With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

C(2019)5960
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1745 of 13 August 2019 supplementing and amending Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council as regards recharging points for L-category motor vehicles, shore-side electricity supply for inland waterway vessels, hydrogen supply for road transport and natural gas supply for road and waterborne transport and repealing Commission Delegated Regulation (EU) 2018/674
Delegierte Verordnung (EU) 2019/1745 der Kommission vom 13. August 2019 zur Ergänzung und Änderung der Richtlinie 2014/94/EUdes Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ladepunkte für Kraftfahrzeuge der Klasse L, die landseitige Stromversorgungfür Binnenschiffe, die...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1745 frá 13. ágúst 2019 um viðbætur við og breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/94/ESB að því er varðar hleðslustöðvar fyrir vélknúin ökutæki í L-flokki, afhendingu rafmagns frá landi fyrir skip í siglingum á...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1745 av 13. august 2019 om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU med hensyn til ladepunkter for motorvogner i gruppe L, landstrømforsyning til fartøyer for fart på innlands vannveier, hydrogenforsyning til...
D061921/01
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1094 of 17 June 2019 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1094 der Kommission vom 17. Juni 2019 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im Einklang mit der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenlandbestimmte Ausnahmen zu erlassen
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.