With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D053891/02
Commission Decision (EU) 2018/680 of 2 May 2018 establishing EU Ecolabel criteria for indoor cleaning services
Beschluss (EU) 2018/680 der Kommission vom 2. Mai 2018 zur Festlegung der Kriterien des EU-Umweltzeichens für Gebäudereinigungsdienste
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/680 frá 2. maí 2018 um að setja viðmiðanir fyrir umhverfismerki ESB vegna hreingerningaþjónustu innanhúss
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/680 av 2. mai 2018 om fastsetjing av kriterium for tildeling av EU-miljømerket til innandørs reingjeringstenester
D054137/02
Commission Decision (EU) 2018/666 of 27 April 2018 amending Decision 2014/312/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes
Beschluss (EU) 2018/666 der Kommission vom 27. April 2018 zur Änderung des Beschlusses 2014/312/EU der Kommission hinsichtlich der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Innen- und Außenfarben und -lacke
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/666 frá 27. apríl 2018 um breytingu á ákvörðun 2014/312/ESB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana við veitingu umhverfismerkis ESB fyrir málningu og lökk til nota innan- og utanhúss
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/666 av 27. april 2018 om endring av avgjerd 2014/312/EU med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til måling og lakk til innandørs og utandørs bruk skal gjelde for
COM(2015) 337
Directive (EU) 2018/410 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2018 amending Directive 2003/87/EC to enhance cost-effective emission reductions and low-carbon investments, and Decision (EU) 2015/1814
Richtlinie (EU) 2018/410 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Unterstützung kosteneffizienter Emissionsreduktionen und zur Förderung von Investitionen mit geringem CO2-Ausstoß und des Beschlusses (EU) 2015/1814
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/410 frá 14. mars 2018 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB til að efla kostnaðarhagkvæmar losunarskerðingar og fjárfestingar sem fela í sér litla losun kolefna og á ákvörðun (ESB) 2015/1814
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814
D050702/05
Commission Directive (EU) 2018/350 of 8 March 2018 amending Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council as regards the environmental risk assessment of genetically modified organisms
Richtlinie (EU) 2018/350 der Kommission vom 8. März 2018 zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Umweltverträglichkeitsprüfung von genetisch veränderten Organismen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/350 frá 8. mars 2018 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB að því er varðar mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera
Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/350 av 8. mars 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF med hensyn til miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer
Commission Regulation (EU) 2018/336 of 8 March 2018 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2018/336 der Kommission vom 8. März 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen sind, mit...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/336 frá 8. mars 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat...
D055127/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/258 of 21 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 725/2011 for the purpose of adjusting it to the change in the regulatory test procedure and simplifying the administrative procedures for application and certification
Durchführungsverordnung (EU) 2018/258 der Kommission vom 21. Februar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 zwecks deren Anpassung an die Änderung des Regelprüfverfahrens und zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für die Beantragung und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/258 frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 725/2011 í þeim tilgangi að aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð vegna umsókna og vottunar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/258 av 21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 725/2011 for å tilpasse den til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering
D055129/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/259 of 21 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 427/2014 for the purpose of adjusting it to the change in the regulatory test procedure and simplifying the administrative procedures for application and certification
Durchführungsverordnung (EU) 2018/259 der Kommission vom 21. Februar 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 427/2014 zwecks deren Anpassung an die Änderung des Regelprüfverfahrens und zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für die Beantragung und...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/259 frá 21. febrúar 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 427/2014 í þeim tilgangi að aðlaga hana að breytingunni á lögbundnu prófunaraðferðinni og að einfalda stjórnsýslumeðferð vegna umsókna og vottunar
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/259 av 21. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 for å tilpasse den til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren og forenkle de administrative framgangsmåtene for søking og sertifisering
D054274/02
Commission Regulation (EU) 2018/208 of 12 February 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry
Verordnung (EU) 2018/208 der Kommission vom 12. Februar 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 zur Festlegung eines Unionsregisters
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/208 frá 12. febrúar 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins
Kommisjonsforordning (EU) 2018/208 av 12. februar 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register
Commission Decision (EU) 2018/229 of 12 February 2018 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Commission Decision 2013/480/EU
Beschluss (EU) 2018/229 der Kommission vom 12. Februar 2018 zur Festlegung der Werte für die Einstufungen im Rahmen des Überwachungssystems des jeweiligen Mitgliedstaats als Ergebnis der Interkalibrierung gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/229 frá 12. febrúar 2018 um að ákvarða gildi fyrir flokkun í vöktunarkerfi aðildarríkjanna á grundvelli niðurstaðna úr millikvörðun samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB og um niðurfellingu á ákvörðun...
Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021