With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Administrative Commission Decision No 164 of 27 November 1996 on the model forms necessary for the application of Council Regulations (EEC) No 1408/71 and (EEC) No 574/72 (E 101 and E 102)
Beschluß Nr. 164 vom 27. November 1996 über die Muster der zur Durchführung der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und (EWG) Nr. 574/72 des Rates erforderlichen Vordrucke (E 101 und E 102) (97/533/EG)
Ákvörðun nr. 164 frá 27. nóvember 1996 um eyðublöð sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101 og E 102)
Beslutning nr. 164 av 27. november 1996 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101 og E 102) (97/533/EF)
Decision No 162 of 31 May 1996 concerning the interpretation of Articles 14 (1) and 14b (1) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the legislation applicable to posted workers
Beschluß Nr. 162 vom 31. Mai 1996 zur Auslegung des Artikels 14 Absatz 1 und des Artikels 14b Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates hinsichtlich der auf entsandte Arbeitnehmer anzuwendenden Rechtsvorschriften (96/554/EG)
Ákvörðun nr. 162 frá 31. maí 1996 um túlkun 1. mgr. 14. gr. og 1. mgr. 14. gr. b í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1408/71 um gildandi löggjöf fyrir launþega sem eru sendir annað til starfa, samþykkt af framkvæmdaráði Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega
Beslutning nr. 162 av 31. mai 1996 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om den lovgivning som får anvendelse på utsendte arbeidstakere
Decision No 163 of 31 May 1996 concerning the interpretation of Article 22 (1) (A) of Regulation (EEC) No 1408/71 in respect of persons undergoing dialysis or oxygen therapy
Beschluß Nr. 163 vom 31. Mai 1996 zur Auslegung des Artikels 22 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates betreffend Personen, die Nierendialyse oder Sauerstofftherapie benötigen (96/555/EG)
Ákvörðun nr. 163 frá 31. maí 1996 um túlkun a-liðar í 1. mgr. 22. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1408/71 að því er varðar þá sem fá skilunar- eða súrefnismeðferð, samþykkt af framkvæmdaráði Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega
Avgjerd nr. 163 av 31. mai 1996 om tolking av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 med omsyn til personar som får dialyse- eller oksygenterapi
Decision No 161 of 15 February 1996 concerning the reimbursement by the competent institution of a Member State of the costs incurred during a stay in another Member State by means of the procedure referred to in Article 34 (4) of Regulation (EEC) No 574/72
Beschluß Nr. 161 vom 15. Februar 1996 über die Erstattung bei Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat verauslagter Kosten durch den zuständigen Träger eines Mitgliedstaats nach dem in Artikel 34 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 angegebenen Verfahren (96/249/EG)
Ákvörðun nr. 161 frá 15. febrúar 1996 um endurgreiðslu þar til bærrar stofnunar aðildarríkis á kostnaði sem stofnað er til á meðan dvalist er í öðru aðildarríki, samkvæmt málsmeðferðinni sem um getur í 4. mgr. 34. gr. reglugerðar (EBE) nr. 574/72, sem var samþykkt af...
Avgjerd nr. 161 av 15. februar 1996 om refusjon frå den kompetente institusjonen i ein medlemsstat av utgifter som har kome på under eit opphald i ein annan medlemsstat, etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 34 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 574/72

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.