With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2557/2001 of 28 December amending Annex V of Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, into and out of the European Community
Verordnung (EG) Nr. 2557/2001 der Kommission vom 28. Dezember 2001 zur Änderung des Anhangs V der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2557/2001 frá 28. desember 2001 um breytingu á V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2557/2001 av 28. desember 2001 om endring av vedlegg V i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap
Commission Regulation (EC) No 2589/2001 of 27 December 2001 amending Regulation (EEC) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91
Verordnung (EG) Nr. 2589/2001 der Kommission vom 27. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 94/92 mit Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Einfuhren aus Drittländern gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2589/2001 frá 27. desember 2001 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 94/92 um nákvæmar reglur um innflutning frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2589/2001 av 27. desember 2001 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91
Directive 2001/116/EC of 20 December 2001 adapting to technical progress Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to type approval of motor vehicles and their trailers
Richtlinie 2001/116/EG der Kommission vom 20. Dezember 2001 zur Anpassung der Richtlinie 70/156/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/116/EB frá 20. desember 2001 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 70/156/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 2001/116/EF av 20. desember 2001 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere
Commission Regulation (EC) No 204/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community
Verordnung (EG) Nr. 204/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des Rates betreffend die statistische Güterklassifikation in Verbindung mit den Wirtschaftszweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 204/2002 frá 19. desember 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir atvinnugreinum (CPA)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2002 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap
COM(2001) 339
Directive 2001/106/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 amending Council Directive 95/21/EC concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (Port State control).
Richtlinie 2001/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 95/21/EG des Rates zur Durchsetzung internationaler Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzung und die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/106/EB frá 19. desember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 95/21/EB um hvernig alþjóðlegum stöðlum um öryggi skipa, mengunarvarnir, aðbúnað og vinnuskilyrði um borð í þeim er framfylgt (hafnarríkiseftirlit) að því er varðar skip sem...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/106/EF av 19. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i...
Commission Regulation (EC) No 2491/2001 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2491/2001 der Kommission vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2491/2001 frá 19. desember 2001 um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2491/2001 av 19. desember 2001 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler
Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2001 on cross-border payments in euro
Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 2001 über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2560/2001 frá 19. desember 2001 um greiðslur yfir landamæri í evrum
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av 19. desember 2001 om betalinger i euro på tvers av landegrensene
Council Regulation (EC) No 2584/2001 of 19 December 2001 amending Annexes I and III of Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Verordnung (EG) Nr. 2584/2001 des Rates vom 19. Dezember 2001 zur Änderung der Anhänge I und III der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zur Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen...
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2584/2001 frá 19. desember 2001 um breytingu á I. og III. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu
Rådsforordning (EF) nr. 2584/2001 av 19. desember 2001 om endring av vedlegg I og III til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
Commission Decision 2001/897/EC of 12 December 2001 setting out the arrangements for Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of certain plants under Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/402/EEC, 66/403/EEC, 68/193/EEC, 69/208/EEC, 70/458/EEC and 92/33/EEC
Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2001 mit Verfahrensvorschriften für gemeinschaftliche Vergleichsprüfungen und -tests mit Saat- und Pflanzgut von bestimmten Pflanzen gemäß den Richtlinien 66/400/EWG, 66/401/EWG, 66/402/EWG, 66/403/EWG, 68/193/EWG, 69/208/EWG, 70/458/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/897/EB frá 12. desember 2001 um skilyrði fyrir samanburðartilraunum og -prófunum á vegum bandalagsins á fræi og fjölgunarefni tiltekinna plantna samkvæmt tilskipunum ráðsins 66/400/EBE, 66/401/EBE, 66/402/EBE, 66/403/EBE, 68/193/EBE, 69/208/...
Kommisjonsvedtak 2001/897/EF av 12. desember 2001 om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF,...
