With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 646/2007 of 12 June 2007 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in broilers and repealing Regulation (EC) No 1091/2005
Verordnung (EG) Nr. 646/2007 der Kommission vom 12. Juni 2007 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinschaftsziel zur Senkung der Prävalenz von Salmonella enteritidis und Salmonella typhimurium bei Masthähnchen...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 646/2007 frá 12. júní 2007 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins sem sett eru til að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av 12. juni 2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos broilere og om oppheving av...
Commission Decision 2007/407/EC of 12 June 2007 on a harmonised monitoring of antimicrobial resistance in Salmonella in poultry and pigs
Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2007 zu einer harmonisierten Überwachung von Antibiotikaresistenz von Salmonellen bei Geflügel und Schweinen (2007/407/EG)
Kommisjonsvedtak av 12. juni 2007 om ei harmonisert overvaking av antimikrobiell resistens hjå Salmonella i fjørfe og svin (2007/407/EF)
Commission Decision 2007/399/EC of 11 June 2007 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that Romania is officially free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that Slovenia is officially free of bovine brucellosis
Entscheidung der Kommission vom 11. Juni 2007 zur Änderung der Entscheidung 93/52/EWG hinsichtlich der Erklärung, dass Rumänien amtlich frei von Brucellose ( B. melitensis ) ist, und der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass Slowenien amtlich frei von...
Kommisjonsvedtak av 11. juni 2007 om endring av vedtak 93/52/EØS med omsyn til fråsegna om at Romania er offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Slovenia er offisielt fri for bovin brucellose (2007/399/EF)
Commission Regulation (EC) No 634/2007 of 7 June 2007 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 634/2007 der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Zulassung von Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 634/2007 frá 7. júní 2007 um að leyfa selenmetíónín, framleitt með Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 av 7. juni 2007 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2007/371/EC of 29 May 2007 amending Decisions 84/247/EEC and 84/419/EEC as regards herd-books for animals of the bovine species
Entscheidung der Kommission vom 29. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidungen 84/247/EWG und 84/419/EWG hinsichtlich Zuchtbücher für Zuchtrinder (2007/371/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. maí 2007 um breytingu á ákvörðunum 84/247/EBE og 84/419/EBE að því er varðar ættbækur yfir dýr af nautgripakyni (2007/371/EB)
Kommisjonsvedtak av 29. mai 2007 om endring av vedtak 84/247/EØF og 84/419/EØF med hensyn til stambøker for storfe (2007/371/EF)
Decision No 623/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 May 2007 amending Directive 2002/2/EC amending Council Directive 79/373/EEC on the circulation of compound feedingstuffs
Entscheidung Nr. 623/2007/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Mai 2007 zur Änderung der Richtlinie 2002/2/EG zur Änderung der Richtlinie 79/373/EWG des Rates über den Verkehr mit Mischfuttermitteln
Europaparlaments- og rådsvedtak 623/2007/EF av 23. mai 2007 om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger
Commission Decision 2007/357/EC of 22 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 22. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/357/EG)
Kommisjonsvedtak av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/357/EF)
Commission Decision 2007/354/EC of 21 May 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/354/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/354/EF)
Commission Regulation (EC) No 538/2007 of 15 May 2007 concerning the authorisation of a new use of Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 538/2007 der Kommission vom 15. Mai 2007 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 538/2007 frá 15. maí 2007 um leyfi fyrir nýrri notkun á Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 av 15. mai 2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 516/2007 der Kommission vom 10. Mai 2007 zur unbefristeten Zulassung eines Zusatzstoffes in Futtermitteln
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 516/2007 frá 10. maí 2007 um varanlegt leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Decision of 10 May 2007 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)
Entscheidung der Kommission vom 10. Mai 2007 zur Änderung der Anhänge I und II der Entscheidung 2002/308/EG zur Festlegung der Verzeichnisse der hinsichtlich der Viralen Hämorrhagischen Septikämie (VHS) und/oder der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose (IHN) zugelassenen Gebiete...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2007 um breytingu á I. og II. viðauka við ákvörðun 2002/308/EB um skrá yfir viðurkennd svæði og viðurkenndar eldisstöðvar með tilliti til fisksjúkdómanna veirublæðis (VHS) og/eða iðradreps (IHN) (2007/345/EB)
Kommisjonsvedtak av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse...
Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive ‘Sacox 120 microGranulate’, belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 500/2007 der Kommission vom 7. Mai 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1463/2004 hinsichtlich der Einführung eines Rückstandshöchstgehalts für den zur Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel zählenden Futtermittelzusatzstoff Sacox 120...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 med hensyn til fastsettelse av en grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet «Sacox 120 microGranulate», som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med...
Commission Regulation (EC) No 479/2007 of 27 April 2007 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004
Verordnung (EG) Nr. 479/2007 der Kommission vom 27. April 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2076/2005 zur Festlegung von Übergangsregelungen für die Durchführung der Verordnungen (EG) Nr. 853/2004, (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und...
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 479/2007 frá 27. apríl 2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag vegna framkvæmdar reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2007 av 27. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om endring av...
