With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1866 of 28 November 2018 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers which are banned from operating or are subject to operational restrictions within the Union
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1866 der Kommission vom 28. November 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hinsichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union Beschränkungen...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1866 frá 28. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 474/2006 að því er varðar skrá yfir flugrekendur sem er bannað að stunda flugrekstur eða sæta rekstrartakmörkunum innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1866 av 28. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 med hensyn til listen over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud eller driftsbegrensninger i Unionen
C(2018)7778
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/227 of 28 November 2018 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 as regards certain active substances/product-type combinations for which the competent authority of the United Kingdom has been designated as the evaluating competent authority
Delegierte Verordnung (EU) 2019/227 der Kommission vom 28. November 2018 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1062/2014 betreffend bestimmte Kombinationen von Wirkstoff und Produktart, für welche die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs als bewertende...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/227 frá 28. nóvember 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 1062/2014 að því er varðar tilteknar samsetningar virkra efna/vöruflokka sem lögbært yfirvald í Bretlandi hefur verið tilnefnt fyrir sem lögbært...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/227 av 28. november 2018 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 med hensyn til visse kombinasjoner av aktivt stoff og produkttype som vedkommende myndighet i Det forente kongerike er utpekt som vurderende vedkommende...
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1854 of 27 November 2018 on recognition of the ‘Better Biomass’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the sustainability criteria under Directives 98/70/EC and 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1854 der Kommission vom 27. November 2018 über die Anerkennung des freiwilligen Systems „Better Biomass“ zum Nachweis der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der Richtlinien 98/70/EG und 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1854 frá 27. nóvember 2018 um viðurkenningu á valfrjálsu áætluninni „Better Biomass“ til að sýna fram á að viðmiðunum um sjálfbærni samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 98/70/EB og 2009/28/EB hafi verið fylgt
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1854 av 27. november 2018 om anerkjennelse av den frivillige ordningen «Better Biomass» for å dokumentere samsvar med bærekraftskriteriene i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF og 2009/28/EF
D057068/01
Commission Regulation (EU) 2018/1847 of 26 November 2018 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products
Verordnung (EU) 2018/1847 der Kommission vom 26. November 2018 zur Änderung des Anhangs V der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über kosmetische Mittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1847 frá 26. nóvember 2018 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1847 av 26. november 2018 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1843 of 23 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2452 as regards the scope of application of the template for disclosing premiums, claims and expenses by country
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1843 der Kommission vom 23. November 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2452 bezüglich der Übermittlung des Bogens für die Meldung von Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1843 frá 23. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 að því er varðar umfang sniðmáts vegna upplýsinga um iðgjöld, tjón og rekstrarkostnað eftir löndum
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1844 of 23 November 2018 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1844 der Kommission vom 23. November 2018 zur Änderung und Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards hinsichtlich der Meldebögen für die Übermittlung von Informationen an die...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1844 frá 23. nóvember 2018 um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1844 av 23. november 2018 om endring og retting av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med...
Commission Directive (EU) 2018/1846 of 23 November 2018 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to take into account scientific and technical progress
Richtlinie (EU) 2018/1846 der Kommission vom 23. November 2018 zur Anpassung der Anhänge der Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1846 frá 23. nóvember 2018 um breytingu á viðaukunum við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum í því skyni að laga viðaukana að framförum á sviði vísinda og...
Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/1846 av 23. november 2018 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods for å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske utviklingen
Commission Regulation (EU) 2018/1871 of 23 November 2018 registering a geographical indication for a spirit drink in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 (‘Карнобатска гроздова ракия’/‘Гроздова ракия от Карнобат’/‘Karnobatska grozdova rakya’/‘Grozdova rakya ot Karnobat’ (GI))
Verordnung (EU) 2018/1871 der Kommission vom 23. November 2018 zur Eintragung einer geografischen Angabe für eine Spirituose in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 („Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1871 frá 23. nóvember 2018 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 („??????????? ???????? ?????“/„???????? ????? ?? ????????“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova...
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 («Карнобатска гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova rakya»/«Grozdova rakya ot...
Commission Regulation (EU) 2018/1798 of 21 November 2018 implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for the reference year 2019
Verordnung (EU) 2018/1798 der Kommission vom 21. November 2018 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 808/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken zur Informationsgesellschaft für das Bezugsjahr 2019
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1798 frá 21. nóvember 2018 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004 um hagskýrslur Bandalagsins um upplýsingasamfélagið fyrir viðmiðunarárið 2019
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019
Commission Regulation (EU) 2018/1850 of 21 November 2018 registering a geographical indication for a spirit drink in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 (‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI))
Verordnung (EU) 2018/1850 der Kommission vom 21. November 2018 zur Eintragung einer geografischen Angabe für eine Spirituose in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 („Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ (g.A.))
