With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2004/164/EC of 19 February 2004 amending Decision 2004/130/EC providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L., not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 19. Februar 2004 zur Änderung der Entscheidung 2004/130/EG über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2004/164/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/164/EB rá 19. febrúar 2004 um breytingu á ákvörðun 2004/130/EB þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Vicia faba L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2004...
Kommisjonsvedtak 2004/164/EF av 19. februar 2004 om endring av vedtak 2004/130/EF om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF [meddelt under nummer K(2004) 492]
Commission Decision 2004/158/EC of 16 February 2004 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities
Entscheidung der Kommission vom 16. Februar 2004 zur Änderung der Entscheidung 92/216/EWG hinsichtlich der Veröffentlichung des Verzeichnisses der Koordinierungsstellen (2004/158/EG)
Kommisjonsvedtak av 16. februar 2004 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til offentliggjøring av listen over samordningsmyndigheter
Commission Decision 2004/130/EC of 30 January 2004 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Vicia faba L. not satisfying the requirements of Council Directive 66/401/EEC
Entscheidung der Kommission vom 30. Januar 2004 über das vorübergehende Inverkehrbringen von bestimmtem, den Anforderungen der Richtlinie 66/401/EWG des Rates nicht entsprechendem Saatgut der Art Vicia faba L. (2004/130/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/130/EB frá 30. janúar 2004 þar sem kveðið er á um tímabundna markaðssetningu tiltekins fræs af tegundinni Vicia faba L. sem fullnægir ekki kröfum í tilskipun ráðsins 66/401/EBE (tilkynnt með númeri C(2004) 161)
Kommisjonsvedtak 2004/130/EF av 30. januar 2004 om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse frø av arten Vicia Faba L. som ikke tilfredsstiller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF [meddelt under nummer K(2004) 161]

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 9 March 2023