Administrative Commission Decision No 184 of 10 December 2001 on the necessary application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E201 to E207, E 210, E 213 and E 215)
Beschluss Nr. 184 vom 10. Dezember 2001 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 201—E 207, E 210, E 213 und E 215) (2002/864/EG)
Ákvörðun framkvæmdaráðs Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega nr. 184 frá 10. desember 2001 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerða ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 201–E 207, E 210, E 213 og E 215) (2002/864/EB)
Commission Decision 2001/881/EC of 7 December 2001 drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries and updating the detailed rules concerning the checks to be carried out by the experts of the Commission
Entscheidung der Kommission vom 7. Dezember 2001 zur Festlegung eines Verzeichnisses der für die Veterinärkontrollen von aus Drittländern eingeführten Tieren und tierischen Erzeugnissen zugelassenen Grenzkontrollstellen und zur Aktualisierung der Bestimmungen für die von den...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/881/EB frá 7. desember 2001 um skrá yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum frá þriðju löndum og um uppfærslu ítarlegra reglna um eftirlit sérfræðinga...
Kommisjonsvedtak 2001/881/EF av 7. desember 2001 om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og om ajourføring av dei nærmare reglane for kontrollen som...
Commission Recommendation on principles for using 'SOLVIT' - the Internal Market Problem Solving Network
Empfehlung der Kommission vom 7. Dezember 2001 über Grundsätze zur Nutzung von "SOLVIT", dem Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2001 um meginreglur við notkun „SOLVIT“-nets til úrlausnar vandamála á innri markaði
Kommisjonsrekommandasjon 2001/893/EF av 7. desember 2001 om prinsipper for bruk av «SOLVIT» — problemløsningsnettet for det indre marked
COM(2000) 487
Directive 2001/100/EC of the EP and the Council of 7 December 2001 amending Council Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States on measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles
Richtlinie 2001/100/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/100/EB frá 7. desember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/220/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum ökutækjum
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/100/EF av 7. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
Directive 2001/104/EC of the European Parliament and of the Council of the 7 December 2001 amending Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
Richtlinie 2001/104/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 93/42/EWG des Rates über Medizinprodukte
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/104/EB frá 7. desember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 93/42/EBE um lækningatæki
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/104/EF av 7. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr
Commission Decision 2001/873/EC of 4 December 2001 correcting Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury and 3-MCPD in foodstuffs
Entscheidung der Kommission vom 4. Dezember 2001 zur Berichtigung der Richtlinie 2001/22/EG zur Festlegung von Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle auf Einhaltung der Höchstgehalte für Blei, Cadmium, Quecksilber und 3-MCPD in Lebensmitteln (2001/873...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 873/2001/EB frá 4. desember 2001 um leiðréttingu á tilskipun 2001/22/EB um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með magni blýs, kadmíums, kvikasilfurs og 3-MCPD í matvælum
Kommisjonsvedtak 2001/873/EF av 4. desember 2001 om endring av direktiv 2001/22/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler
COM(1999) 352
Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche - Erklärung der Kommission
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/97/EB frá 4. desember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 91/308/EBE um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvottar
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF av 4. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger
Commission Decision 2001/867/EC of 3 December 2001 amending Council Directive 90/539/EEC as regards health certificates for intra-Community trade in poultry and hatching eggs
Entscheidung der Kommission vom 3. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 90/539/EWG des Rates hinsichtlich der Gesundheitsbescheinigungen für den innergemeinschaftlichen Handel mit Geflügel und Bruteiern (2001/867/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/867/EF av 3. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 90/539/EØF med hensyn til helsesertifikater ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor Fellesskapet
Commission Decision 2001/847/EC of 30 November 2001 amending for the third time Decision 2000/721/EC to modify the Italian avian influenza vaccination programme and current trade restrictions for fresh meat originating from vaccinated turkeys
Entscheidung der Kommission vom 30. November 2001 zur dritten Änderung der Entscheidung 2000/721/EG zur Änderung des italienischen Geflügelpest-Impfprogramms sowie geltender Handelsbeschränkungen für frisches Fleisch von geimpften Truthühnern (2001/847/EG)
