With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1158 of 22 June 2021 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/1170
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1158 der Kommission vom 22. Juni 2021 über Entwurfs-, Bau- und Leistungsanforderungen sowie Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/1170
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/1158 frá 22. júní 2021 um hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla fyrir búnað um borð í skipum og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/1170
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1158 av 22. juni 2021 om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/601 of 13 April 2021 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2022, 2023 and 2024 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin
Durchführungsverordnung (EU) 2021/601 der Kommission vom 13. April 2021 über ein mehrjähriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union für 2022, 2023 und 2024 zur Gewährleistung der Einhaltung der Höchstgehalte an Pestizidrückständen und zur Bewertung der Verbraucherexposition...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/601 frá 13. apríl 2021 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2022, 2023 og 2024 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/601 av 13. april 2021 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2022, 2023 og 2024 for å sikre overholdelse av øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler og for å vurdere forbrukernes eksponering for rester av...
D069998/03
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/412 of 8 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/962 as regards the review of the suspension of the authorisation of ethoxyquin as a feed additive
Durchführungsverordnung (EU) 2021/412 der Kommission vom 8. März 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/962 hinsichtlich der Überprüfung der Aussetzung der Zulassung von Ethoxyquin als Futtermittelzusatzstoff
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/412 frá 8. mars 2021 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/962 að því er varðar endurskoðun á tímabundinni niðurfellingu leyfis fyrir etoxýkíni sem fóðuraukefni
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgåelsen av den midlertidige opphevingen av godkjenningen av etoksykin som fôrtilsetningsstoff
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2202 of 22 December 2020 amending Annex III to Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the entries for the United Kingdom and the Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the import into the European Union of consignments of aquaculture animals
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2202 der Kommission vom 22. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 im Hinblick auf die Einträge für das Vereinigte Königreich und die unmittelbar der englischen Krone unterstehenden Gebiete in die Liste von...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2202 frá 22. desember 2020 um breytingu á III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1251/2008 að því er varðar færslurnar fyrir Breska konungsríkið og hjálendur krúnunnar í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2202 av 22. desember 2020 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1251/2008 med hensyn til oppføring av Det forente kongerike og dets kronbesittelser på listen over tredjeland, territorier, soner eller segmenter som det...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/2110 of 16 December 2020 amending Part C of Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the disease-free status of the United Kingdom in respect of Northern Ireland for certain aquatic animal diseases
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2110 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs I Teil C der Entscheidung 2009/177/EG der Kommission in Bezug auf den Seuchenfreiheitsstatus für bestimmte Krankheiten bei Wassertieren des Vereinigten Königreichs in Bezug auf...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2110 frá 16. desember 2020 um breytingu á C-hluta I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar sjúkdómalausa stöðu Breska konungsríkisins, að því er varðar Norður-Írland, með tilliti til tiltekinna sjúkdóma í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2110 av 16. desember 2020 om endring av del C i vedlegg I til beslutning 2009/177/EF med hensyn til status for Det forente kongerike med hensyn til Nord-Irland som fri for visse sykdommer hos akvatiske dyr
Commission Implementing Decision (EU) 2020/2111 of 16 December 2020 amending Annex I to Decision 2010/221/EU as regards the reference to the United Kingdom in respect of Northern Ireland for the approval of national measures for limiting the impact of certain diseases in aquaculture animals and wild aquatic animals in accordance with Article 43 of Council Directive 2006/88/EC
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2111 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung des Anhangs I des Beschlusses 2010/221/EU über die Genehmigung nationaler Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen bestimmter Krankheiten bei Tieren in Aquakultur und wild lebenden...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2111 frá 16. desember 2020 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2010/221/ESB að því er varðar vísun til Breska konungsríkisins, að því er varðar Norður-Írland, um samþykki á landsráðstöfunum til að takmarka áhrif...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/2111 av 16. desember 2020 om endring av vedlegg I til avgjerd 2010/221/EU med omsyn til tilvisinga til Det sameinte kongeriket med omsyn til Nord-Irland i samband med godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/2109 of 16 December 2020 amending Decisions 93/52/EEC, 2003/467/EC, 2004/558/EC and 2008/185/EC as regards the listing of Member States and regions thereof recognised as officially free of several terrestrial animal diseases
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/2109 der Kommission vom 16. Dezember 2020 zur Änderung der Entscheidungen 93/52/EWG, 2003/467/EG, 2004/558/EG und 2008/185/EG der Kommission im Hinblick auf die Einträge der Mitgliedstaaten und Regionen von Mitgliedstaaten, die amtlich als frei...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2109 frá 16. desember 2020 um breytingu á ákvörðunum 93/52/EBE, 2003/467/EB, 2004/558/EB og 2008/185/EB að því er varðar skráningu aðildarríkja og svæða þeirra sem eru viðurkennd sem opinberlega laus við nokkra...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2109 av 16. desember 2020 om endring av vedtak 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF med hensyn til listeføring av medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for flere landdyrsykdommer
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2082 of 14 December 2020 on setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/2116
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2082 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Festsetzung des gewichteten Durchschnitts der Höchstentgelte für die Mobilfunkzustellung in der gesamten Union und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2082 frá 14. desember 2020 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/2116
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082 av 14. desember 2020 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116
D070247/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2041 of 11 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/585 as regards the number of samples to be taken and analysed by each Member State in view of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union and the European Atomic Energy Community
Durchführungsverordnung (EU) 2020/2041 der Kommission vom 11. Dezember 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/585 hinsichtlich der Anzahl der im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und der Europäischen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2041 frá 11. desember 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/585 að því er varðar fjölda sýna sem hvert aðildarríki skal taka og greina með tilliti til útgöngu Breska konungsríkisins úr Evrópusambandinu og...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2041 av 11. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/585 med hensyn til antall prøver som skal tas og analyseres av hver medlemsstat, som følge av Det forente kongerikes utmelding av Den europeiske union og...
