With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of 17 December 2009 on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register of road transport undertakings
Beschluss der Kommission vom 17. Dezember 2009 über Mindestanforderungen an die Daten, die in die einzelstaatlichen elektronischen Register der Kraftverkehrsunternehmen einzugeben sind
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. desember 2009 um lágmarkskröfur vegna gagna sem á að færa inn í rafræna landsskrá yfir flutningafyrirtæki á vegum (tilkynnt með númeri C(2009)9959) (2009/992/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 17. desember 2009 om minstekrav til dataene som skal registreres i det nasjonale elektroniske registeret for veitransportforetak (2009/992/EU)
Commission Decision 2009/959 of 14 December 2009 amending Decision 2007/230/EC on a form concerning social legislation relating to road transport activities
Beschluss der Kommission vom 14. Dezember 2009 zur Änderung der Entscheidung 2007/230/EG über ein Formblatt betreffend die Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 2009 um breytingu á ákvörðun 2007/230/EB um eyðublað varðandi ákvæði félagsmálalöggjafarinnar er varða flutninga á vegum (2009/959/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 14. desember 2009 om endring av kommisjonsvedtak 2007/230/EF om et skjema vedrørende bestemmelser på det sosiale området innen veitransport (2009/959/EU)
Commission Decision 2009/765/EC of 15 October 2009 concerning a request for exemption from the vehicle tax rules submitted by France pursuant to Article 6(2)(b) of Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures
Entscheidung der Kommission vom 15. Oktober 2009 betreffend einen Antrag Frankreichs auf Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 1999/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Erhebung von Gebühren für die...
Commission Decision 2009/750/EC of 6 October 2009 on the definition of the European Electronic Toll Service and its technical elements
Entscheidung der Kommission vom 6. Oktober 2009 über die Festlegung der Merkmale des europäischen elektronischen Mautdienstes und seiner technischen Komponenten (2009/750/EG)
Kommisjonsvedtak av 6. oktober 2009 om utforminga av den europeiske elektroniske bompengetenesta og dei tilhøyrande tekniske aspekta (2009/7550/EF)
Commission Decision 2009/810/EC of 22 September 2008 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council
Entscheidung der Kommission vom 22. September 2008 über das in Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates genannte Berichtsmuster (2009/810/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. september 2008 um útlit staðlaðs eyðublaðs sem um getur í 17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 561/2006 (2009/810/EB)
Kommisjonsvedtak av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006 (2009/810/EF)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.