With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D040098/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1506 of 8 September 2015 laying down specifications relating to formats of advanced electronic signatures and advanced seals to be recognised by public sector bodies pursuant to Articles 27(5) and 37(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1506 der Kommission vom 8. September 2015 zur Festlegung von Spezifikationen für Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen und fortgeschrittener Siegel, die von öffentlichen Stellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 und Artikel 37 Absatz 5 der...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1506 frá 8. september 2015 um forskriftir fyrir snið útfærðra rafrænna undirskrifta og útfærðra innsigla sem opinberir aðilar skulu viðurkenna skv. 5. mgr. 27. gr. og 5. mgr. 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1506 av 8. september 2015 om fastsettelse av spesifikasjoner for formater for avanserte elektroniske signaturer og avanserte segl som skal anerkjennes av offentlige organer i henhold til artikkel 27 nr. 5 og artikkel 37 nr. 5 i...
D040097/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/1505 of 8 September 2015 laying down technical specifications and formats relating to trusted lists pursuant to Article 22(5) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1505 der Kommission vom 8. September 2015 über technische Spezifikationen und Formate in Bezug auf Vertrauenslisten gemäß Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1505 frá 8. september 2015 um tækniforskriftir og snið fyrir traustlista skv. 5. mgr. 22. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1505 av 8. september 2015 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og formater for tillitslister i henhold til artikkel 22 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og...
D038606/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1452-1492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission (EU) 2015/750 vom 8. Mai 2015 zur Harmonisierung des Frequenzbands 1452-1492 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Union erbringen können
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/750 frá 8. maí 2015 um samræmingu á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu innan Sambandsins
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/750 av 8. mai 2015 om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen
D037639/02
Commission Implementing Decision (EU) 2015/296 of 24 February 2015 establishing procedural arrangements for cooperation between Member States on electronic identification pursuant to Article 12(7) of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur Festlegung von Verfahrensmodalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/296 frá 24. febrúar 2015 um verklag við samstarf milli aðildarríkjanna um rafræna auðkenningu skv. 7. mgr. 12. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/296 av 24. februar 2015 om fastsettelse av saksbehandlingsregler for samarbeid mellom medlemsstatene om elektronisk identifikasjon i henhold til artikkel 12 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om...
Commission Implementing Decision 2014/702 of 7 October 2014 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 7. Oktober 2014 zur Änderung der Entscheidung 2007/131/EG über die Gestattung der harmonisierten Funkfrequenznutzung für Ultrabreitbandgeräte in der Gemeinschaft (2014/702/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 7. oktober 2014 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (2014/702/EU)
Commission Implementing Decision 2014/641/EU of 1 September 2014 on harmonised technical conditions of radio spectrum use by wireless audio programme making and special events equipment in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 1. September 2014 über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen durch drahtlose PMSE-Audioausrüstungen in der Union (2014/641/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2014/641/ESB frá 1. september 2014 um samræmd tækniskilyrði vegna notkunar fjarskiptatíðnirófsins fyrir þráðlausan hljóðbúnað til dagskrárgerðar og fyrir sérstaka viðburði í Sambandinu
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 1. september 2014 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av radiospektrum til trådløst PMSE-lydutstyr i Unionen (2014/641/EU)
Commission Implementing Decision on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3 400 - 3 800 Mhz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communication service in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 2. Mai 2014 zur Änderung der Entscheidung 2008/411/EG der Kommission zur Harmonisierung des Frequenzbands 3400 - 3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können (2014/276/...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/276/EU av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet
Commission Implementing Decision 2014/207/EU of 11 April 2014 on the designation of the .eu Top Level Domain Registry
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. April 2014 zur Benennung des Registers für die Domäne oberster Stufe „.eu“ (2014/207/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2014 um að tilnefna skráningarstofu fyrir .eu höfuðlénið (2014/207/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2014/207/EU av 11. april 2014 om utpeiking av registereininga for toppnivådomenet .eu
Commission Decision of 3.2.2014 on establishing the European Regulators Group for Audiovisual Media Services - C(2014) 462 final
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3.2.2014 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu
Kommisjonsbeslutning C(2014) 462 av 3.2.2014 om opprettelse av gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for audiovisuelle medietjenester
Commission Implementing Decision 2013/752/EU of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC (2013/752/EC)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/928/EG (2013/752/EU)
Framkvæmdarákvörðunframkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2013 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað og niðurfellingu á ákvörðun 2005/928/EB (2013/752/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd 2013/752/EU av 11. desember 2013 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr, og om oppheving av vedtak 2005/928/EF
Commission Implementing Decision 2013/654/EU of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 12. November 2013 zur Änderung der Entscheidung 2008/294/EG zwecks Aufnahme weiterer Zugangstechnologien und Frequenzbänder für Mobilfunkdienste an Bord von Flugzeugen (MCA-Dienste) (2013/654/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 12. november 2013 om endring av vedtak 2008/294/EF for å inkludere ytterligere aksessteknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester i luftfartøyer (MCA-tjenester) (2013/654/EU)
Commission Implementing Decision 2013/195/EU of 23 April 2013 defining the practical arrangements, uniform formats and a methodology in relation to the radio spectrum inventory established by Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual radio spectrum policy programme (notified under document C(2013) 2235)
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 23. April 2013 zur Festlegung der näheren Vorschriften, der einheitlichen Formate und einer Methode für die im Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2013/195/ESB frá 23. apríl 2013 um skilgreiningu á hagnýtu fyrirkomulagi, samræmdum sniðum og aðferðafræði í tengslum við skrána yfir tíðniróf sem komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB um að koma á...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 23. april 2013 om fastsettelse av praktiske tiltak, ensartede formater og en metode i forbindelse med radiospektrumfortegnelsen opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU om opprettelse av et flerårig program for...
