With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 1999/48/EC of 21 May 1999 amending for the second time to technical progress Council Directive 96/49/EC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail.
Richtlinie 1999/48/EG der Kommission vom 21. Mai 1999 zur zweiten Anpassung der Richtlinie 96/49/EG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/48/EB frá 21. maí 1999 um aðlögun öðru sinni að tækniframförum á tilskipun ráðsins 96/49/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna að því er varðar flutninga á hættulegum farmi með járnbrautum
Kommisjonsdirektiv 1999/48/EF av 21. mai 1999 om andre tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods
Directive 1999/33/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 67/548/EEC as regards the labelling of certain dangerous substances in Austria and Sweden
Richtlinie 1999/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 67/548/EWG des Rates hinsichtlich der Kennzeichnung bestimmter gefährlicher Stoffe in Österreich und Schweden
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/33/EB frá 10. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 67/548/EBE að því er varðar merkingu tiltekinna hættulegra efna í Austurríki og Svíþjóð
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF av 10. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF med hensyn til merking av visse farlige stoffer i Østerrike og Sverige
Directive 1999/34/EC of the European Parliament and the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
Richtlinie 1999/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/34/EB frá 10. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 85/374/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum vörum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF av 10. mai 1999 om endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar
Commission Directive 1999/39/EC of 6 May 1999 amending Directive 96/5/EC on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children
Richtlinie 1999/39/EG der Kommission vom 6. Mai 1999 zur Änderung der Richtlinie 96/5/EG über Getreidebeikost und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder
Kommisjonsdirektiv 1999/39/EF av 6. mai 1999 om endring av direktiv 96/5/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn
Commission Directive 1999/40/EC of 6 May 1999 adapting to technical progress Council Directive 79/622/EEC relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors ( static testing)
Richtlinie 1999/40/EG der Kommission vom 6. Mai 1999 zur Anpassung der Richtlinie 79/622/EWG des Rates über Umsturzschutzvorrichtungen für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern an den technischen Fortschritt (statische Prüfungen)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/40/EB frá 6. maí 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 79/622/EBE varðandi veltigrindur á landbúnaðardráttarvélum á hjólum (kyrrstöðuprófun)
Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF av 6. mai 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/622/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving)
COM(1998) 071
Council Directive 1999/35 of 29 April 1999 on a system of mandatroy surveys for the safe operation of regular ro-ro ferry and high-speed passenger craft services
Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr
Tilskipun ráðsins 1999/35/EB frá 29. apríl 1999 um kerfi lögboðinna skoðana til að stuðla að öruggum rekstri ekjuferja og háhraðafarþegafara í áætlunarferðum
Rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på sikker drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk
COM(1996) 674
Council Directive 1999/36/EC of 29 April 1999 on transportable pressure equipment
Richtlinie 1999/36/EG des Rates vom 29. April 1999 über ortsbewegliche Druckgeräte
Tilskipun ráðsins 1999/36/EB frá 29. apríl 1999 um færanlegan þrýstibúnað
Rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 om transportabelt trykkutstyr
COM(1997) 248
Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 1999/37/EG des Rates vom 29. April 1999 über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge
Tilskipun ráðsins 1999/37/EB frá 29. apríl 1999 um skráningarskjöl fyrir ökutæki
Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. april 1999 om registreringsdokumenter for kjøretøyer
COM(1998) 170
Council Directive 1999/38/EC of 29 April 1999 amending for the second time Directive 90/394/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens at work
Richtlinie 1999/38/EG des Rates vom 29. April 1999 zur zweiten Änderung der Richtlinie 90/394/EWG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene bei der Arbeit und zu ihrer Ausdehnung auf Mutagene
Tilskipun ráðsins 1999/38/EB frá 29. apríl 1999 um aðra breytingu á tilskipun 90/394/EBE um verndun starfsmanna gegn áhættu vegna áhrifa af krabbameinsvöldum á vinnustað og rýmkun hennar þannig að hún nái til stökkbreytivalda
Rådsdirektiv 1999/38/EF av 29. april 1999 om andre endring av direktiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet, og om utviding av direktivet til å omfatte mutagen
COM(1999) 116
Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien
Tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 1999 um urðun úrgangs
Rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av avfall
COM(1997) 088
Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC
Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG
Tilskipun ráðsins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis og breytingu á tilskipun 93/12/EBE
Rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende drivstoff og om endring av direktiv 93/12/EØF
Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 1999/29/EG des Rates vom 22. April 1999 über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 1999/29/EB frá 22. apríl 1999 um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 1999/29/EF av 22. april 1999 om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer
COM(1997) 500
Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air.
Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft
Tilskipun ráðsins 1999/30/EB frá 22. apríl 1999 um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og efnisagnir og blý í andrúmsloftinu
Rådsdirektiv 1999/30/EF av 22. april 1999 om grenseverdier for svoveldioksid, nitrogendioksid og nitrogenoksider, partikler og bly i omgivelsesluft
Commission Directive 1999/28/EC of 21 April 1999 amending the Annex to Council Directive 92/14/EEC on the limitation of the operation of aeroplanes covered by Part II, chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988)
Richtlinie 1999/28/EG der Kommission vom 21. April 1999 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 92/14/EWG des Rates zur Einschränkung des Betriebs von Flugzeugen des Teils II Kapitel 2 Band 1 des Anhangs 16 zum Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt, 2. Ausgabe (1988)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/28/EB frá 21. apríl 1999 um breytingu á viðaukanum við tilskipun ráðsins 92/14/EBE um skorður við notkun flugvéla sem falla undir 1. bindi, II. hluta, 2. kafla í 16. viðauka samþykktar um alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988)
Kommisjonsdirektiv 1999/28/EF av 21. april 1999 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 92/14/EØF om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1988)
Commission Directive 1999/26/EC of 20 April 1999 adapting to technical progress Council Directive 93/94/EEC relating to the space for mounting the rear registration plate of two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/26/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/94/EWG des Rates über die Anbringungsstelle des amtlichen Kennzeichens an der Rückseite von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/26/EB frá 20. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/94/EBE um flöt fyrir aftara skráningarmerki á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/26/EF av 20. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/94/EØF om plassering av bakre kjennemerke på motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 1999/27/EC of 20 April 1999 establishing Community methods of analysis for the determination of amprolium, diclazuril and carbadox in feedingstuffs and amending Directives 71/250/EEC, 73/46/EEC and repealing Directive 74/203/EEC
Richtlinie 1999/27/EG der Kommission vom 20. April 1999 zur Festlegung gemeinschaftlicher Analysemethoden für die Bestimmung von Amprolium, Diclazuril und Carbadox in Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinien 71/250/EWG und 73/46/EWG und zur Aufhebung der Richtlinie 74/...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/27/EB frá 20. apríl 1999 um að taka upp í bandalaginu greiningaraðferðir til að ákvarða amprólíum, díklasúríl og karbadox í fóðri og um breytingu á tilskipun 71/250/EBE, 73/46/EBE og niðurfellingu á tilskipun 74/203/EBE
Kommisjonsdirektiv 1999/27/EF av 20. april 1999 om fastsettelse av analysemetoder i Fellesskapet for bestemmelse av amprolium, diclazuril og karbadoks i fôrvarer og om endring av direktiv 71/250/EØF og 73/46/EØF og oppheving av direktiv 74/203/EØF
Commission Directive 1999/23/EC adapting to technical progress Council Directive 93/33/EEC on protective devices intended to prevent the unauthorised use of two- or three-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/23/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/33/EWG des Rates über die Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung von zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/23/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/33/EBE varðandi varnarbúnað til að hindra óleyfilega notkun vélknúinna ökutækja sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/23/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/33/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner med to eller tre hjul
Commission Directive 1999/24/EC adapting to technical progress Council Directive 93/32/EEC on passenger hand-holds on two-wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/24/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/32/EWG des Rates über die Halteeinrichtung für Beifahrer von zweirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/24/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/32/EBE um handföng fyrir farþega á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/24/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/32/EØF om sikringsutstyr for passasjerer på motorvogner med to hjul
Commission Directive 1999/25/EC adapting to technical progress Council Directive 93/34/EEC on statuary markings for two- or threee wheel motor vehicles
