With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 26/01/99 relating to the application of Council Directive 72/166/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance agains civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure agains such liability (1999/103/EC).
Entscheidung der Kommission vom 26. Januar 1999 zur Durchführung der Richtlinie 72/166/EWG des Rates betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/103/EB frá 26. janúar 1999 varðandi beitingu tilskipunar ráðsins 72/166/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkja um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja, og til að kveða á um skyldu til að viðhalda vátryggingu gagnvart slíkri...
Kommisjonsvedtak 1999/103/EF av 26. januar 1999 om gjennomføring av rådsdirektiv 72/166/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll med at forsikringsplikten overholdes

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.