With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 673/2008/EC of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community
Entscheidung der Kommission vom 13. August 2008 zur Änderung der Entscheidung 2005/928/EG zur Harmonisierung des Frequenzbands 169,4—169,8125 MHz in der Gemeinschaft (2008/673/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. ágúst 2008 um breytingu á ákvörðun 2005/928/EB um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4-169,8125 MHz í Bandalaginu (2008/673/EB)
Kommisjonsvedtak av 13. august 2008 om endring av vedtak 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet (2008/673/EF)
Commission Decision 671/2008/EC of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)
Entscheidung der Kommission vom 5. August 2008 zur harmonisierten Nutzung von Funkfrequenzen im Frequenzband 5875 — 5905 MHz für sicherheitsbezogene Anwendungen intelligenter Verkehrssysteme (IVS) (2008/671/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. ágúst 2008 um samræmda notkun tíðnirófs fyrir þráðlausar sendingar á tíðnisviðinu 5 875-5 905 MHz til öryggistengdrar notkunar í skynvæddum flutningakerfum (2008/671/EB)
Kommisjonsvedtak av 5. august 2008 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) (2008/671/EF)
Commission Decision 2007/804/EC of 6 December 2007 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 6. Dezember 2007 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und dienste (2007/804/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 2007 um breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og þjónustu (2007/804/EB)
Kommisjonsbeslutning av 6. desember 2007 om endring av kommisjonsbeslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (2007/804/EF)
Commission Decision 2007/131/EC of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community
Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2007 über die Gestattung der harmonisierten Funkfrequenznutzung für Ultrabreitbandgeräte in der Gemeinschaft (2007/131/EG)
Kommisjonsvedtak av 21. februar 2007 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (2007/131/EF)
Commission Decision 2006/804/EC of 23 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices operating in the ultra high frequency (UHF) band
Entscheidung der Kommission vom 23. November 2006 zur Harmonisierung der Frequenzbänder für Geräte zur Funkfrequenzkennzeichnung (RFID-Geräte) im Ultrahochfrequenzband (UHF) (2006/804/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. nóvember 2006 um samhæfingu tíðnirófsins fyrir þráðlausar sendingar fyrir örmerkjabúnað sem er notaður á UHF-tíðnisviðinu (2006/804/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. november 2006 om harmonisering av radiospektrum for radiofrekvensidentifikasjonsutstyr (RFID-utstyr) som brukes i UHF-båndet (ultrahøy frekvens) (2006/804/EF)
Commission Decision 2005/928/EC of 20 December 2005 on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community (notified under document number C(2005) 5003)
Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember 2005 zur Harmonisierung des Frequenzbands 169,4-169,8125 MHz in der Gemeinschaft (2005/928/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 2005 um samræmingu á tíðnisviðinu 169,4-169,8125 MHz í Bandalaginu (2005/928/EB)
Kommisjonsvedtak av 20. desember 2005 om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet (2005/928/EF)
Commission Decision of 14 September 2004 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 14. September 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/627/EG zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste(Text von (2004/641/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. september 2004 um breytingu á ákvörðun 2002/627/EB um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (2004/641/EB)
Kommisjonsbeslutning av 14. september 2004 om endring av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester
Commission Decision 2002/627/EC of 29 July 2002 establishing the European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
Beschluss der Kommission vom 29. Juli 2002 zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (2002/627/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/627/EB frá 29. júlí 2002 um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu
Kommisjonsbeslutning 2002/627/EF av 29. juli 2002 om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Commission Decision of 22 December 2000 on amendment of Annex III to Directive 98/10/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 1998 on the application of open network provision (ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment
Entscheidung der Kommission vom 22. Dezember 2000 zur Änderung des Anhangs III der Richtlinie 98/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 1998 über die Anwendung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und den Universaldienst im...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/22/EB frá 22. desember 2000 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/10/EB frá 26. febrúar 1998 um frjálsan aðgang að netum (ONP) fyrir talsímaþjónustu og altæka fjarskiptaþjónustu í samkeppnisumhverfi
Kommisjonsvedtak 2001/22/EF av 22. desember 2000 om endring av vedlegg iii til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF av 26. Februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (onp) for taletelefoni og om opprettelse av en universell tjeneste på...
Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Hungary Commission Decision of on adequate protection of personal data in Hungary
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 2000 gemäß der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener Daten in Ungarn (2000/519/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/519/EB frá 26. júlí 2000 sem byggð er á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB og fjallar um fullnægjandi vernd persónuupplýsinga í Ungverjalandi
Kommisjonsvedtak 2000/519/EF av 26. juli 2000 om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Ungarn i henhold til europaparlaments? og rådsdirektiv 95/46/EF
COM(1999) 745
Decision No 1215/2000/EC of the EP and the Council of 16 May 2000 extending Decision No 710/97/EC on a coordinated authorisation approach in the field of satellite personal communications services in the Community
Entscheidung Nr. 1215/2000/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Mai 2000 zur Verlängerung der Entscheidung Nr. 710/97/EG über ein koordiniertes Genehmigungskonzept für satellitengestützte persönliche Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1215/2000/EB frá 16. maí 2000 um að víkka út ákvörðun nr. 710/97/EB um samræmda aðferð við leyfisveitingu á sviði einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött innan bandalagsins
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1215/2000/EF av 16. mai 2000 om forlengelse av vedtak nr. 710/97/EF om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet
COM(1998) 058
Decision No 128/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 on the coordinated introduction of a third-generation mobile and wireless communications system (UMTS) in the Community
Entscheidung Nr. 128/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 über die koordinierte Einführung eines Drahtlos- und Mobilkommunikationssystems (UMTS) der dritten Generation in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 128/1999/EB frá 14. desember 1998 um að taka upp þriðju kynslóð þráðlausra farstöðva- og fjarskiptakerfa (altæka farstöðvakerfisins (UMTS)) í bandalaginu með samræmdum hætti
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 128/1999/EF av 14. desember 1998 om samordnet innføring av et tredjegenerasjons mobilt og trådløst kommunikasjonssystem (UMTS) i Fellesskapet
Commission Decision 98/80/EC of 7 January 1998 on amendment of Annex II to Council Directive 92/44/EEC on amendment of Annex II to Council Directive 92/44/EEC
Entscheidung der Kommission vom 7. Januar 1998 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/44/EWG des Rates (98/80/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/80/EB frá 7. janúar 1998 um breytingu á II. viðauka við tilskipun ráðsins 92/44/EBE
Kommisjonsvedtak 98/80/EF av 7. januar 1998 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/44/EØF
COM(1997) 091
Decision No 710/97/EC of the European Parliament and of the Council of 24 March 1997 on a co-ordinated authorisation approach in the field of satellite personal communications services in the Community
Entscheidung Nr. 710/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 1997 über ein koordiniertes Genehmigungskonzept für satellitengestützte persönliche Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 710/97/EB frá 24. mars 1997 um samræmda aðferð við leyfisveitingu á sviði einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött innan bandalagsins
Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 710/97/EF av 24. mars 1997 om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet
Commission Decision of 15 June 1994 on amendment of Annex II of Council Directive 92/44/EEC
Entscheidung der Kommission vom 15. Juni 1994 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/44/EWG des Rates (94/439/EG)
Council Decision of 11 May 1992 on the introduction of a standard international telephone access code in the Community
Entscheidung des Rates vom 11. Mai 1992 zur Einführung einer gemeinsamen Vorwahlnummer für den internationalen Fernsprechverkehr in der Gemeinschaft (92/264/EWG)

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.

EEA Seminar - 14 September 2021