Richtlinie 1999/25/EG der Kommission vom 9. April 1999 zur Anpassung der Richtlinie 93/34/EWG des Rates über vorgeschriebene Angaben an zweirädrigen oder dreirädrigen Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/25/EB frá 9. apríl 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 93/34/EBE varðandi lögboðnar áletranir á vélknúnum ökutækjum sem eru á tveimur eða þremur hjólum
Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF av 9. april 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul
COM(1997) 257
Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra
Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar
Commission Directive 1999/21/EC of 25 March 1999 on dietary foods for special medical purposes
Richtlinie 1999/21/EG der Kommission vom 25. März 1999 über diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/21/EB frá 25. mars 1999 um sérfæði sem er notað í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi
Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål
COM(1998) 438
Council Directive 1999/20/EC of 22 march 1999 amending Directives 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs, 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition, 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition and 95/69/EC laying down the conditions and arrangements for approving and registering certain establishments and intermediaries operating in the animal feed sector
Richtlinie 1999/20/EG des Rates vom 22. März 1999 zur Änderung der Richtlinien 70/524/EWG über Zusatzstoffe in der Tierernährung, 82/471/EWG über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung, 95/53/EG mit Grundregeln für die Durchführung der amtlichen Futtermittelkontrollen und...
Tilskipun ráðsins 1999/20/EB frá 22. mars 1999 um breytingu á tilskipun 70/524/EBE um aukefni í fóðri, tilskipun 82/471/EBE um ákveðnar afurðir í dýrafæðu, tilskipun 95/53/EB um meginreglur um tilhögun opinbers eftirlits með dýrafóðri og tilskipun 95/69/EB um skilyrði og...
Rådsdirektiv 1999/20/EF av 22. mars 1999 om endring av direktiv 70/524/EF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer, 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet og 95/69/EF om...
Commission Directive 1999/17/EC adapting to technical progress Council Directive 76/761/EEC relating to motor vehicle headlamps which function as main -beam and/or dipped-beam headlamps and to incandescent electric filament lamps for such headlamps
Richtlinie 1999/17/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/761/EWG des Rates über Kraftfahrzeugscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/17/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/761/EBE varðandi aðalljós vélknúinna ökutækja sem virka sem háljós og/eða lágljós og varðandi glóðarþráðarperu fyrir slík aðalljós
Kommisjonsdirektiv 1999/17/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/761/EØF med hensyn til frontlykter for fjernlys og/eller nærlys på motorvogner, og om elektriske glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/18/EC adapting to technical progress Council Directive 76/762/EEC relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps
Richtlinie 1999/18/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Anpassung der Richtlinie 76/762/EWG des Rates über Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und über Glühlampen für diese Scheinwerfer an den technischen Fortschritt.
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/18/EB frá 18. mars 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 76/762/EBE varðandi þokuljósker að framan á vélknúnum ökutækjum og glóðarþráðarperur fyrir slík ljósker
Kommisjonsdirektiv 1999/18/EF av 18. mars 1999 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/762/EØF om lykter for tåkelys foran på motorvogner og om glødelamper for slike lykter
Commission Directive 1999/19/EC of 18 March 1999 amending Council Directive 97/70/EC setting up harmonised safety regime for fishing vessels of 24 meters in length and over
Richtlinie 1999/19/EG der Kommission vom 18. März 1999 zur Änderung der Richtlinie 97/70/EG des Rates über eine harmonisierte Sicherheitsregelung für Fischereifahrzeuge von 24 Meter Länge und mehr
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/19/EB frá 18. mars 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 97/70/EB um að setja samræmdar reglur um öryggi fiskiskipa sem eru 24 metrar að lengd og lengri
Kommisjonsdirektiv 1999/19/EF av 18. mars 1999 om endring av rådsdirektiv 97/70/EF om opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.