With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) No 590/2010 of 5 July 2010 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community
Verordnung (EU) Nr. 590/2010 der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 590/2010 frá 5. júlí 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins
Kommisjonsforordning (EU) nr. 590/2010 av 5. juli 2010 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet
Commission Directive 2010/47/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
Richtlinie 2010/47/EU der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Anpassung der Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die technische Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr teilnehmen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/47/ESB frá 5. júlí 2010 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/30/EB um tæknilegt eftirlit á vegum með aksturshæfni vöruflutningabifreiða í Bandalaginu
Kommisjonsdirektiv 2010/47/EU av 5. juli 2010 om tilpasning av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet
Commission Directive 2010/48/EU of 5 July 2010 adapting to technical progress Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Richtlinie 2010/48/EU der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Anpassung der Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/48/ESB frá 5. júlí 2010 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/40/EB frá 6. maí 2009 um prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra
Kommisjonsdirektiv 2010/48/EU av 5. juli 2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere
Commission Recommendation 2010/378/EU of 5 July 2010 on the assessment of defects during roadworthiness testing in accordance with Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Empfehlung der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Mängelbewertung bei der technischen Überwachung gemäß der Richtlinie 2009/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
Kommisjonsrekommandasjon av 5. juli 2010 om vurdering av mangler ved teknisk kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere (2010/378/EU)
Commission Recommendation 2010/379/EU of 5 July 2010 on the risk assessment of deficiencies detected during technical roadside inspections (of commercial vehicles) in accordance with Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung der Kommission vom 5. Juli 2010 zur Risikobewertung der bei technischen Unterwegskontrollen (von Nutzfahrzeugen) gemäß der Richtlinie 2000/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates festgestellten Mängel
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júlí 2010 um áhættumat á annmörkum, sem koma í ljós við tæknilegt eftirlit á vegum (með atvinnuökutækjum), í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/30/EB (2010/379/ESB)
Kommisjonsrekommandasjon av 5. juli 2010 om risikovurdering av mangler som oppdages ved utekontroll (av nyttekjøretøyer) i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF (2010/379/EU)
Commission Regulation (EU) No 581/2010 of 1 July 2010 on the maximum periods for the downloading of relevant data from vehicle units and from driver cards
Verordnung (EU) Nr. 581/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Festlegung der Höchstzeiträume für das Herunterladen relevanter Daten von Fahrzeugeinheiten und Fahrerkarten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 581/2010 frá 1. júlí 2010 um há- marksfrest fyrir niðurhal viðeigandi gagna af skráningarhluta ökurita og af ökumannskortum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 581/2010 av 1. juli 2010 om maksimumsfrister for overføring av relevante opplysninger fra kjøretøyenheter og sjåførkort
Commission Regulation (EU) No 573/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EU) Nr. 573/2010 der Kommission vom 30. Juni 2010 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 573/2010 frá 30. júní 2010 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EU) nr. 573/2010 av 30. juni 2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Decision 2010/3572/EU of 30.6.2010 amending Commission Decision 2010/774/EU of 13 April 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security containing information as referred to in Point (a) of Article 18 of Regulation (EC) No 300/2008
Kommisjonsbeslutning 2010/3572/EU av 30. juni 2010 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart som inneholder opplysninger som...
