With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Regulation (EC, Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning structural business statistics
Verordnung (EG, EURATOM) Nr. 58/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 über die strukturelle Unternehmensstatistik
Reglugerð ráðsins (EB, KBE) nr. 58/97 nr. 58/97 frá 20. desember 1996 um hagskýrslur um skipulag fyrirtækja
Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om statistikk over foretaksstrukturer
Council Regulation (EC) No 2467/96 of 17 December 1996 amending Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings
Verordnung (EG) Nr. 2467/96 des Rates vom 17. Dezember 1996 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2467/96 frá 17. desember 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða
Rådsforordning (EF) nr. 2467/96 av 17. desember 1996 om endring av forordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket
Commission Regulation (EC) No 840/96 of 7 May 1996 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1172/95 as regards statistics on external trade
Verordnung (EG) Nr. 840/96 der Kommission vom 7. Mai 1996 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1172/95 des Rates hinsichtlich der Außenhandelsstatistik
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 840/96 frá 7. maí 1996 um tiltekin ákvæði til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EB) nr. 1172/95 að því er varðar hagskýrslur um utanríkisverslun
Kommisjonsforordning (EF) nr. 840/96 av 7. mai 1996 om fastsettelse av visse gjennomføringsbestemmelser for rådsforordning (EF) nr. 1172/95 med hensyn til statistikk over handelen med tredjestater
Council Regulation (EC) No 788/96 of 22 April 1996 on the submission by Member States of statistics on aquaculture production
Verordnung (EG) Nr. 788/96 des Rates vom 22. April 1996 über die Vorlage von Statistiken über die Aquakulturproduktion durch die Mitgliedstaaten
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 788/96 frá 22. apríl 1996 um skil aðildarríkjanna á hagtölum um afrakstur eldis og ræktunar í sjó og vatni
Rådsforordning (EF) nr. 788/96 av 22. april 1996 om medlemsstatenes innberetning av statistiske opplysninger om akvakulturproduksjon
Commission Decision of 15 February 1996 adapting Annex I of Council Regulation (EEC) No 571/88 on the organization of Community surveys on the structure of agricultural holdings between 1988 and 1997 and Commission Decision No 89/651/EEC relating to the definitions of the characteristics and to the list of agricultural products for these surveys
Entscheidung der Kommission vom 15. Februar 1996 zur Anpassung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates zur Durchführung von Gemeinschaftserhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Zeitraum 1988 bis 1997 und des Anhangs I der Entscheidung 89...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 15. febrúar 1996 um aðlögun á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 um skipulag kannana bandalagsins á nýtingu bújarða frá 1998 til 1997 og á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 89/651/EBE um skilgreiningar könnunaratriða og um...
Kommisjonsvedtak 96/170/EF av 15. februar 1996 om tilpasning av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket i tidsrommet 1988-1997 og av vedlegg I til kommisjonsvedtak 89/651/EØF om...
Commission Regulation (EC) No 68/96 of 18 January 1996 on the country nomenclature for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States
Verordnung (EG) Nr. 68/96 der Kommission vom 18. Januar 1996 über das Länderverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/96 frá 18. janúar 1996 um landaflokkun í hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli aðildarríkja þess
Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/96 av 18. januar 1996 om landlisten for Fellesskapets statistikk over handelen med tredjestater og handelen mellom dets medlemsstater

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022