Kommisjonsvedtak 2001/847/EF av 30. november 2001 om tredje endring av vedtak 2000/721/EF om endring av det italienske vaksinasjonsprogrammet for aviær influensa og av gjeldende handelsrestriksjoner for ferskt kjøtt fra vaksinerte kalkuner
COM(2001) 495
Council Regulation (EC) No 2375/2001 of 29 November 2001 amending Commission Regulation (EC) No 466/2001 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2375/2001 des Rates vom 29. November 2001 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 466/2001 der Kommission zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2375/2001 frá 29. nóvember 2001 um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 466/2001 um hámarksmagn tiltekinna mengunarefna í matvælum
Rådsforordning (EF) nr. 2375/2001 av 29. november 2001 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 466/2001 om fastsettelse av øvre grenser for innhold av visse forurensende stoffer i næringsmidler
Commission Directive 2001/103/EC of 28 November 2001amending Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market to include 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) as an active substance
Richtlinie 2001/103/EG der Kommission vom 28. November 2001 zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln zur Aufnahme des Wirkstoffs 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/103/EB frá 28. nóvember 2001 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 91/414/EBE um markaðssetningu plöntuvarnarefna í því skyni að bæta við virka efninu 2,4-díklórfenoxýedikssýru (2,4-D)
Kommisjonsdirektiv 2001/103/EF av 28. november 2001 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter med henblikk på oppføring av 2,4-diklorfenoksyeddiksyre (2,4-D) som aktivt stoff
Commission Decision 2001/831/EC of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/178/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products
Entscheidung der Kommission vom 27. November 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/178/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Textilerzeugnisse (2001/831/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/831/EB frá 27. nóvember 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/178/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/34/EF av 22. juni 2000 om endring av rådsdirektiv 93/104/EF om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden til å omfatte sektorer og virksomhet som er unntatt fra direktivet
Commission Decision 2001/832/EC of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/179/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear
Entscheidung der Kommission vom 27. November 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/179/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Schuhe (2001/832/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/832/EB frá 27. nóvember 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/179/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir skófatnað
Kommisjonsvedtak 2001/831/EF av 27. november 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/178/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, skal gjelde for
Council Directive 2001/102/EC of 27 November 2001 amending Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition
Richtlinie 2001/102/EG des Rates vom 27. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 1999/29/EG des Rates über unerwünschte Stoffe und Erzeugnisse in der Tierernährung
Tilskipun ráðsins 2001/102/EB frá 27. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun 1999/29/EB um óæskileg efni og óæskilegar afurðir í dýrafæðu
Rådsdirektiv 2001/102/EF av 27. november 2001 om endring av direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i fôrvarer 8.5.2002 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende Nr. 23/475
Commission Directive 2001/101/EC of 26 November 2001 amending Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs
Richtlinie 2001/101/EG der Kommission vom 26. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung...
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2001/101/EB frá 26. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/13/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna um merkingu, kynningu og auglýsingu matvæla
Kommisjonsdirektiv 2001/101/EF av 26. november 2001 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler
Commission Decision 2001/812/EC of 21 November 2001 laying down the requirements for the approval of border inspection posts responsible for veterinary checks on products introduced into the Community from third countries
Entscheidung der Kommission vom 21. November 2001 zur Festlegung der Bedingungen für die Zulassung der für die Veterinärkontrollen von Drittlanderzeugnissen zuständigen Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft (2001/812/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/812/EB frá 21. nóvember 2001 um kröfur um viðurkenningu á skoðunarstöðvum á landamærum sem annast dýraheilbrigðiseftirlit með afurðum sem eru fluttar inn í bandalagið frá þriðju löndum
Kommisjonsvedtak 2001/812/EF av 21. november 2001 om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for grensekontrollstasjonar som er ansvarlege for veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt frå tredjestatar

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.