Commission Decision 2007/265/EC of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models
Entscheidung der Kommission vom 26. April 2007 zur Änderung von Anhang E der Richtlinie 92/65/EWG des Rates zwecks Einfügung zusätzlicher Gesundheitsschutzmaßnahmen für den Handel mit lebenden Bienen und Anpassung der Muster der Gesundheitsbescheinigungen (2007/265/EG)
Kommisjonsvedtak av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF slik at det omfatter ytterligere helsetiltak for handel med levende bier, og for å ajourføre helsesertifikatmodellene (2007/265/EF)
Commission Decision 2007/276/EC of 19 April 2007 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts
Entscheidung der Kommission vom 19. April 2007 zur Änderung der Entscheidungen 2001/881/EG und 2002/459/EG im Hinblick auf das Verzeichnis der Grenzkontrollstellen (2007/276/EG)
Kommisjonsvedtak av 19. april 2007 om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar (2007/276/EF)
Commission Decision 2007/275/EC of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subject to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC
Entscheidung der Kommission vom 17. April 2007 mit Verzeichnissen von Tieren und Erzeugnissen, die gemäß den Richtlinien 91/496/EWG und 97/78/EG des Rates an Grenzkontrollstellen zu kontrollieren sind (2007/275/EG)
Kommisjonsvedtak av 17. april 2007 om lister over dyr og produkter som skal kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF (2007/275/EF)
Commission Decision 2007/268/EC of 13 April 2007 on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States and amending Decision 2004/450/EC
Entscheidung der Kommission vom 13. April 2007 über die Durchführung von Programmen zur Überwachung der Aviären Influenza bei Hausgeflügel und Wildvögeln in den Mitgliedstaaten und zur Änderung der Entscheidung 2004/450/EG (2007/268/EG)
Kommisjonsvedtak av 13. april 2007 om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler, og om endring av vedtak 2004/450/EF (2007/268/EF)
Commission Decision 2007/227/EC of 11 April 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich Sperrzonen im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit (2007/227/EG)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med blåtunge (2007/227/EF)
Commission Decision 2007/174/EC of 20 March 2007 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces or regions of Italy are officially free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leukosis and that a region of Poland is officially free of enzootic bovine leukosis
Entscheidung der Kommission vom 20. März 2007 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG hinsichtlich der Erklärung, dass bestimmte Provinzen oder Regionen Italiens amtlich frei von Rindertuberkulose, Rinderbrucellose und enzootischer Rinderleukose sind und dass eine Region...
Kommisjonsvedtak av 20. mars 2007 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Italia er offisielt frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose, og at ein region i Polen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose (...
Commission Decision 2007/182/EC of 19 March 2007 on a survey for chronic wasting disease in cervids
Entscheidung der Kommission vom 19. März 2007 über eine Erhebung über Chronic Wasting Disease bei Hirschartigen (2007/182/EG)
Kommisjonsvedtak av 19. mars 2007 om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr (2007/182/EF)
Commission Regulation (EC) No 244/2007 of 7 March 2007 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 244/2007 der Kommission vom 7. März 2007 zur Zulassung von L-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 244/2007 frá 7. mars 2007 um að leyfa L-histidín mónóhýdróklóríð, einvatnað, sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2007 av 7. mars 2007 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 243/2007 of 6 March 2007 concerning the CCommission Regulation (EC) No 243/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 243/2007 der Kommission vom 6. März 2007 zur Zulassung von 3-Phytase (Natuphos) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 243/2007 frá 6. mars 2007 um að leyfa 3-fýtasa (Natuphos) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av 3-fytase (Natuphos) som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 226/2007 of 1 March 2007 concerning the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 226/2007 der Kommission vom 1. März 2007 zur Zulassung von Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 und Levucell SC10 ME) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 226/2007 frá 1. mars 2007 um að leyfa Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 av 1. mars 2007 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som tilsetjingsstoff i fôrvarer
Commission Decision 2007/146/EC of 28 February 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards the conditions for the exemption from the exit ban for intra-Community trade and as regards the demarcation of the restricted zones in Bulgaria, France, Germany, and Italy
Entscheidung der Kommission vom 28. Februar 2007 zur Änderung der Entscheidung 2005/393/EG hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme vom Verbringungsverbot zu innergemeinschaftlichen Handelszwecken und hinsichtlich der Abgrenzung der Sperrzonen in Bulgarien, Frankreich,...
Kommisjonsvedtak av 28. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til unntaket for utførselsforbudet for handel innenfor Fellesskapet og med hensyn til å endre avgrensningen av restriksjonssonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia (2007/146/EF)
Commission Regulation (EC) No 188/2007 of 23 February 2007 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive
Verordnung (EG) Nr. 188/2007 der Kommission vom 23. Februar 2007 zur Zulassung eines neuen Verwendungszwecks von Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) als Futtermittelzusatzstoff
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 188/2007 frá 23. febrúar 2007 um leyfi fyrir nýrri notkun á Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) sem aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007 av 23. februar 2007 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 15 September 2022