With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

COM(2018) 331
Regulation (EU) 2019/2115 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets - re MAR and Prospectus
Verordnung (EU) 2019/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 596/2014 und (EU) 2017/1129 zur Förderung der Nutzung von KMU-Wachstumsmärkten
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2115 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun 2014/65/ESB og reglugerðum (ESB) nr. 596/2014 og (ESB) 2017/1129 að því er varðar að stuðla að notkun vaxtarmarkaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er
COM(2018) 354
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector - Sustainable Finance Disclosure
Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 frá 27. nóvember 2019 um upplýsingagjöf tengda sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu
COM(2018) 355
Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks
Verordnung (EU) 2019/2089 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011 hinsichtlich EU-Referenzwerten für den klimabedingten Wandel, hinsichtlich auf das Übereinkommen von Paris abgestimmter EU-Referenzwerte sowie...
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2089 frá 27. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) 2016/1011 að því er varðar viðmiðanir ESB vegna loftslagstengdra umbreytinga, viðmiðanir ESB sem eru lagaðar að Parísarsamningnum og upplýsingagjöf um sjálfbærni fyrir...
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 av 27. november 2019 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaomstilling, EU-referanseverdier for tilpasning til Paris-avtalen og bærekraftsrelaterte opplysninger for referanseverdier
D063898/02
Commission implementing Regulation (EU) 2019/1979 of 26 November 2019 authorising the placing on the market of 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose mixture as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1979 der Kommission vom 26. November 2019 zur Genehmigung des Inverkehrbringens eines 2′-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemischs als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1979 frá 26. nóvember 2019 um leyfi til að setja á markað 2''-fúkósýllaktósa/dífúkósýllaktósa-blöndu sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1979 av 26. november 2019 om tillatelse til å bringe en blanding av 2''-fukosyllaktose og difukosyllaktose i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1964 of 26 November 2019 concerning the authorisation of L-lysine base, liquid, L-lysine monohydrochloride, liquid, L-lysine monohydrochloride, technically pure, and L-lysine sulphate as feed additives for all animal species
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1964 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von L-Lysin-Base (flüssig), L-Lysin-Monohydrochlorid(flüssig), L-Lysin-Monohydrochlorid (technisch rein) und L-Lysin-Sulfat als Zusatzstoffe in Futtermitteln für alle Tierarten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1964 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir fljótandi L-lýsínbasa, fljótandi L-lýsínmónóhýdróklóríði, tæknilega hreinu L-lýsínmónóhýdróklóríði og L-lýsínsúlfati sem fóðuraukefni fyrir allar dýrategundir
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1964 av 26. november 2019 om godkjenning av flytende L-lysin (base), flytende L-lysin-monohydroklorid, L-lysin-monohydroklorid (teknisk rent) og L-lysinsulfat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1965 of 26 November 2019 concerning the authorisation of sodium molybdate dihydrate as feed additive for sheep
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1965 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von Natriummolybdat-Dihydrat alsZusatzstoff in Futtermitteln für Schafe
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1965 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir natríummólýbdatdíhýdrati sem fóðuraukefni fyrir sauðfé
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1965 av 26. november 2019 om godkjenning av natriummolybdat-dihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1977 of 26 November 2019 concerning the authorisation of phenylmethanethiol, benzyl methyl sulfide, sec-pentylthiophene, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal and 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone as feed additives for cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1977 der Kommission vom 26. November 2019 zur Zulassung von Phenylmethanthiol, Benzylmethylsulfid, sec-Pentylthiophen, Tridec-2-enal, 12-Methyltridecanal, 2,5-Dimethylphenol, Hexa-2(trans),4(trans)-dienal und 2-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1977 frá 26. nóvember 2019 um leyfi fyrir fenýlmetanþíóli, bensýlmetýlsúlfíði, sek-pentýlþíófeni, trídek-2-enali, 12-metýltrídekanali, 2,5-dímetýlfenóli, hexa-2(trans),4(trans)-díenali og 2-etýl-4-hýdroxý-5-metýl-3(2H)-...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 2019 om godkjenning av fenylmetantiol, benzylmetylsulfid, 2-pentyltiofen, tridek-2-enal, 12-metyltridekanal, 2,5-dimetylfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som...
Commission Regulation (EU) 2019/2146 of 26 November 2019 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics
Verordnung (EU) 2019/2146 der Kommission vom 26. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des EuropäischenParlaments und des Rates über die Energiestatistik hinsichtlich der Durchführung von Aktualisierungen für die jährlichen,monatlichen und monatlich zu...
