With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Decision 2011/648/EU of 4 October 2011 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Belgium in the list of Member States free of Aujeszky’s disease
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 4. Oktober 2011 zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG hinsichtlich der Aufnahme Belgiens in die Liste der von der Aujeszky-Krankheit freien Mitgliedstaaten
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. október 2011 um breytingu á ákvörðun 2008/185/EB að því er varðar að bæta Belgíu við á skrá yfir aðildarríki sem eru laus við Aujeszkys-veiki (2011/648/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 4. oktober 2011 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til oppføring av Belgia på listen over medlemsstater som er fri for pseudorabies
Commission Directive 2011/78/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14, Strain AM65-52 as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/78/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotyp H14, Stamm AM65-52 in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/78/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, sermigerð H14, stofn AM65-52, við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/78/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/79/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include fipronil as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/79/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Fipronil in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/79/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fípróníli við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/79/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av fipronil som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/80/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include lambda-cyhalothrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/80/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Lambda-Cyhalothrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/80/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu lambda- sýhalótríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/80/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av lambdacyhalotrin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Directive 2011/81/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include deltamethrin as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/81/EU der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Deltamethrin in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/81/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu deltametríni við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/81/EU av 20. september 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av deltametrin som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Decision of 20 September 2011 amending Annex D to Council Directive 88/407/EEC as regards trade within the Union in semen of domestic animals of the bovine species dispatched from the semen collection and storage centres
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 20. September 2011 zur Änderung von Anhang D der Richtlinie 88/407/EWG des Rates hinsichtlich des Handels innerhalb der Union mit Samen von Rindern, der von den Besamungsstationen und Samendepots versandt wurde (2011/629/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. september 2011 um breytingu á viðauka D við tilskipun ráðsins 88/407/EBE að því er varðar viðskipti innan Sambandsins með sæði húsdýra af nautgripakyni sem er sent frá sæðissöfnunarstöðvum og sæðisgeymslustöðvum (2011/629/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 20. september 2011 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 88/407/EØF med hensyn til handel innenfor Unionen med storfesæd sendt fra sædstasjoner og sædlagre (2011/629/EU)
Council Directive 2011/84/EU of 20 September 2011 amending Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annex III thereto to technical progress
Richtlinie 2011/84/EU des Rates vom 20. September 2011 zur Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt
Tilskipun ráðsins 2011/84/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga III. viðauka við hana að tækniframförum
Rådsdirektiv 2011/84/EU av 20. september 2011 om endring av direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling
Commission Implementing Decision 2011/633/EU of 15 September 2011 on the common specifications of the register of railway infrastructure
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 15. September 2011 zu den gemeinsamen Spezifikationen des Eisenbahn-Infrastrukturregisters (2011/633/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur
Directive 2011/72/EU of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Directive 2000/25/EC as regards the provisions for tractors placed on the market under the flexibility scheme
Richtlinie 2011/72/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 2000/25/EG hinsichtlich der Vorschriften für gemäß dem Flexibilitätssystem in Verkehr gebrachte Zugmaschinen
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/72/ESB frá 14. september 2011 um breytingu á tilskipun ráðsins 2000/25/EB að því er varðar ákvæði um dráttarvélar sem settar eru á markað samkvæmt sveigjanleikaáætluninni
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/72/EU av 14. september 2011 om endring av direktiv 2000/25/EF med hensyn til bestemmelser om traktorer som markedsføres i henhold til den fleksible ordningen
Commission Decision 2011/534/EU of 8 September 2011 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications containing lead or cadmium (notified under document C(2011) 6309)
Beschluss der Kommission vom 8. September 2011 zur Änderung des Anhangs der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der ausgenommenen Verwendungen von Blei oder Cadmium zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt (2011/534/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 2011 um breytingu á viðaukanum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/95/EB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý og kadmíum, í því skyni að laga hann að tækniframförum (tilkynnt með númeri C(2011)...
Kommisjonsavgjerd av 8. september 2011 om endring av vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly og kadmium, med sikte på tilpassing til den tekniske utviklinga
Commission Implementing Regulation (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS 122001) as a feed additive for sows (holder of authorisation Roal Oy)
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 886/2011 der Kommission vom 5. September 2011 zur Zulassung von 6-Phytase (EC 3.1.3.26) aus Trichoderma reesei (CBS 122001) als Futtermittelzusatzstoff für Sauen (Zulassungsinhaber: Roal Oy)
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 886/2011 frá 5. september 2011 um leyfi fyrir 6-fýtasa (EC 3.1.3.26), sem er framleiddur með Trichoderma reesei (CBS 122001), sem fóðuraukefni fyrir gyltur (leyfishafi er Roal Oy)
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Trichoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)
Commission Implementing Regulation (EU) No 881/2011 of 2 September 2011 amending Regulation (EC) No 1137/2007 as regards the additive composition of the preparation of Bacillus subtilis DSM 17299 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S) and its use in feed containing formic acid
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 881/2011 der Kommission vom 2. September 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1137/2007 hinsichtlich der Zusammensetzung des Zusatzstoffs der Zubereitung Bacillus subtilis DSM 17299 (Zulassungsinhaber: Chr. Hansen A/S) und seiner Verwendung...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 881/2011 frá 2. september 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1137/2007 að því er varðar aukefnasamsetningu blöndu með Bacillus subtilis DSM 17299 (leyfishafi er Chr. Hansen A/S) og notkun hennar í fóður sem inniheldur...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 881/2011 av 2. september 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1137/2007 når det gjelder sammensetningen av tilsetningsstoff i preparatet Bacillus subtilis DSM 17299 (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S), og bruken av det i...
