With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EU) 2018/1832 of 5 November 2018 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) 2017/1151 for the purpose of improving the emission type approval tests and procedures for light passenger and commercial vehicles, including those for in-service conformity and real-driving emissions and introducing devices for monitoring the consumption of fuel and electric energy
Verordnung (EU) 2018/1832 der Kommission vom 5. November 2018zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission und der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission im Hinblick auf die Verbesserung der...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1832 frá 5. nóvember 2018 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 692/2008 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1151 í því skyni að bæta...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1832 av 5. november 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 med sikte på å forbedre utslippsrelaterte typegodkjenningsprøvinger og -prosedyrer...
D057210/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1002 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1002 der Kommission vom 16. Juli 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 zur Präzisierung und Vereinfachung des Korrelationsverfahrens sowie zur Anpassung an Änderungen der Verordnung (EU) 2017/1151
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1002 frá 16. júlí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til að skýra og einfalda fylgniaðferðina og til að aðlaga hana að breytingum við reglugerð (ESB) 2017/1151
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 av 16. juli 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151
D055456/02
Commission Regulation (EU) 2018/932 of 29 June 2018 amending Regulation (EU) No 582/2011 as regards the provisions on testing by means of portable emission measurement systems (PEMS) and the requirements for universal fuel range type-approval
Verordnung (EU) 2018/932 der Kommission vom 29. Juni 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 in Bezug auf die Bestimmungen über Prüfungen mit portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) und die Anforderungen an eine Typgenehmigung aufgrund von Vielstofffähigkeit
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/932 frá 29. júní 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 582/2011 að því er varðar ákvæði um prófanir með færanlegum mælikerfum fyrir losun (PEMS) og kröfur um gerðarviðurkenningu fyrir almennt eldsneyti
Kommisjonsforordning (EU) 2018/932 av 29. juni 2018 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til bestemmelsene om prøving ved hjelp av bærbare systemer for utslippsmåling (PEMS) og kravene til drivstoffuavhengig typegodkjenning

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.