D063899/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1976 of 25 November 2019 authorising the placing on the market of Phenylcapsaicin as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1976 der Kommission vom 25. November 2019 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Phenylcapsaicin als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Änderung der...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1976 frá 25. nóvember 2019 um leyfi til að setja á markað fenýlkapsaísín sem nýfæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2283 og um breytingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2470
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1976 av 25. november 2019 om tillatelse til å bringe fenylkapsaicin i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU...
D063853/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2130 of 25 November 2019 establishing detailed rules on the operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks and physical checks on animals and goods subject to official controls at border control posts
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2130 der Kommission vom 25. November 2019 zur Festlegung ausführlicher Vorschriften über die während und nach Dokumentenprüfungen, Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen bei Tieren und Waren, die amtlichen Kontrollen an den...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2130 frá 25. nóvember 2019 um að koma á ítarlegum reglum um þá starfsemi sem á að fara fram á meðan og á eftir sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi dýra og vara sem falla undir opinbert eftirlit á...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2130 av 25. november 2019 om fastsettelse av nærmere regler for de oppgavene som skal utføres under og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll av dyr og varer som omfattes av offentlig kontroll på...
D063852/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2129 of 25 November 2019 establishing rules for the uniform application of frequency rates for identity checks and physical checks on certain consignments of animals and goods entering the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2129 der Kommission vom 25. November 2019 zur Festlegung von Bestimmungen für die einheitliche Anwendung der Häufigkeitsraten für Nämlichkeitskontrollen und Warenuntersuchungen bei bestimmten Sendungen von Tieren und Waren, die in die Union...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2129 frá 25. nóvember 2019 um að koma á reglum um samræmda beitingu að því er varðar tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi tiltekinna sendinga af dýrum og vörum sem koma inn til Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 av 25. november 2019 om fastsettelse av regler for en ensartet anvendelse av hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av visse forsendelser av dyr og varer som innføres til Unionen
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1947 of 22 November 2019 concerning the authorisation of cassia gum as a feed additive for cats and dogs
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1947 der Kommission vom 22. November 2019 zur Zulassung von Cassiagummi als Zusatzstoff in Futtermitteln für Katzen und Hunde
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1947 frá 22. nóvember 2019 um leyfi fyrir kassíugúmmíi sem fóðuraukefni fyrir ketti og hunda
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1947 av 22. november 2019 om godkjenning av kasjagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/411 of 19 November 2019 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages
Delegierte Verordnung (EU) 2020/411 der Kommission vom 19. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe bezüglich der Sicherheitsanforderungen an in der Inlandfahrt...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/411 frá 19. nóvember 2019 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðins 2009/45/EB um öryggisreglur og -staðla fyrir farþegaskip að því er varðar öryggiskröfur fyrir farþegaskip í innanlandssiglingum
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/411 av 19. november 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip, med hensyn til sikkerhetskrav for passasjerskip i innenriksfart
D063178/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2007 of 18 November 2019 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products and hay and straw subject to official controls at border control posts and amending Decision 2007/275/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/… der Kommission vom 18. November 2019 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zurVerordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liste der Tiere, der Erzeugnisse tierischenUrsprungs, des Zuchtmaterials,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2007 frá 18. nóvember 2019 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 að því er varðar skrár yfir dýr, afurðir úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir og hey og hálm...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2007 av 18. november 2019 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter...
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1916 of 15 November 2019 laying down detailed provisions as regards the use of rear aerodynamic devices pursuant to Council Directive 96/53/EC
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1916 der Kommission vom 15. November 2019 mit Durchführungsbestimmungen für die Verwendung von aerodynamischen Luftleiteinrichtungen am hinteren Teil von Fahrzeugen gemäß der Richtlinie 96/53/EG des Rates
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1916 frá 15. nóvember 2019 um ítarleg ákvæði varðandi búnað á afturhluta ökutækja sem dregur úr loftnúningsviðnámi samkvæmt tilskipun ráðsins 96/53/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1916 av 15. november 2019 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om bruk av aerodynamiske innretninger bak i henhold til rådsdirektiv 96/53/EF
D063012/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2128 of 12 November 2019 establishing the model official certificate and rules for issuing official certificates for goods which are delivered to vessels leaving the Union and intended for ship supply or consumption by the crew and passengers, or to NATO or a United States’ military base
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2128 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung des Musters der amtlichen Bescheinigung und der Vorschriften für die Ausstellung amtlicher Bescheinigungen für Waren, die an Schiffe geliefert werden, die die Union verlassen, und die für...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2128 frá 12. nóvember 2019 um að koma á fyrirmynd að opinberu vottorði ásamt reglum um útgáfu opinberra vottorða fyrir vörur sem eru afhentar til skipa sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips eða til neyslu...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2128 av 12. november 2019 om fastsettelse av malen for offisielt sertifikat og regler for utstedelse av offisielle sertifikater for varer som leveres til fartøyer som forlater Unionen og er beregnet på forsyning til skip eller...
