With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2007/875/EC amending Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of the Council and Decision 2000/96/EC as regards communicable diseases listed in those decisions
Entscheidung der Kommission vom 18. Dezember 2007 zur Änderung der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2000/96/EG hinsichtlich der in diesen Entscheidungen aufgeführten übertragbaren Krankheiten (2007/875/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 2007 um breytingu á ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2119/98/EB og ákvörðun 2000/96/EB að því er varðar smitsjúkdóma sem eru skráðir í þessum ákvörðunum (2007/875/EB)
Kommisjonsvedtak av 18. desember 2007 om endring av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF og vedtak 2000/96/EF med hensyn til smittsomme sykdommer oppført i disse vedtakene (2007/875/EF)
COM(2006) 029
Council Decision 2007/779/EC of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast)
Entscheidung des Rates vom 8. November 2007 über ein Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz (Neufassung) (2007/779/EG,Euratom)
Rådsvedtak av 8. november 2007 om skiping av ei fellesskapsordning for katastrofevernebuing (omarbeiding) (2007/779/EF, Euratom)
COM(2005) 115
Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 establishing a second programme of Community action in the field of health (2008-13)
Beschluss Nr. 1350/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über ein zweites Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit (2008—2013)
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1350/2007/EF av 23. oktober 2007 om opprettelse av Fellesskapets andre handlingsprogram på området helse (2008–2013)
Decision No 1150/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 25 September 2007 establishing for the period 2007-2013 the Specific Programme ‘Drug prevention and information’ as part of the General Programme ‘Fundamental Rights and Justice’
Beschluss Nr. 1150/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. September 2007 zur Auflegung des spezifischen Programms Drogenprävention und -aufklärung als Teil des Generellen Programms Grundrechte und Justiz für den Zeitraum 2007—2013
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1150/2007/EF av 25. september 2007 om skiping av særprogrammet «Førebygging av og informasjon om narkotikabruk» for tidsrommet 2007-2013, som ein del av det overordna programmet «Grunnleggjande rettar og rettferd»
COM(2006) 230
Decision No 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 establishing for the period 2007-2013 a specific programme to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part of the General Programme ‘Fundamental Rights and Justice’
Beschluss Nr. 779/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 zur Auflegung eines spezifischen Programms (2007—2013) zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen sowie zum Schutz von Opfern und gefährdeten Gruppen (Programm...
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 779/2007/EF av 20. juni 2007 om skiping av eit særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet), som ein del av det overordna...

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022