With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision 2001/204/EC of 8 March 2001 supplementing Directive 90/219/Eec as regards the criteria for establishing the safety, for human health and the environment, of types of genetically modified micro-organisms
Entscheidung des Rates vom 8. März 2001 zur Ergänzung der Richtlinie 90/219/EWG hinsichtlich der Kriterien für die Feststellung, ob Typen genetisch veränderter Mikroorganismen sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind (2001/204/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/204/EB frá 8. mars 2001 um viðbót við tilskipun 90/219/EBE að því er varðar viðmiðanir til að ákvarða hvort tilteknar erfðabreyttar örverur séu öruggar með tilliti til heilbrigðis manna og umhverfis
Rådsvedtak 2001/204/EF av 8. mars 2001 om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Commission Decision 2001/188/EC of 28 February 2001 amending for the sixth time Decision 95/124/EC establishing the list of approved fish farms in Germany
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2001 zur sechsten Änderung der Entscheidung 95/124/EG über das Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Deutschland (2001/188/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/188/EB frá 28. febrúar 2001 um sjöttu breytingu á ákvörðun 95/124/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Þýskalandi
Kommisjonsvedtak 2001/188/EF av 28. februar 2001 om sjette endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland
Commission Decision 2001/165/EC of 27 February 2001 amending as regards hydrolysed proteins Decision 2001/9/EC concerning control measures required for the implementation of Council Decision 2000/766/EC concerning certain protection measures with regard to transmissible spongiform encephalopathies and the feeding of animal protein
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2001 zur Änderung, in Bezug auf hydrolysierte Proteine, der Entscheidung 2001/9/EG über Kontrollmaßnahmen zur Umsetzung der Entscheidung 2000/766/EG des Rates über Schutzmaßnahmen in Bezug auf die transmissiblen spongiformen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/165/EB frá 27. febrúar 2001 um breytingu að því er varðar vatnsrofin prótín á ákvörðun 2001/9/EB um tilskildar eftirlitsráðstafanir við framkvæmd á ákvörðun ráðsins 2000/766/EB um tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi heila hrörnunar...
Kommisjonsvedtak 2001/165/EF av 27. februar 2001 om endring med hensyn til hydrolysert protein av kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform...
Commission Decision 2001/185/EC of 27 February 2001 amending for the third time Decision 96/233/EC establishing the list of approved fish farms in Denmark
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2001 zur dritten Änderung der Entscheidung 96/233/EG mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Dänemark (2001/185/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/185/EB frá 27. febrúar 2001 um þriðju breytingu á ákvörðun 96/233/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Danmörku
Kommisjonsvedtak 2001/185/EF av 27. februar 2001 om tredje endring av vedtak 96/233/ef om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark
Commission Decision 2001/187/EC of 27 February 2001 amending Decision 98/357/EC establishing the list of approved fish farms in Italy
Entscheidung der Kommission vom 27. Februar 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/357/EG mit dem Verzeichnis der in Italien zugelassenen Fischzuchtbetriebe (2001/187/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/187/EB frá 27. febrúar 2001 um breytingu á ákvörðun 98/357/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar á Ítalíu
Kommisjonsvedtak 2001/187/EF av 27. februar 2001 om endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av listen over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia
Decision No 521/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 extending certain programmes of Community action in the field of public health adopted by Decisions No 645/96/EC, No 646/96/EC, No 647/96/EC, No 102/97/EC, No 1400/97/EC and No 1296/1999/EC and amending those Decisions
Beschluss Nr. 521/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 zur Verlängerung bestimmter Aktionsprogramme der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die mit den Beschlüssen Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG, Nr. 647/96/EG, Nr. 102/97/EG, Nr....
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 521/2001/EB frá 26. febrúar 2001 um að víkka út tilteknar áætlanir í aðgerðum bandalagsins á sviði almannaheilbrigðis, sem voru samþykktar með ákvörðunum nr. 645/96/EB, 646/96/EB, 647/96/EB, 102/97/EB, 1400/97/EB og 1296/1999/EB og um...
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 521/2001/EF av 26. februar 2001 om lenging og endring av visse fellesskapshandlingsprogram i samband med innsatsen for folkehelsa, som vart vedtekne ved avgjerd nr. 645/96/EF, nr. 646/96/EF, nr. 647/96/EF, nr. 102/97/EF, nr. 1400/97/EF og nr...
Commission Decision 2001/183/EC of 22 February 2001 laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of certain fish diseases and repealing Decision 92/532/EEC
Entscheidung der Kommission vom 22. Februar 2001 zur Festlegung der Probenahmepläne und Diagnoseverfahren zur Erkennung und zum Nachweis bestimmter Fischseuchen und zur Aufhebung der Entscheidung 92/532/EWG (2001/183/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/183/EB frá 22. febrúar 2001 um sýnatökuáætlanir og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á tilteknum fisksjúkdómum og um að fella úr gildi ákvörðun 92/532/EBE
Kommisjonsvedtak 2001/183/EF av 22. februar 2001 om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer, og om oppheving av vedtak 92/532/EØF
Commission decision 2001/157/EC of 12 February 2001 amending Decision 98/488/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to soil improvers.