Commission Implementing Decision 2013/65/EU of 19 December 2012 pursuant to Directive 95/45/EU of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by New Zealand
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 19. Dezember 2012 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Neuseeland (2013/65/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 2012 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga á Nýja-Sjálandi (tilkynnt með númeri C(2012) 9557) (2013/65/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 19. desember 2012 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar på New Zealand i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2013/665/EU)
Commission implementing Decision No 688/2012/EC of 5 November 2012 on harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 5. November 2012 zur Harmonisierung der Frequenzbänder 1920 – 1980 MHz und 2110 – 2170 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Union erbringen können (2012/688/EU)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 5. november 2012 om harmonisering av frekvensbåndet 1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen
Commission Implementing Decision of 21 August 2012 on the adequate protection of personal data by the Eastern Republic of Uruguay with regard to automated processing of personal data
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 21. August 2012 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in der Republik Östlich des Uruguay im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung personenbezogener...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. ágúst 2012 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Austræna lýðveldinu Úrúgvæ að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (tilkynnt með númeri C(2012) 5704) (...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 21. august 2012 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Republikken Uruguay i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til elektronisk behandling av personopplysninger
Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme
Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB frá 14. mars 2012 um að koma á stefnuáætlun til margra ára varðandi fjarskiptatíðniróf
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk
Commission Decision 2011/829/EU amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 8. Dezember 2011 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2011/829/EU)
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. desember 2011 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2011/829/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 8. desember 2011 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr
Implementing decision 2011/485/EU. Harmonisation of the 24GHz radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Änderung der Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. júlí 2011 um breytingu á ákvörðun 2005/50/EB um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum í Bandalaginu (2011/485/ESB)
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 29. juli 2011 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet
Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community
Durchführungsbeschluss der Kommission vom 18. April 2011 zur Änderung der Entscheidung 2009/766/EG der Kommission zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1800 -MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2009/766/EB um samræmingu á tíðnisviðunum 900 MHz og 1800 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita samevrópska, rafræna fjarskiptaþjónustu innan Bandalagsins (tilkynnt með númeri C(...
Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 18. april 2011 om endring av vedtak 2009/766/EF om harmonisering av frekvensbanda 900 MHz og 1 800 MHz for jordbaserte system som kan tilby felleseuropeiske elektroniske kommunikasjonstenester i Fellesskapet
Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data
Beschluss der Kommission vom 31. Januar 2011 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Staat Israel im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten (2011/61/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. janúar 2011 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Ísrael að því er varðar vélræna gagnavinnslu persónuupplýsinga (2011/61/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 31. januar 2011 om tilstrekkelig vern av personopplysninger i Staten Israel i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF med hensyn til automatisk behandling av personopplysninger (2011/61/EU)
Commission Decision of 19 October 2010 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data in Andorra
Beschluss der Kommission vom 19. Oktober 2010 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in Andorra (2010/625/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. október 2010 samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Andorra (2010/625/ESB)
Kommisjonsavgjerd av 19. oktober 2010 om tilstrekkeleg vern av personopplysningar i Andorra i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF (2010/625/EU)
Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short range devices
Beschluss der Kommission vom 30. Juni 2010 zur Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (2010/368/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júní 2010 um breytingu á ákvörðun 2006/771/EB um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar til notkunar fyrir skammdrægan búnað (2010/368/ESB)
Kommisjonsbeslutning av 30. juni 2010 om endring av vedtak 2006/771/EF om harmonisering av radiospektrum for bruk av kortdistanseutstyr (2010/368/EU)
Commission Decision 2010/299/EU of 21 May 2010 repealing Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 21. Mai 2010 zur Aufhebung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (2010/299/EU)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/299/ESB frá 21. maí 2010 um niðurfellingu ákvörðunar 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu
Kommisjonsbeslutning av 21. mai 2010 om oppheving av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (2010/299/EU)
Commission Decision 2010/267/EU of 6 May 2010 Harmonised technical conditions of use in the 790 - 862 Mhz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communication services in the European Union
Beschluss der Kommission vom 6. Mai 2010 über harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung des Frequenzbands 790–862 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Europäischen Union erbringen können (2010/267/EU)
Kommisjonsbeslutning av 6. mai 2010 om harmoniserte tekniske vilkår for bruk av 790–862 MHz-frekvensbåndet for jordbaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester i Den europeiske union (2010/267/EU)
Commission Decision of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communications on board vessels (MCV) in the European Union
Beschluss der Kommission vom 19. März 2010 über harmonisierte Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Schiffen (MCV-Dienste) in der Europäischen Union (2010/166/EU)
Kommisjonsavgjerd av 19. mars 2010 om harmoniserte vilkår for bruk av radiospektrum for mobilkommunikasjonstenester om bord på fartøy (MCV-tenester) i Den europeiske unionen (2010/166/EU)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

Combatting Climate Change with Green Solutions in Iceland - Webinar