D069064/02
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1663 of 6 November 2020 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the disease-free status of Czechia and the approval of the eradication programme in several regions of France regarding infectious bovine rhinotracheitis
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1663 der Kommission vom 6. November 2020 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2004/558/EG hinsichtlich des Seuchenfreiheitsstatus Tschechiens und der Genehmigung des Tilgungsprogramms in Bezug auf die infektiöse bovine...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1663 av 6. november 2020 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2004/558/EF med hensyn til Tsjekkias status som sykdomsfri og godkjenningen av utryddelsesprogrammet i flere regioner i Frankrike med hensyn til infeksiøs bovin...
D069008/01
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1308 of 21 September 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2020) 6539)
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1308 der Kommission vom 21. September 2020 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland geltenden Rechtsrahmens gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1308 av 21. september 2020 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1222 of 24 August 2020 on the approval of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from internal combustion engine powered light commercial vehicles with regard to NEDC conditions pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1222 der Kommission vom 24. August 2020 über die Genehmigung der effizienten Fahrzeug-Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden als eine innovative Technologie zur Verringerung der CO2-Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor auf...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av effektivt utvendig lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor ved NEDC-vilkår i samsvar med...
D068077/02
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1179 of 6 August 2020 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the status of the Province of Åland in Finland as regards a surveillance programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS), of Estonia as regards a surveillance and eradication programme for viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoetic necrosis (IHN), of Croatia for koi herpes virus (KHV) disease and of certain areas in the United Kingdom for infection with Bonamia ostreae
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1179 der Kommission vom 6. August 2020 zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 2009/177/EG betreffend den Status der Provinz Åland in Finnland in Bezug auf ein Programm zur Überwachung auf die Virale hämorrhagische Septikämie (VHS), Estlands...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1179 frá 6. ágúst 2020 um breytingu á I. viðauka við ákvörðun 2009/177/EB að því er varðar stöðu Álandseyja í Finnlandi að því er varðar eftirlitsáætlun vegna veirublæðis, Eistlands að því er varðar eftirlits- og...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1179 av 6. august 2020 om endring av vedlegg I til vedtak 2009/177/EF med hensyn til status for provinsen Åland i Finland når det gjelder et program for overvåking av hemoragisk virusseptikemi (VHS), for Estland når det gjelder et...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1168 of 6 August 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 as regards efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes in passenger cars capable of running on certain alternative fuels
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1168 der Kommission vom 6. August 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/587 im Hinblick auf die effiziente Außenbeleuchtung mit Leuchtdioden in Personenkraftwagen, die mit bestimmten alternativen Kraftstoffen betrieben werden...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektivt utvendig lys med bruk av lysemitterende dioder på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer
D067810/03
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1161 of 4 August 2020 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1161 der Kommission vom 4. August 2020 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1161 frá 4. ágúst 2020 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1161 av 4. august 2020 om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF
Commission Implementing Decision (EU) 2020/1102 of 24 July 2020 on the approval of the technology used in a 48 Volt efficient motor-generator combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter for use in conventional combustion engine and certain hybrid electric passenger cars and light commercial vehicles as an innovative technology pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council and by reference to the New European Driving Cycle (NEDC)
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1102 der Kommission vom 24. Juli 2020 über die Genehmigung der in effizienten 48-Volt-Motorgeneratoren mit 48V/12V-Gleichspannungswandler für Personenkraftwagen mit konventionellem Verbrennungsmotor und bestimmte Personenkraftwagen und leichte...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1102 av 24. juli 2020 om godkjenning av teknologien som benyttes i en 48 V effektiv motorgenerator kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer til bruk i personbiler med konvensjonell forbrenningsmotor og visse hybridelektriske...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1170 of 16 July 2020 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2019/1397
Durchführungsverordnung (EU) 2020/1170 der Kommission vom 16. Juli 2020 über Entwurfs-, Bau- und Leistungsanforderungen sowie Prüfnormen für Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1397
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1170 frá 16. júlí 2020 um hönnunar-, smíða- og nothæfiskröfur sem og prófunarstaðla fyrir búnað um borð í skipum og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/1397
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170 av 16. juli 2020 om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397
Administrative Commission for the Coordination of Social Security Systems Decision No H9 of 17 June 2020 regarding the postponement of deadlines mentioned in Articles 67 and 70 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council as well as in Decision No S9 due to the COVID-19 Pandemic
Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit Beschluss Nr. H9 vom 17. Juni 2020 zur Verlängerung der in den Artikeln 67 und 70 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie im Beschluss Nr. S9 genannten...
