With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Directive 2007/37/EC of 21 June 2007 amending Annexes I and III to Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2007/37/EG der Kommission vom 21. Juni 2007 zur Änderung der Anhänge I und III der Richtlinie 70/156/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/37/EB frá 21. júní 2007 um breytingu á I. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere
Commission Directive 2007/35/EC of 18 June 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers.
Richtlinie 2007/35/EG der Kommission vom 18. Juni 2007 zur Anpassung der Richtlinie 76/756/EWG des Rates über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/35/EB frá 18. júní 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/756/EBE varðandi ljósa- og ljósmerkjabúnað vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra í því skyni að laga hana að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF av 18. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 76/756/EØF om montering av lys- og lyssignalinnretninger på motorvogner og deres tilhengere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling
Commission Directive 2007/15/EC of 14 March 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex I to Council Directive 74/483/EEC relating to the external projections of motor vehicles.
Richtlinie 2007/15/EG der Kommission vom 14. März 2007 zur Anpassung von Anhang I der Richtlinie 74/483/EWG des Rates über die vorstehenden Außenkanten bei Kraftfahrzeugen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/15/EB frá 14. mars 2007 um breytingu á I. viðauka við tilskipun ráðsins 74/483/EB um útstæða hluta vélknúinna ökutækja í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2007/15/EF av 14. mars 2007 om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 74/483/EØF om utstikkende deler på motorvogner, for å tilpasse det til den tekniske utvikling

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023