With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

D054854/01
Commission Regulation (EU) 2018/2026 of 19 December 2018 amending Annex IV to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Verordnung (EU) 2018/2026 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Änderung des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2026 frá 19. desember 2018 um breytingu á IV. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 um frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi Bandalagsins (EMAS)
Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19. desember 2018 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
C(2018)8664
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/331 frá 19. desember 2018 um umbreytingarreglur á vettvangi Sambandsins um samræmda úthlutun losunarheimilda án endurgjalds skv. 10. gr. a í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
C(2018)8871
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending Regulation (EU) No 389/2013 establishing a Union Registry
Delegierte Verordnung (EU) 2019/401 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 389/2013 zur Festlegung eines Unionsregisters
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/401 frá 19. desember 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 389/2013 um stofnun skrár Sambandsins
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2067 of 19 December 2018 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Prüfung von Daten und die Akkreditierung von Prüfstellen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 frá 19. desember 2018 um sannprófun á gögnum og um faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF
Commission Decision (EU) 2019/63 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the electrical and electronic equipment manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2019/63 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über das branchenspezifische Referenzdokument für bewährte Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die Elektro- und Elektronikgeräteindustrie gemäß der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/63 frá 19. desember 2018 um geiratengt tilvísunarskjal um bestu starfsvenjur í umhverfisstjórnun, vísbenda um árangur í umhverfismálum fyrir geira og árangursviðmiðanir fyrir framleiðslugeira raf- og rafeindabúnaðar samkvæmt reglugerð...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/63 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for produksjon av elektrisk og...
Commission Decision (EU) 2019/62 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the car manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2019/62 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über das branchenspezifische Referenzdokument für bewährte Umweltmanagementpraktiken, branchenspezifische Umweltleistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die Automobilindustrie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/62 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for bilindustrien i medhald av forordning (EF) nr....
Commission Decision (EU) 2019/61 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the public administration sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Beschluss (EU) 2019/61 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über das branchenspezifische Referenzdokument für bewährte Umweltmanagementpraktiken, Umweltleistungsindikatoren und Leistungsrichtwerte für die öffentliche Verwaltung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2019/61 av 19. desember 2018 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorar for miljøprestasjon og standardverdiar for referansemåling av beste kvalitet for sektoren for offentleg forvalting i medhald av...
D059684/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2042 of 18 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify the WLTP test conditions and provide for the monitoring of type approval data
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2042 der Kommission vom 18. Dezember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 zur Präzisierung der WLTP-Prüfbedingungen und zur Überwachung der Typgenehmigungsdaten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2042 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2042 av 18. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata
D059683/01
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2043 of 18 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 to clarify the WLTP test conditions and provide for the monitoring of type approval data
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2043 der Kommission vom 18. Dezember 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153 zur Präzisierung der WLTP-Prüfbedingungen und zur Überwachung von Typgenehmigungsdaten
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2043 frá 18. desember 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1153 til að tilgreina nákvæmlega prófunarskilyrði við prófunaraðferð fyrir létt ökutæki sem samræmd er á heimsvísu (WLTP) og kveða á um vöktun gagna...
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre WLTP-prøvingsvilkårene og fastsette overvåking av typegodkjenningsdata
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1906 of 30 November 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities established pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1906 der Kommission vom 30. November 2018 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2323 zwecks Aktualisierung der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recycling von Schiffen...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1906 frá 30. nóvember 2018 um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2016/2323 til að uppfæra Evrópuskrána yfir skipaendurvinnslustöðvar sem komið var á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1257/2013
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å oppdatere den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013
D058716/03
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1790 of 16 November 2018 repealing Decision 2002/623/EC establishing guidance notes on the environmental risk assessment of genetically modified organisms
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1790 der Kommission vom 16. November 2018 zur Aufhebung der Entscheidung 2002/623/EG über Leitlinien für die Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf genetisch veränderte Organismen
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1790 frá 16. nóvember 2018 um niðurfellingu á ákvörðun 2002/623/EB um leiðbeiningar varðandi mat á umhverfisáhættu vegna erfðabreyttra lífvera
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger for miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer
C(2018)7391
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/248 of 13 November 2018 correcting Regulation (EU) No 63/2011 laying down detailed provisions for the application for a derogation from the specific CO2 emission targets pursuant to Article 11 of Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council
Delegierte Verordnung (EU) 2019/248 der Kommission vom 13. November 2018 zur Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 63/2011 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen für die Beantragung einer Ausnahme von den Zielvorgaben für spezifische CO2-Emissionen gemäß Artikel 11 der...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/248 frá 13. nóvember 2018 um leiðréttingu á reglugerð (ESB) nr. 63/2011 um ítarleg ákvæði varðandi umsókn um undanþágu frá markmiðum um sértæka losun koltvísýrings skv. 11. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. ...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om unntak fra målene for spesifikke CO2-utslipp i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009
D057036/02
Commission Decision (EU) 2018/1702 of 8 November 2018 establishing the EU Ecolabel criteria for lubricants
Beschluss (EU) 2018/1702 der Kommission vom 8. November 2018 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Schmierstoffe
Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1702 av 8. november 2018 om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler
C(2018)7019
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/7 of 30 October 2018 amending Regulation (EU) No 1031/2010 as regards the auctioning of 50 million unallocated allowances from the market stability reserve for the innovation fund and to list an auction platform to be appointed by Germany
Delegierte Verordnung (EU) 2019/7 der Kommission vom 30. Oktober 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 in Bezug auf die Versteigerung von 50 Mio. nicht zugeteilten Zertifikaten aus der Marktstabilitätsreserve zugunsten des Innovationsfonds und zwecks Aufnahme einer...
