With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Recommendation (EU) 2018/2050 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of demonstration and evaluation as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2050 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke von Vorführungen und Gutachten gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2050 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for demonstrasjon og evaluering som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Commission Recommendation (EU) 2018/2051 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purposes of repair and maintenance as referred to in point (d) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2051 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke der Wartung und Reparatur gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2051 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for reparasjon og vedlikehold som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Commission Recommendation (EU) 2018/2052 of 19 December 2018 on aligning the scope of and conditions for general transfer licences for the purpose of exhibition as referred to in point (c) of Article 5(2) of Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council
Empfehlung (EU) 2018/2052 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Angleichung des Geltungsbereichs und der Bedingungen für Allgemeingenehmigungen für Zwecke der Ausstellung gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des...
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/2052 av 19. desember 2018 om tilpasning av anvendelsesområdet og vilkårene for generelle overføringslisenser for utstilling som nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF
Recommendation No H2 of 10 October 2018 concerning the inclusion of authentication features to Portable Documents issued by the institution of a Member State and showing the position of a person for the purpose of the application of Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council
Empfehlung Nr. H2 vom 10. Oktober 2018 betreffend die Aufnahme von Authentifizierungsmerkmalen in portablen Dokumenten, die von einem Träger eines Mitgliedstaats ausgestellt werden und den Status einer Person für die Zwecke der Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und (...
Tilmæli nr. H2 frá 10. október 2018 um að bæta við sannvottunarþáttum í skjöl sem fólk ber á sér og gefin eru út af stofnun í aðildarríki og sýna stöðu einstaklings að því er varðar beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 og (EB) nr. 987/2009
Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om inkludering av autentiseringselementer i dokumenter som en medlemsstats institusjon har utferdiget, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr....
Commission Recommendation (EU) 2018/464 of 19 March 2018 on the monitoring of metals and iodine in seaweed, halophytes and products based on seaweed
Empfehlung (EU) 2018/464 der Kommission vom 19. März 2018 zur Überwachung der Metall- und Jodkonzentrationen in Seetang, Halophyten und auf Seetang basierenden Erzeugnissen
Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/464 frá 19. mars 2018 um vöktun á málmum og joði í þangi og þara, seltuplöntum og afurðum að stofni til úr þangi og þara
Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåking av metaller og jod i tang, tare, saltplanter og produkter basert på tang og tare
COM(2017) 563
Council Recommendation 2018/502 of 15 March 2018 on a European Framework for Quality and Effective Apprenticeships
Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung
Tilmæli ráðsins frá 15. mars 2018 um evrópskan ramma um gæði og skilvirkni samningsbundins náms
Rådsrekommandasjon av 15. mars 2018 om ei europeisk ramme for effektiv lærlingutdanning av god kvalitet

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.