Commission Decision 2010/363/EU of 28 June 2010 on the recognition of Algeria as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2010 über die Anerkennung Algeriens in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen, im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2010/363/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2010 um viðurkenningu á Alsír að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2010/363/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 28. juni 2010 om godkjenning av Algerie med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2010/363/EU)
Commission Decision 2010/361/EU of 28 June 2010 on the recognition of Israel as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency
Beschluss der Kommission vom 28. Juni 2010 über die Anerkennung Israels in Bezug auf die Aus- und Fortbildung von Seeleuten und die Erteilung von Befähigungszeugnissen, im Hinblick auf die Anerkennung von Befähigungszeugnissen (2010/361/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. júní 2010 um viðurkenningu á Ísrael að því er varðar menntun, þjálfun og útgáfu skírteina farmanna til viðurkenningar á atvinnuskírteinum (2010/361/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 28. juni 2010 om godkjenning av Israel med omsyn til utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolk med sikte på godkjenning av sertifikat (2010/361/EU)
Commission Directive 2010/36/EU of 1 June 2010 amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council on safety rules and standards for passenger ships
Richtlinie 2010/36/EU der Kommission vom 1. Juni 2010 zur Änderung der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/36/ESB frá 1. júní 2010 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB um öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip
Kommisjonsdirektiv 2010/36/EU av 1. juni 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip
Commission Regulation (EU) No 428/2010 of 20 May 2010 implementing Article 14 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards expanded inspections of ships
Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung des Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf erweiterte Überprüfungen von Schiffen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 428/2010 frá 20. maí 2010 um framkvæmd 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/16/EB að því er varðar víðtækar skoðanir á skipum
Kommisjonsforordning (EU) nr. 428/2010 av 20. mai 2010 om gjennomføring av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/16/EF med hensyn til utvidede inspeksjoner av fartøyer
Commission Regulation (EU) No 357/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EU) Nr. 357/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 357/2010 frá 23. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EU) nr. 357/2010 av 23. april 2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Regulation (EU) No 358/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EU) Nr. 358/2010 der Kommission vom 23. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 358/2010 frá 23. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2010 av 23. april 2010 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Decision 2010/2604 of 23.4.2010 amending Commission Decision 2010/774/EU of 13. April 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security containing information as referred to in Point (a) of Article 18 of Regulation (EC) No 300/2008
Commission Decision 2010/774 of 13.4.2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security containing information as referred to in Point (a) of Article 18 of Regulation (EC) No 300/2008
Kommisjonsbeslutning av 20. desember 2010 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU av 13. april 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføringen av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart som inneholder opplysninger som nevnt i...
Commission Regulation (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security
Verordnung (EU) Nr. 297/2010 der Kommission vom 9. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 272/2009 zur Ergänzung der gemeinsamen Grundstandards für die Sicherheit der Zivilluftfahrt
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 297/2010 frá 9. apríl 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 272/2009 um viðbætur við sameiginlegar grunnkröfur um flugvernd í almenningsflugi
Kommisjonsforordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 om endring av forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart
Commission Regulation (EU) No 293/2010 of 8 April 2010 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EU) Nr. 293/2010 der Kommission vom 8. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 820/2008 zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen grundlegenden Normen für die Luftsicherheit
Commission Regulation (EU) No 285/2010 of 6 April 2010 amending Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council on insurance requirements for air carriers and aircraft operators
Verordnung (EU) Nr. 285/2010 der Kommission vom 6. April 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 785/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Versicherungsanforderungen an Luftfahrtunternehmen und Luftfahrzeugbetreiber
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 285/2010 frá 6. apríl 2010 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 785/2004 um kröfur um vátryggingar fyrir flugrekendur og umráðendur loftfara
Kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører
Commission Regulation (EU) No 273/2010 of 30 March 2010 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community
Verordnung (EU) Nr. 273/2010 der Kommission vom 30. März 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 zur Erstellung der gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 273/2010 frá 30. mars 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 um að stofna skrá Bandalagsins yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur innan Bandalagsins
Kommisjonsforordning (EU) nr. 273/2010 av 30. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet
Commission Regulation (EU) No 255/2010 of 25 March 2010 laying down common rules on air traffic flow management
Verordnung (EU) Nr. 255/2010 der Kommission vom 25. März 2010 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Verkehrsflussregelung im Flugverkehr
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 255/2010 frá 25. mars 2010 um sameiginlegar reglur um flæðisstjórnun flugumferðar
Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for trafikkflytstyring
Commission Decision 2010/187/EUof 25 March 2010 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods
Beschluss der Kommission vom 25. März 2010 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, gemäß der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland bestimmte Ausnahmen zu erlassen (2010/187/EU)
Kommisjonsbeslutning av 25. mars 2010 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods (2010/187/EU)
Commission Recommendation 2010/159/EU of 11 March 2010 on measures for self-protection and the prevention of piracy and armed robbery against ships
Empfehlung der Kommission vom 11. März 2010 für Maßnahmen zum Eigenschutz und zur Verhütung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Überfälle auf Schiffe
Commission Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security
Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der Kommission vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards in der Luftsicherheit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 185/2010 frá 4. mars 2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd
Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet
Commission Regulation (EU) No 127/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks
Verordnung (EU) Nr. 127/2010 der Kommission vom 5. Februar 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 127/2010 frá 5. febrúar 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2042/2003 um áframhaldandi lofthæfi loftfara og annarra framleiðsluvara, hluta og búnaðar til flugs og um samþykki fyrir fyrirtækjum og starfsfólki á þessu sviði
Kommisjonsforordning (EU) nr. 127/2010 av 5. februar 2010 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.