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1226 of 12 November 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council and laying down regulatory technical standards specifying the information to be provided in accordance with the STS notification requirements
Delegierte Verordnung (EU) 2020/1226 der Kommission vom 12. November 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Spezifizierung der gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung zu...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1227 of 12 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to templates for the provision of information in accordance with the STS notification requirements
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1227 der Kommission vom 12. November 2019 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen gemäß den Anforderungen an die STS-Meldung
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1881 of 8 November 2019 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify the substance diflubenzuron as regards its maximum residue limit
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1881 der Kommission vom 8. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 37/2010 in Bezug auf die Einstufung des Stoffs Diflubenzuron hinsichtlich der Rückstandshöchstmenge
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1881 frá 8. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 37/2010 til að flokka efnið díflúbensúrón með tilliti til hámarksgildis leifa
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1881 av 8. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 for å klassifisere stoffet diflubenzuron med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder
D057573/04
Commission Regulation (EU) 2019/1869 of 7 November 2019 amending and correcting Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for certain undesirable substances in animal feed
Verordnung (EU) 2019/1869 der Kommission vom 7. November 2019 zur Änderung und Berichtigung von Anhang I der Richtlinie 2002/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an bestimmten unerwünschten Stoffen in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1869 frá 7. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/32/EB að því er varðar hámarksgildi fyrir tiltekin óæskileg efni í fóðri
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til øvre grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer
D060605/03
Commission Regulation (EU) 2019/1901 of 7 November 2019 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus
Verordnung (EU) 2019/1901 der Kommission vom 7. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 hinsichtlich der Höchstgehalte an Citrinin in Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Reis, der durch den Schimmelpilz Monascus purpureus fermentiert wurde
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1901 frá 7. nóvember 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir sítrínín í fæðubótarefnum sem eru að stofni til úr hrísgrjónum gerjuðum með rauðu geri (Monascus purpureus)
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus)
D061419/02
Commission Regulation (EU) 2019/1871 of 7 November 2019 on reference points for action for non-allowed pharmacologically active substances present in food of animal origin and repealing Decision 2005/34/EC
Verordnung (EU) 2019/1871 der Kommission vom 7. November 2019 betreffend die Referenzwerte für Maßnahmen für nicht zulässige pharmakologisch wirksame Stoffe, die in Lebensmitteln tierischen Ursprungs enthalten sind, und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/34/EG
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1871 frá 7. nóvember 2019 um viðmiðunarpunkta fyrir aðgerðir vegna óleyfilegra lyfjafræðilegra virkra efna sem eru fyrir hendi í matvælum úr dýraríkinu og um niðurfellingu á ákvörðun 2005/34/EB
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1871 av 7. november 2019 om referanseverdier for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse og om oppheving av vedtak 2005/34/EF
D060604/05
Commission Regulation (EU) 2019/1870 of 7 November 2019 amending and correcting Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs
Verordnung (EU) 2019/1870 der Kommission vom 7. November 2019 zur Änderung und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 in Bezug auf die Höchstgehalte an Erucasäure und Blausäure in bestimmten Lebensmitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1870 frá 7. nóvember 2019 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 að því er varðar hámarksgildi fyrir erúkasýru og blásýru í tilteknum matvælum
Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
D063011/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1873 of 7 November 2019 on the procedures at border control posts for a coordinated performance by competent authorities of intensified official controls on products of animal origin, germinal products, animal by-products and composite products
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1873 der Kommission vom 7. November 2019 über die Verfahren für die koordinierte Durchführung verstärkter amtlicher Kontrollen bei Erzeugnissen tierischen Ursprungs, Zuchtmaterial, tierischen Nebenprodukten und zusammengesetzten Erzeugnissen...
Framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1873 frá 7. nóvember 2019 um málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om framgangsmåtene for vedkommende myndigheters samordnede gjennomføring av skjerpet offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, formeringsmateriale, animalske biprodukter og sammensatte...
D064316/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1872 of 7 November 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Japan in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2019/1872 der Kommission vom 7. November 2019 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 798/2008 in Bezug auf den Eintrag für Japan in der Liste von Drittländern, Gebieten, Zonen und Kompartimenten, aus denen bestimmte Geflügelwaren in die...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.