With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Council Decision 95/514/EC of 29 November 1995 on the equivalence of field inspections carried out in third countries on seed producing crops and on the equivalence of seed produced in third countries
Entscheidung des Rates vom 29. November 1995 über die Gleichstellung von Feldbesichtigungen von Saatgutvermehrungsbeständen in Drittländern und über die Gleichstellung von in Drittländern erzeugtem Saatgut (95/514/EG)
Commission Decision 95/431/EC of 16 October 1995 amending Commission Decision 89/540/EEC on the organization of a temporary experiment on the marketing of seeds and propagating material
Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 1995 zur Änderung der Entscheidung 89/540/EWG der Kommission über die Durchführung eines zeitlich befristeten Versuchs über den Verkehr mit Saat- und Pflanzgut (95/431/EG)
Commission Decision 95/232/EC of 27 June 1995 on the organization of a temporary experiment under Council Directive 69/208/EEC in order to establish conditions to be satisfied by the seed of hybrids and varietal associations of swede rape and turnip rape
Entscheidung der Kommission vom 27. Juni 1995 zur Durchführung eines befristeten Versuchs gemäß der Richtlinie 69/208/EWG des Rates zwecks Festlegung der Anforderungen an Saatgut von Raps- und Rübsen-Hybriden und Verbundsorten dieser Arten (95/232/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/232/EB frá 27. júní 1995 um tilhögun tímabundinnar tilraunar samkvæmt tilskipun ráðsins 69/208/EBE til að ákvarða hvaða skilyrði fræ blendinga og samsettra afbrigða repju og akurfrækáls þurfi að uppfylla
Kommisjonsvedtak 95/232/EF av 27. juni 1995 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette de vilkår som frø fra hybrider og fra sammensatte sorter av raps og rybs skal oppfylle
Commission Directive 95/6/EC of 20 March 1995 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Richtlinie 95/6/EG der Kommission vom 20. März 1995 zur Änderung der Anlagen I und II der Richtlinie 66/402/EWG des Rates über den Verkehr mit Getreidesaatgut
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/6/EB frá 20. mars 1995 um breytingu á I. og II. viðauka við tilskipun ráðsins 66/402/EBE um markaðssetningu sáðkorns
Kommisjonsdirektiv 95/6/EF av 20. mars 1995 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.