Commission Implementing Regulation (EU) No 859/2011 of 25 August 2011 on amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 859/2011 der Kommission vom 25. August 2011 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 185/2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen Grundstandards für die Luftsicherheit bezüglich Fracht und Postsendungen
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 859/2011 frá 25. ágúst 2011 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 185/2010 um ítarlegar ráðstafanir til að framfylgja sameiginlegum grunnkröfum um flugvernd að því er varðar flugfarm og flugpóst
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 859/2011 av 25. august 2011 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2011 of 19 August 2011 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Regulation (EC) No 1564/2005
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 842/2011 der Kommission vom 19. August 2011 zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen auf dem Gebiet der öffentlichen Aufträge und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 842/2011 frá 19. ágúst 2011 um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1564/2005
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005
Commission Decision 2011/540/EU of 18 August 2011 on amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for greenhouse gas emissions from new activities and gases
Beschluss der Kommission vom 18. August 2011 zur Änderung der Entscheidung 2007/589/EG zwecks Einbeziehung von Leitlinien für die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgasemissionen aus neuen Tätigkeiten und Gasen (2011/540/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. ágúst 2011 um breytingu á ákvörðun 2007/589/EB að því er varðar að fella inn í hana viðmiðunarreglur um vöktun og skýrslugjöf vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá nýrri starfsemi og lofttegundum (2011/540/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 18. august 2011 om endring av vedtak 2007/589/EF med hensyn til innlemming av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser fra ny virksomhet og nye gasser (2011/540/EU)
Commission Implementing Decision C(2011) 5862 of 17.8.2011 amending Commission decision 2010/774/EU laying down detailed measures for the implementation of common basic standards on aviation security in respect of air cargo and mail (C(2011) 5862).
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/5862/EU av 17.8.2011 om endring av kommisjonsbeslutning 2010/774/EU om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet med hensyn til luftfrakt og -post
Commission Directive 2011/74/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures
Richtlinie 2011/74/EU der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Anpassung von Anhang II der Richtlinie 96/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte Methoden der quantitativen Analyse von binären Textilfasergemischen an den technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/74/ESB frá 29. júlí 2011 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/73/EB um tilteknar aðferðir við magngreiningu textíltrefjablandna úr tveimur efnum í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum
Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU av 29. juli 2011 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger
Commission Implementing Regulation (EU) No 739/2011 of 27 July 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 739/2011 der Kommission vom 27. Juli 2011 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 739/2011 frá 27. júlí 2011 um breytingu á I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 739/2011 av 27. juli 2011 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på...
Commission Directive 2011/71/EU of 26 July 2011 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include creosote as an active substance in Annex I thereto
Richtlinie 2011/71/EU der Kommission vom 26. Juli 2011 zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Kreosot in Anhang I
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/71/ESB frá 26. júlí 2011 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kreósóti við í I. viðauka við hana
Kommisjonsdirektiv 2011/71/EU av 26. juli 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av kreosot som et aktivt stoff i vedlegg I
Commission Implementing Decision 2011/438/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘International Sustainability and Carbon Certification’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung des Zertifizierungssystems „International Sustainability and Carbon Certification“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/438/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „International Sustainability and Carbon Certification“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «International Sustainability and Carbon Certification» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/438/EU)
Commission Implementing Decision 2011/439/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Bonsucro EU’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Bonsucro EU“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/439/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/439/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Bonsucro EU“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Bonsucro EU» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/439/EU)
Commission Implementing Decision 2011/440/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Round Table on Responsible Soy EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Round Table on Responsible Soy EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2011/...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/440/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Round Table on Responsible Soy EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Round Table on Responsible Soy EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/440/EU)
Commission Implementing Decision 2011/435/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/435/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/435/EU)
Commission Implementing Decision 2011/437/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme’ for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/437/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/437/EU)
Commission Implementing Decision 2011/436/EU of 19 July 2011 on the recognition of the ‘Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance’ scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 2009/28/EC and 2009/30/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Juli 2011 über die Anerkennung der Regelung „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 2009/28/EG und 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/436/ESB frá 19. júlí 2011 um viðurkenningu á áætluninni „Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB og 2009/30/EB hafi...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 19. juli 2011 om anerkjennelse av ordningen «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF og 2009/30/EF (2011/436/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.