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/488/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserungsmittel (2001/157/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/157/EB frá 12. febrúar 2001 um breytingu á ákvörðun 98/488/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti
Kommisjonsvedtak 2001/157/EF av 12. februar 2001 om endring av vedtak 98/488/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel
Commission Decision 2001/159/EC of 12 February 2001 amending for the fifth time Decision 95/473/EC establishing the list of approved fish farms in France
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur fünften Änderung der Entscheidung 95/473/EG mit dem Verzeichnis der zugelassenen Fischzuchtbetriebe in Frankreich (2001/159/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/159/EB frá 12. febrúar 2001 um fimmtu breytingu á ákvörðun 95/473/EB um skrá yfir viðurkenndar fiskeldisstöðvar í Frakklandi
Kommisjonsvedtak 2001/159/EF av 12. februar 2001 om femte endring av vedtak 95/473/EF om utarbeiding av lista over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike
Commission Decision 2001/139/EC of 12 February 2001 amending for the fourth time Decision 93/74/EEC concerning the status of Denmark with regard to infectious haematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur vierten Änderung der Entscheidung 93/74/EWG betreffend den Status von Dänemark im Hinblick auf die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (2001/139/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/139/EB frá 12. febrúar 2001 um fjórðu breytingu á ákvörðun 93/74/EBE um viðurkenningu Danmerkur með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríu-blóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 2001/139/EF av 12. februar 2001 om fjerde endring av vedtak 93/74/EØF om danmarks status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi
Commission Decision 2001/140/EC of 12 February 2001 approving the plan presented by Austria for the eradication of classical swine fever in feral pigs in the Province of Lower Austria
Entscheidung der Kommission vom 12. Februar 2001 zur Genehmigung des von Österreich vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im Bundesland Niederösterreich (2001/140/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/140/EF av 12. februar 2001 om godkjenning av den planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich
Commission Decision 2001/138/EC of 9 February 2001 establishing protection and surveillance zones in the Community in relation with bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 9. Februar 2001 zur Einrichtung von Schutz- und Kontrollzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit in der Gemeinschaft (2001/138/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/138/EF av 9. februar 2001 om opprettelse av verne- og overvåkingssoner i Fellesskapet i forbindelse med Blue Tongue
COMMISSION DECISION of 25 January 2001 deferring for certain transportable pressure equipment the date of implementation of Council Directive 1999/36/EC
Entscheidung der Kommission vom 25. Januar 2001 zur Verschiebung des Anwendungsdatums der Richtlinie 1999/36/EG des Rates über ortsbewegliche Druckgeräte hinsichtlich bestimmter Geräte (2001/107/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/107/EB frá 25. janúar 2001 um frestun, með tillti til tiltekins færanlegs þrýstibúnaðar, á þeim degi sem tilskipun ráðsins 1999/36/EB kemur til framkvæmda
Kommisjonsvedtak 2001/107/EF av 25. januar 2001 om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr
Commission Decision 2001/106/EC of 24 January 2001 establishing a model for the lists of units approved by Member States for intra-Community trade in live animals, semen and embryos and the rules applying to the transmission of these lists to the Commission
Entscheidung der Kommission vom 24. Januar 2001 zur Festlegung eines Musters für die Listen der Stellen, die von den Mitgliedstaaten für den innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren, Samen und Embryonen zugelassen sind, und der Vorschriften für die Übermittlung dieser...
Kommisjonsvedtak 2001/106/EF av 24. januar 2001 om fastsettelse av en modell for listene over enheter som er godkjent av medlemsstatene for handel med levende dyr, sæd og embryoer innenfor Fellesskapet, og om reglene som gjelder oversendelse av disse listene til Kommisjonen
Commission Decision 2001/100/EC of 22 January 2001 amending for the third time Decision 95/125/EC on the status of France as regards infectious hematopoietic necrosis and viral haemorrhagic septicaemia
Entscheidung der Kommission vom 22. Januar 2001 zur dritten Änderung der Entscheidung 95/125/EG in Bezug auf den Status Frankreichs betreffend die infektiöse hämatopoetische Nekrose und die virale hämorrhagische Septikämie (2001/100/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/100/EB frá 22. janúar 2001 um þriðju breytingu á ákvörðun 95/125/EB um stöðu Frakklands með tilliti til smitandi blóðmyndandi frumudauða og bakteríu-blóðeitrunar
Kommisjonsvedtak 2001/100/EF av 22. januar 2001 om tredje endring av vedtak 95/125/EF om statusen for Frankrike med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 17 February 2022