Framkvæmdaráð um samræmingu almannatryggingakerfa Ákvörðun nr. H9 frá 17. júní 2020 varðandi framlengingu fresta sem um getur í 67. og 70. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 og í ákvörðun nr. S9 vegna COVID-19 heimsfaraldursins
Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger Beslutning nr. H9 av 17. juni 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien (2020/C 259/...
Commission Implementing Decision (EU) 2020/759 of 8 June 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/588 in order to include the use of 12 Volt efficient alternators in passenger cars capable of running on certain alternative fuels
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/759 der Kommission vom 8. Juni 2020 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/588 im Hinblick auf die Verwendung effizienter 12-Volt-Generatoren in Pkw, die mit bestimmten alternativen Kraftstoffen betrieben werden können
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/759 av 8. juni 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/588 for å inkludere bruk av 12 volts effektive vekselstrømsgeneratorer i personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer
D066536/01
Commission Implementing Decision (EU) 2020/552 of 20 April 2020 amending Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis-free status of the region of Valle d’Aosta in Italy and of the Autonomous Region of the Azores in Portugal, and as regards the officially brucellosis-free status of several regions of Portugal
Durchführungsbeschluss (EU) 2020/552 der Kommission vom 20. April 2020 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Status der Region Aostatal (Italien) und der Autonomen Region Azoren (Portugal) als amtlich anerkannt tuberkulosefrei sowie in...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2020/552 av 20. april 2020 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/467/EF med omsyn til statusen til regionen Valle d’Aosta i Italia og den autonome regionen Asorane i Portugal som offisielt frie for tuberkulose og statusen til...
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/429 of 14 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2020/429 der Kommission vom 14. Februar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for institusjoners tilsynsrapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr...
Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - EMIR/BREXIT
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2211 der Kommission vom 19. Dezember 2019 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/2031 zur Feststellung der Gleichwertigkeit des für zentrale Gegenparteien im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland geltenden...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er...
D063093/05
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/103 of 17 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 as regards the harmonised classification of active substances
Durchführungsverordnung (EU) 2020/103 der Kommission vom 17. Januar 2020 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 hinsichtlich der harmonisierten Einstufung von Wirkstoffen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/103 frá 17. janúar 2020 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 844/2012 að því er varðar samræmda flokkun virkra efna
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/103 av 17. januar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til den harmoniserte klassifiseringen av aktive stoffer
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2116 of 28 November 2019 setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/1979
Durchführungsverordnung (EU) 2019/2116 der Kommission vom 28. November 2019 zur Festsetzung des gewichteten Durchschnitts der Höchstentgelte für die Mobilfunkzustellung in der gesamten Union und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1979
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/2116 frá 28. nóvember 2019 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/1979
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/2116 av 28. november 2019 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/1979
D063896/02
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1970 of 26 November 2019 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy
Durchführungsbeschluss (EU) 2019/1970 der Kommission vom 26. November 2019 zur Änderung des Anhangs II der Entscheidung 93/52/EWG in Bezug auf den Status als amtlich anerkannt frei von Brucellose (B. melitensis) und des Anhangs II der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1970 frá 26. nóvember 2019 um breytingu á II. viðauka við ákvörðun 93/52/EBE að því er varðar þá stöðu að vera opinberlega laus við öldusótt (B. melitensis) og II. viðauka við ákvörðun 2003/467/EB að því er varðar að...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), av vedlegg II til vedtak 2003/467/EF med hensyn til status for visse regioner i Spania...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.