With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D048508/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2242 of 9 December 2016 providing for the temporary marketing of seed of Hordeum vulgare L. variety Scrabble, not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2242 der Kommission vom 9. Dezember 2016 über das vorübergehende Inverkehrbringen von den Anforderungen der Richtlinie 66/402/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut von Hordeum vulgare L. der Sorte Scrabble
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2242 frá 9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs, Hordeum vulgare L. af yrkinu Scrabble, sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/402/EBE
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2242 av 9. desember 2016 om midlertidig markedsføring av frø fra Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF
D048507/01
Commission Implementing Decision (EU) 2016/2241 of 9 December 2016 providing for the temporary marketing of seed of certain varieties of the species Beta vulgaris L., not satisfying the requirements of Council Directive 2002/54/EC
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2241 der Kommission vom 9. Dezember 2016 über das vorübergehende Inverkehrbringen von den Anforderungen der Richtlinie 2002/54/EG des Rates nicht entsprechendem Saatgut einiger Sorten der Art Beta vulgaris L.
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2241 frá 9. desember 2016 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu fræs af tilteknum stofnum af tegundinni Beta vulgaris L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 2002/54/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2241 av 9. desember 2016 om midlertidig markedsføring av frø fra visse sorter av arten Beta vulgaris L. som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/54/EF
Commission Implementing Directive (EU) 2016/2109 of 1 December 2016 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/2109 der Kommission vom 1. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 66/401/EWG des Rates hinsichtlich der Aufnahme neuer Arten und der botanischen Bezeichnung der Art Lolium x boucheanum Kunth
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2109 frá 1. desember 2016 um breytingu á tilskipun ráðsins 66/401/EBE að því er varðar skráningu nýrra tegunda og grasafræðiheiti tegundarinnar Lolium x boucheanum Kunth
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF med hensyn til oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x boucheanum Kunth
D047312/02
Commission Implementing Directive (EU) 2016/1914 of 31 October 2016 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directive 2002/53/EC and Article 7 of Council Directive 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/1914 der Kommission vom 31. Oktober 2016 zur Änderung der Richtlinien 2003/90/EG und 2003/91/EG mit Durchführungsbestimmungen zu Artikel 7 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates und Artikel 7 der Richtlinie 2002/55/EG des Rates hinsichtlich der...
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1914 frá 31. október 2016 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er...
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/1914 av 31. oktober 2016 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for høvesvis artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar...
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1887 of 24 October 2016 laying down the standard requirements for submission by Member States of applications, reports and requests for payments for the plant health survey programmes
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1887 der Kommission vom 24. Oktober 2016 über Standardanforderungen an die Vorlage von Anträgen, Berichten und Anträgen auf Zahlungen durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Programme zur Überwachung der Pflanzengesundheit
D043928/02
Commission Implementing Decision (EU) 2016/320 of 3 March 2016 amending Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogues of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted
Durchführungsbeschluss (EU) 2016/320 der Kommission vom 3. März 2016 zur Änderung der Entscheidung 2004/842/EG über Durchführungsbestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Saatgut der Sorten genehmigen können, für die die Aufnahme in die...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/320 frá 3. mars 2016 um breytingu á ákvörðun 2004/842/EB um framkvæmdarreglur aðildarríkjanna við veitingu leyfis til að setja á markað fræ af yrkjum sem sótt hefur verið um skráningu fyrir í landsskrá yfir yrki nytjaplantna...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/320 av 3. mars 2016 om endring av vedtak 2004/842/EF om gjennomføringsregler som gjør det mulig for medlemsstatene å tillate markedsføring av frø som tilhører sorter som det er innlevert søknad om oppføring for på den nasjonale...
D043927/02
Commission Implementing Directive (EU) 2016/317 of 3 March 2016 amending Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC and 2002/57/EC as regards the official label of seed packages
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/317 der Kommission vom 3. März 2016 zur Änderung der Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG und 2002/57/EG des Rates im Hinblick auf das amtliche Etikett von Saatgutpackungen
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/317 frá 3. mars 2016 um breytingu á tilskipunum ráðsins 66/401/EBE, 66/402/EBE, 2002/54/EB, 2002/55/EB, 2002/56/EB og 2002/57/EB að því er varðar opinberan merkimiða á fræpakkningum
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/317 av 3. mars 2016 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF med hensyn til den offisielle etiketten for frøemballasje
D042915/02
Commission Implementing Directive (EU) 2016/11 of 5 January 2016 amending Annex II to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants
Durchführungsrichtlinie (EU) 2016/11 der Kommission vom 5. Januar 2016 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2002/57/EG des Rates über den Verkehr mit Saatgut von Öl- und Faserpflanzen
Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/11 frá 5. janúar 2016 um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 2002/57/EB um markaðssetningu olíu- og trefjaplöntufræs
Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/11 av 5. januar 2016 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.