With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 2205/2001 of 14 November 2001 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation of certain additives
Verordnung (EG) Nr. 2205/2001 der Kommission vom 14. November 2001 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung bestimmter Zusatzstoffe
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2205/2001 frá 14. nóvember 2001 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri að því er varðar afturköllun á leyfi fyrir tiltekin aukefni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2205/2001 av 14. november 2001 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av visse tilsetjingsstoff
Commission Regulation (EC) No 937/2001 of 11 May 2001 concerning the authorisation of new additive uses, new additive preparation, the prolongation of provisional authorisations and the 10 year authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 937/2001 der Kommission vom 11. Mai 2001 zur Zulassung neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe und einer neuen Zusatzstoffzubereitung in der Tierernährung, zur Verlängerung vorläufiger Zulassungen und zur Zulassung eines Zusatzstoffes für zehn Jahre
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 937/2001 frá 11. maí 2001 um að leyfa nýja notkun aukefna, nýja aukefnablöndu, framlengingu bráðabirgðaleyfa og 10 ára leyfi fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 937/2001 av 11. mai 2001 om godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer og nye tilsetningsstoffer, om forlengelse av midlertidige godkjenninger og om en 10-årig godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.