um samþættingu vinnu og fjölskyldulífs
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2236 av 12. desember 2016 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2018 om forenlighet mellom yrkesaktivt liv og familieliv
D045810/01
Commission Regulation (EU) 2016/2119 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EU) No 113/2010 as regards the adaptation of the list of customs procedures and the definition of the data
Verordnung (EU) 2016/2119 der Kommission vom 2. Dezember 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 113/2010 der Kommission hinsichtlich der Anpassung der Liste der Zollverfahren und der Definition der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2119 frá 2. desember 2016 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 471/2009 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 113/2010 að því er varðar aðlögun að skránni um tollferli og skilgreiningu gagna
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2119 av 2. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 471/2009 og kommisjonsforordning (EU) nr. 113/2010 med hensyn til tilpasningen av listen over tollprosedyrer og definisjonen av opplysningene
Commission Regulation (EU) 2016/2066 of 21 November 2016 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
Verordnung (EU) 2016/2066 der Kommission vom 21. November 2016 zur Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
D045481/01
Commission Regulation (EU) 2016/2015 of 17 November 2016 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society
Verordnung (EU) 2016/2015 der Kommission vom 17. November 2016 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2015 frá 17. nóvember 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið
Kommisjonsforordning (EU) 2016/2015 av 17. november 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
COM(2013) 611
Regulation (EU) 2016/2032 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 amending Regulation (EC) No 91/2003 on rail transport statistics, as regards the collection of data on goods, passengers and accidents
Verordnung (EU) 2016/2032 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 91/2003 über die Statistik des Eisenbahnverkehrs hinsichtlich der Erfassung von Daten über Güter, Fahrgäste und Unfälle
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/2032 frá 26. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 91/2003 um hagskýrslur um járnbrautarflutninga, að því er varðar gagnasöfnun um vörur, farþega og slys
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2032 av 26. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 91/2003 om statistikk over jernbanetransport med hensyn til innsamling av data om gods, passasjerer og ulykker
COM(2015) 496
Regulation (EU) 2016/1952 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on European statistics on natural gas and electricity prices and repealing Directive 2008/92/EC
Verordnung (EU) 2016/1952 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über europäische Erdgas- und Strompreisstatistik und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/92/EG
Commission Regulation (EU) 2016/1872 of 6 October 2016 establishing for 2016 the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
Verordnung (EU) 2016/1872 der Kommission 6. Oktober 2016 zur Erstellung der „Prodcom-Liste“ der Industrieprodukte für 2016 gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3924/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EU) 2016/1872 frá 6. október 2016 um gerð vöruskrár ESB yfir iðnaðarvörur fyrir árið 2016 eins og kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3924/91
Kommisjonsforordning (EU) 2016/1872 av 6. oktober 2016 om opprettelse av 2016-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91
Regulation (EU) 2016/1724 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 amending Regulation (EC) No 471/2009 on Community statistics relating to external trade with non-member countries as regards conferring of delegated and implementing powers upon the Commission for the adoption of certain measures
Verordnung (EU) 2016/1724 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels mit Drittländern hinsichtlich der Übertragung von delegierten Befugnissen und...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1724 frá 14. september 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 471/2009 um hagskýrslur Bandalagsins um utanríkisverslun við lönd utan Bandalagsins að því er varðar að fela framkvæmdastjórninni framselt vald og framkvæmdarvald til að...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1724 av 14. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 471/2009 om fellesskapsstatistikk over handelen med tredjestater med hensyn til tildeling av delegert myndighet og gjennomføringsmyndighet til Kommisjonen for vedtakelse av...
D045811/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1253 of 29 July 2016 amending Regulation (EU) No 92/2010 as regards the data exchange between customs authorities and national statistical authorities and the compilation of statistics
Durchführungsverordnung (EU) 2016/1253 der Kommission vom 29. Juli 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 92/2010 hinsichtlich des Datenaustauschs zwischen den Zollbehörden und den nationalen statistischen Stellen und der Erstellung von Statistiken
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1253 frá 29. júlí 2016 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 92/2010 að því er varðar upplýsingaskipti milli tollyfirvalda og innlendra hagskýrsluyfirvalda og samantekt hagskýrslna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1253 av 29. juli 2016
C(2016)3515
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1851 of 14 June 2016 adopting the programme of ad hoc modules, covering the years 2019, 2020 and 2021, for the labour force sample survey provided for by Council Regulation (EC) No 577/98
Delegierte Verordnung (EU) 2016/1851 der Kommission vom 14. Juni 2016 zur Annahme des die Jahre 2019, 2020 und 2021 umfassenden Programms von Ad-hoc-Modulen für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 577/98 des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1851 frá 14. júní 2016 um samþykkt áætlunar um viðhengi fyrir árin 2019, 2020 og 2021 fyrir vinnumarkaðskönnunina sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1851 av 14. juni 2016 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2019 til 2021 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98
COM(2014) 379
Regulation (EU) 2016/1013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 184/2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment
Verordnung (EU) 2016/1013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/1013 frá 8. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 184/2005 um hagskýrslugerð Bandalagsins að því er varðar greiðslujöfnuð, þjónustuviðskipti við útlönd og beina, erlenda fjárfestingu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1013 av 8. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 184/2005 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet
COM(2014) 724
Regulation 2016/792 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on harmonised indices of consumer prices and the house price index, and repealing Council Regulation (EC) No 2494/95
Verordnung (EU) 2016/792 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes und den Häuserpreisindex sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/792 frá 11. maí 2016 um samræmdar vísitölur neysluverðs og verðvísitölu húsnæðis og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 av 11. mai 2016 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindeksen og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2494/95
Commission Implementing Decision (EU) 2016/335 of 7 March 2016 granting derogations from Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts with regard to Spain, France, Italy and Cyprus
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/335 der Kommission vom 7. März 2016 zur Gewährung von Ausnahmeregelungen von der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen in Bezug auf Spanien, Frankreich, Italien...
D041161/02
Commission Regulation (EU) 2016/114 of 28 January 2016 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2017 list of target secondary variables on health and children's health
Verordnung (EU) 2016/114 der Kommission vom 28. Januar 2016 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) im Hinblick auf das Verzeichnis der sekundären...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/114 frá 28. janúar 2016 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 um hagskýrslur Bandalagsins um tekjur og lífskjör (EU-SILC) að því er varðar skrána fyrir 2017 yfir aukamarkbreytur varðandi heilbrigði og...
Kommisjonsforordning (EU) 2016/114 av 28. januar 2016 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2017 over sekundærmålvariabler for helse og barns helse
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/8 of 5 January 2016 specifying the technical characteristics of the 2017 ad hoc module on self-employment
Durchführungsverordnung (EU) 2016/8 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2017 über Selbstständigkeit
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/8 frá 5. janúar 2016 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2017 um sjálfstæða atvinnustarfsemi
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/8 av 5. januar 2016 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2017 om selvstendig næringsvirksomhet

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.