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/7 frá 30. október 2018 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 1031/2010 að því er varðar uppboð á 50 milljónum óúthlutaðra losunarheimilda úr markaðsstöðugleikavarasjóðnum fyrir nýsköpunarsjóðinn og um að skrá uppboðsvettvang sem...
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes...
D056671/02
Commission Decision (EU) 2018/1590 of 19 October 2018 amending Decisions 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU and 2014/893/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for certain products, and of the related assessment and verification requirements (notified under document C(2018) 6805)
Beschluss (EU) 2018/1590 der Kommission vom 19. Oktober 2018 zur Änderung der Beschlüsse 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU und 2014/893/EU hinsichtlich der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für bestimmte Produkte und der damit...
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/1590 av 19. oktober 2018 om endring av avgjerd 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll,...
D057521/01
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1478 of 3 October 2018 amending Implementing Decision (EU) 2016/2323 to update the European List of ship recycling facilities established pursuant to Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1478 der Kommission vom 3. Oktober 2018 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2016/2323 zwecks Aktualisierung der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Recycling von Schiffen...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1478 av 3. oktober 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for å ajourføre den europeiske listen over skipsgjenvinningsanlegg opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013
Commission Regulation (EU) 2019/226 of 6 February 2019 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator
Verordnung (EU) 2019/226 der Kommission vom 6. Februar 2019 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 748/2009 über die Liste der Luftfahrzeugbetreiber, die am oder nach dem 1. Januar 2006 einer Luftverkehrstätigkeit im Sinne von Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG nachgekommen sind,...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/226 frá 6. febrúar 2019 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 748/2009 um skrána yfir umráðendur loftfara sem stunduðu flugstarfsemi sem tilgreind er í I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB 1. janúar 2006 eða eftir þann dag þar sem...
Kommisjonsforordning (EU) 2019/226 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av...
D056769/02
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1135 of 10 August 2018 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1135 der Kommission vom 10. August 2018 zur Festlegung, welche Art von Informationen die Mitgliedstaaten in welcher Form und mit welcher Häufigkeit für die Berichterstattung über die Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1135 frá 10. ágúst 2018 um að ákvarða gerð, framsetningu og tíðni upplýsinga sem aðildarríki skulu gera aðgengilegar að því er varðar skýrslugjöf um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB um losun í...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1135 av 10. august 2018 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om...
D055743/02
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147 of 10 August 2018 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1147 der Kommission vom 10. August 2018 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates für die Abfallbehandlung
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1147 frá 10. ágúst 2018 um að fastsetja niðurstöður um bestu, aðgengilegu tækni (BAT), samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/ESB, vegna úrgangsmeðhöndlunar
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1147 av 10. august 2018 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsbehandling, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1003 of 16 July 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1152 to clarify and simplify the correlation procedure and to adapt it to changes to Regulation (EU) 2017/1151
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1003 der Kommission vom 16. Juli 2018 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1152 zur Präzisierung und Vereinfachung des Korrelationsverfahrens sowie zur Anpassung an Änderungen der Verordnung (EU) 2017/1151
Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1003 frá 16. júlí 2018 um breytingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1152 til að skýra og einfalda fylgniaðferðina og til að aðlaga hana að breytingum við reglugerð (ESB) 2017/1151
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 av 16. juli 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer i forordning (EU) 2017/1151
D055704/02
Commission Decision (EU) 2018/993 of 11 July 2018 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219 as regards the duration of the transitional period
Beschluss (EU) 2018/993 der Kommission vom 11. Juli 2018 zur Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 und (EU) 2017/1219 in Bezug auf die Dauer des Übergangszeitraums
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/993 frá 11. júlí 2018 um breytingu á ákvörðunum (ESB) 2017/1214, (ESB) 2017/1215, (ESB) 2017/1216, (ESB) 2017/1218 og (ESB) 2017/1219 að því er varðar lengd umbreytingartímabils
Kommisjonsavgjerd (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 om endring av avgjerd (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 med omsyn til lengda på overgangsperioden
D056027/02
Commission Implementing Decision 2018/840 of 5 June 2018 establishing a watch list of substances for Union-wide monitoring in the field of water policy pursuant to Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Implementing Decision (EU) 2015/495
Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission vom 5. Juni 2018 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäß der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des...
Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/840 frá 5. júní 2018 um að koma á vöktunarskrá yfir efni sem á að vakta í öllu Sambandinu með tilliti til stefnu í vatnsmálum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/105/EB og um niðurfellingu á framkvæmdarákvörðun...
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 av 5. juni 2018 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (...
COM(2015) 595
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste
Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/851 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2008/98/EB um úrgang
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/851 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2008/98/EF om avfall
COM(2015) 593
Directive (EU) 2018/849 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment
Richtlinie (EU) 2018/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der Richtlinie 2012/19/EU über...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/849 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki, tilskipun 2006/66/EB um rafhlöður og rafgeyma og notaðar rafhlöður og rafgeyma og tilskipun 2012/19/ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang
COM(2015) 594
Directive (EU) 2018/850 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
Richtlinie (EU) 2018/850 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/850 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.