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1850 frá 21. nóvember 2018 um skráningu landfræðilegrar merkingar fyrir brenndan drykk í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008 („???????? ????? ?? ?????????/Grozdova rakya ot Targovishte“ (GI))
Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 av 21. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 («Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (GI))
D059056/02
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1796 of 20 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen and tritosulfuron
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1796 der Kommission vom 20. November 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Amidosulfuron, Bifenox, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl,...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1796 frá 20. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 540/2011 að því er varðar framlengingu á samþykkistímabilum fyrir virku efnin amíðsúlfúrón, bífenox, klórpýrifos, klórpýrifosmetýl, klófentesín,...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenoks, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klofentezin,...
D058716/03
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1790 of 16 November 2018 repealing Decision 2002/623/EC establishing guidance notes on the environmental risk assessment of genetically modified organisms
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1790 der Kommission vom 16. November 2018 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/623/EG über Leitlinien für die Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf genetisch veränderte Organismen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1790 frá 16. nóvember 2018 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/623/EB um leiðbeiningar varðandi mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer
C(2018)7525
Commission Delegated Directive (EU) 2019/175 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead oxide in seal frit used for making window assemblies for certain laser tubes
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/175 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/175 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í tilteknum...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/175 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for blyoksid i tetningsfritte til framstilling...
C(2018)7523
Commission Delegated Directive (EU) 2019/176 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in the plating layer of certain diodes
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/176 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/176 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í málmhúðunarlagi í tilteknum díóðum, í því skyni að laga viðaukann að framförum...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/176 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i pletteringslaget på visse dioder
C(2018)7520
Commission Delegated Directive (EU) 2019/169 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in dielectric ceramic in certain capacitors
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/169 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/169 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramík í tilteknum þéttum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/169 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i dielektrisk keramikk i visse...
C(2018)7509
Commission Delegated Directive (EU) 2019/170 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in PZT based dielectric ceramic materials for certain capacitors
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/170 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/170 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramíkefnum sem innihalda keramíkþrýstirafefni fyrir tiltekna þétta, í...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/170 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i PZT-baserte dielektriske...
C(2018)7508
Commission Delegated Directive (EU) 2019/174 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead bound in crystal glass as defined in Directive 69/493/EEC
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/174 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/174 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem er bundið í kristalgleri eins og skilgreint er í tilskipun 69/493/EBE, í því...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/174 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly bundet i krystallglass som definert i...
C(2018)7499
Commission Delegated Directive (EU) 2019/172 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in solders to complete a viable electrical connection between semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/172 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/172 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu á milli hálfleiðaraflögu og...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/172 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i loddematerialer for å oppnå en...
C(2018)7495
Commission Delegated Directive (EU) 2019/171 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium and its compounds in electrical contacts
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/171 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/171 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum, í því skyni að laga viðaukann að framförum...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/171 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i...
C(2018)7507
Commission Delegated Directive (EU) 2019/173 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/173 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/173 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý og kadmíum í prentbleki til að setja smeltlakk á gler, í því skyni að laga...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/173 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly og kadmium i trykkfarger til påføring...
C(2018)7506
Commission Delegated Directive (EU) 2019/178 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in bearings and bushes applied in certain non-road professional use equipment
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/178 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/178 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í legum og fóðringum sem eru notaðar í tiltekinn búnað til notkunar í...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/178 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i lagre og bøssinger i visse typer...
C(2018)7505
Commission Delegated Directive (EU) 2019/177 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead as activator in the fluorescent powder of discharge lamps containing phosphors
Delegierte Richtlinie (EU) 2019/177 der Kommission vom 16. November 2018 zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für...
Framseld tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/177 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem örvara í flúrljómandi dufti í úrhleðsluperum sem innihalda fosfór, í því...
Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/177 av 16. november 2018 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly som aktivator i fluorescerende pulver...
Regulation (EU) 2018/1717 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority
Verordnung (EU) 2018/1717 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in Bezug auf den Sitz der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1717 frá 14. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 að því er varðar aðsetur Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1717 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1093/2010 med hensyn til Den europeiske banktilsynsmyndighets sete
Regulation (EU) 2018/1718 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency
Verordnung (EU) 2018/1718 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 in Bezug auf den Sitz der Europäischen Arzneimittel-Agentur
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1718 frá 14. nóvember 2018 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 726/2004 að því er varðar aðsetur Lyfjastofnunar Evrópu
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til Det europeiske legemiddelbyrås sete
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1709 of 13 November 2018 specifying the technical characteristics of the 2020 ad hoc module on accidents at work and other work-related health problems as regards the labour force sample survey pursuant to Council Regulation (EC) No 577/98
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1709 der Kommission vom 13. November 2018 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2020 über Arbeitsunfälle und andere arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme für die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte gemäß der Verordnung (EG)...
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1709 frá 13. nóvember 2018 þar sem tilgreind eru tækniatriði viðhengisins fyrir árið 2020 um vinnuslys og önnur vinnutengd heilbrigðisvandamál að því er varðar vinnumarkaðskönnunina samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1709 av 13. november 2018 om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2020 om arbeidsulykker og andre arbeidsrelaterte helseproblemer med hensyn til arbeidskraftundersøkelsen i henhold til rådsforordning (...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021